Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Krishantering på arbetsplatsen

Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer. Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med krishantering organiseras, om viktiga rutiner och dokument samt om information och kunskap inom organisationen. Läs mer om krishanteringens olika delar här: https://www.prevent.se/kris. I checklistan använder vi oss av begreppen krisgrupp (benämns även beredskapsgrupp eller krisledning) och krisplan (benämns även krishanteringsplan eller beredskapsplan). Frågor kopplade till första hjälpen finns i den separata checklistan Första hjälpen.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Organisation och resurser

1Finns det en intern organisation för krishantering på arbetsplatsen, en så kallad krisgrupp?

Kommentar

En krisgrupp är en utsedd och förberedd resurs. Krisgruppen förebygger och hanterar uppkomna kriser med syftet att minimera skada och påverkan på verksamhet och drabbade. Krisgrupp kan också kallas beredskapsgrupp eller krisledning. Krisgruppen och behovet av den ser olika ut på olika arbetsplatser.

2Har personerna i krisgruppen tilldelats ansvar och mandat för krisarbetet?

3Har alla i krisgruppen kunskaper och resurser att utföra sina uppgifter?

Kommentar

Inventera kunskap och resurser regelbundet och utbilda vid behov.

4Finns det avtal med externa resurser som kan anlitas då den interna kompetensen i krisledning och krisstöd inte räcker till?

Kommentar

Omfattningen av krisarbetet och behovet av krisstöd beror på vad som inträffat, hur medarbetarna reagerar och hur länge krisen pågår. Exempel på externa resurser kan vara företagshälsa eller krisexperter.

5Finns det en process som beskriver krisgruppens samarbete med ledningsgruppen?

Kommentar

Ett bra samarbete kring kommunikation och beslut mellan krisgrupp och ledningsgrupp är en förutsättning för en effektiv krishantering. För att minska påverkan på ordinarie verksamhet är det bra om ledningsgruppen inte ingår i krisgruppen.

6Finns det möjlighet för återhämtning och avlastning för dem som leder krisarbetet?

Kommentar

En utmaning vid långvariga kriser är uthållighet. Då man inte vet hur länge händelsen kommer att pågå finns det risk att krisgruppen inte orkar i längden. Det är viktigt att ha planer för att avlösa de som driver krisarbetet.

Krisplan, rutiner och anhöriglista

7Finns det en krisplan på arbetsplatsen som kan aktiveras vid en kris?

Kommentar

En krisplan är en vägledning om vad som ska göras och vad som är viktigt att tänka på vid en krissituation. I krisplanen anges till exempel vad som gäller vid intern och extern information, krisstöd och stöd till anhörig. Krisplan kan också kallas krishanteringsplan eller beredskapsplan.

8Har ni identifierat vilka kriser som kan uppstå på er arbetsplats?

Kommentar

Gör en riskbedömning för att identifiera vilka typer av kriser som kan bli aktuella på er arbetsplats. Exempel på kriser på arbetsplatsen är anställds död, allvarlig arbetsplatsolycka, hot och våld. Även varsel kan leda till oro och en kris på arbetsplatsen.

9Finns det rutiner för de olika typer av kriser som kan uppstå på er arbetsplats?

Kommentar

För varje möjlig kris ska det finnas rutiner som anger vad som ska göras och i vilken ordning, om krisen blir verklighet. Exempel på kriser på arbetsplatsen är anställds död, allvarlig arbetsplatsolycka, hot och våld.

10Finns det rutiner för intern information i kristider?

11Finns det rutiner för extern information i kristider?

12Finns det rutiner för krisstöd till drabbade medarbetare?

Kommentar

Behovet av krisstöd beror på vad som inträffat och hur medarbetarna reagerar. Ibland räcker kamratstödjande samtal och kontinuerliga avlastande samtal med en chef. I vissa fall krävs professionellt samtalsstöd av exempelvis psykolog.

13Finns det en uppdaterad anhöriglista?

Kommentar

En anhöriglista innehåller kontaktuppgifter till alla anställdas närstående / anhöriga. Det är av stor vikt att listan är uppdaterad och lättillgänglig.

14Finns det en uppdaterad kontaktlista till externa aktörer?

Kommentar

En extern aktör kan exempelvis vara företagshälsa, polis, jurist, psykolog eller krisexpert.

Information och utbildning

15Känner alla på arbetsplatsen till rutinerna för krishantering?

Kommentar

Rutiner ska ange vilka åtgärder som ska vidtas vid varje specifik händelse. Exempel på rutin kan vara arbetsplatsolycka, utrymning, hot och våld.

16Hålls regelbundna och för arbetsplatsen relevanta krishanteringsövningar?

Kommentar

En del rutiner kräver praktisk övning för att fungera när den väl behövs. Arrangera regelbundet relevanta övningar som exempelvis brandövningar, agerande vid hotfulla situationer och HLR.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.