Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Hälsoundersökningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller direkta eller indirekta krav på hälsoundersökningar. Denna checklista är vägledande för dessa krav. Checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren erbjuder hälsoundersökningar vid vissa typer av arbeten. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid en årlig genomgång av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av hälsoundersökningar. Det finns även en separat checklista för medicinska kontroller.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2016:3 Elektromagnetiska fält AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare AFS 2005:20 Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget AFS 2005:16 Buller AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Bullerexponering och hörselkontroll

1Har exponeringsnivån för buller uppmätts?

Kommentar

Buller definieras som ett icke önskvärt ljud. Det omfattar både hörselskadligt och störande ljud.

Tips och råd

Se MYNAK:s Riktlinjer vid exponeringsmätning av hörselskadligt buller.

2Har hörselkontroll genomförts vid exponering överstigande något av de övre insatsvärdena?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 3 §

Kommentar

Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h [dB] 85.
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax [dB] 115.
Impulstoppvärde LpCpeak [dB] 135.

Tips och råd

Se MYNAK:s Riktlinjer vid exponeringsmätning av hörselskadligt buller.

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

3Genomförs hälsoundersökningar för flygpersonal i lufttrafikföretag:

Lag eller föreskrift: AFS 2005:20, 3 §

Kommentar

Definition: Med ”flygpersonal i lufttrafikföretag” avses i dessa föreskrifter varje besättningsmedlem ombord på civilt luftfartyg under flygning, anställd av ett företag som är etablerat i en medlemsstat inom Europeiska Unionen.

Tips och råd

Hälsoundersökning kan innebära intervju, kroppsundersökning och/eller olika former av provtagning. En läkare är alltid ansvarig för den slutliga bedömningen av resultatet.

aInnan arbetet påbörjas?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:20, 3 §

bMed regelbundna intervaller?

Smittrisker och smittämnen

4Har arbetstagaren som kan ha eller riskerar att utsättas för smittämnen erbjudits:

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 10, 11, 15, 29 §

Konsekvens

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbete med smittämnen definieras som: avsiktligt odla eller koncentrera smittämnen / hantera odlade eller koncentrerade smittämnen / hantera försöksdjur som avsiktligt bär på smittämnen.

Tips och råd

Arbetsgivaren ska vid riskbedömningen ta hänsyn till: 1.Arbetsmoment 2.Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion. 3.Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den. 4. Hur lång tid arbetstagare utsätts för smittämnen.

aVaccination?

bAndra medicinska förebyggande åtgärder?

cKontroller och uppföljande kontroller?

Exponering för elektromagnetiska fält

5Har hälsoundersökningar erbjudits vid:

Lag eller föreskrift: AFS 2016:3, 33 §

Kommentar

Elektromagnetiska fält definieras som: Statiska magnetiska fält, tidsvarierande elektriska och magnetiska fält och elektromagnetiska fält med frekvenser upp till 300 GHz.

Tips och råd

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält begränsas.

aOönskad eller oväntad hälsoeffekt rapporterad av arbetstagaren?

bUpptäckt av exponering som överskrider gränsvärden?

Kommentar

Arbetsgivare ska beakta 1. exponeringsnivåer, 2. riskbedömning, med avseende på exponeringsförhållandena.

Tips och råd

Arbetsgivaren ska bedöma alla risker som uppstår på grund av elektromagnetiska fält och mäta eller beräkna nivåerna på dem.

6Har hälsoundersökningar erbjudits gravida kvinnor som exponeras för elektromagnetiska fält under gränsvärdet?

Tips och råd

Arbetsgivaren ska tillhandahålla information och anpassa åtgärder efter den individuella riskbedömningen för gravida.

7Har hälsoundersökningar erbjudits arbetstagare med aktiva eller passiva inopererade medicinska enheter?

Tips och råd

Arbetsgivaren ska tillhandahålla information och anpassa åtgärder efter den individuella riskbedömningen för de som har en aktiv eller passiv medicinsk enhet inopererad.

Arbete med försöksdjur

8Erbjuds läkarundersökning för arbetstagare vid arbete med försöksdjur:

Lag eller föreskrift: AFS 1990:11, 12 §

Kommentar

Med försöksdjur avses djur som uppföds eller används för vetenskaplig forskning eller utbildning, sjukdomsdiagnostik, framställning eller kontroll av läkemedel eller andra jämförliga ändamål.

Tips och råd

Städare, ventilationstekniker och annan driftspersonal kan komma att omfattas.

aInnan arbetet påbörjas?

Lag eller föreskrift: AFS 1990:11, 12 §

bVid symptom som tyder på allergi eller annan överkänslighet?

Kommentar

Personer med astma har ofta en ökad känslighet i luftvägarna. Dessa personer riskerar en försämring vid arbete med försöksdjur.

Tips och råd

Exempel på skadliga ämnen är allergener och smittämnen, damm, mögel, radioaktiva ämnen och giftiga kemikalier.

Lag eller föreskrift: AFS 1990:11, 12 §

9Erbjuds arbetstagare som är allergisk eller överkänslig periodiska läkarundersökningar?

Lag eller föreskrift: AFS 1990:11, 12 §

Kommentar

Arbetstagare som utvecklat allergi ska erbjudas periodisk läkarundersökning. Arbetsgivaren bör samråda med läkare om lämpliga intervall mellan sådana undersökningar.

Tips och råd

För att förhindra att allergi uppkommer i arbetet bör åtgärderna i första hand inriktas på att hålla nere exponeringen för allergiframkallande ämnen.

10Erbjuds vaccination och annan immunprofylax om arbetstagaren får symptom som tyder på allergi?

Lag eller föreskrift: AFS 1990:11, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren bör samråda med medicinsk och veterinärmedicinsk expertis för bedömning av behov av vaccination och annan immunprofylax.

Tips och råd

God personlig hygien ska iakttas. Möjlighet att duscha ska finnas i anslutning till omklädningsrum. Möjlighet till handtvätt ska finnas nära den plats där arbetet utförs.

Minderårigas arbetsmiljö

11Genomförs medicinska kontroller av minderåriga som ska utföra arbete som medför särskilda risker?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 9, 11, 12, 14, 16, 18-20, 21 punkt 1-3, 22-23 §§

Staffbart

Kommentar

Minderårig är den som inte fyllt 18 år. Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska genomföra en undersökning och riskbedömning med hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt.

Tips och råd

Det finns förbjudna arbeten för minderåriga i bilaga 1.

Artificiell optisk strålning

12Erbjuds läkarundersökning för arbetstagare som exponeras av artificiell optisk strålning:

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 17, 18 §

Konsekvens

Sanktionsbelagt

Kommentar

Artificiell optisk strålning definieras som all optisk strålning som inte avges från solen. Sanktionsavgiften gäller avsaknad av
inkapslad laserbana och laserskyddsglasögon.

Tips och råd

Det finns bilagor med gränsvärden för exponering av artificiell optisk strålning.

aVid exponering överskridande gränsvärdet?

bDå arbetstagaren drabbats av sjukdom eller skadlig inverkan?

Kommentar

Arbetsgivaren ska ta del av läkarens bedömning vad gäller tecken på skador genom exponering för artificiell optisk strålning så länge sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Bildskärmsarbete

13Erbjuds synundersökning:

Kommentar

Med bildskärm avses en alfanumerisk eller grafisk bildskärm, oavsett hur bilden framställs.

Tips och råd

En person med tillräckliga kvalifikationer att utföra undersökningen kan vara t.ex. legitimerad optiker eller ögonläkare.

aFör arbetstagare som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än en timme per arbetsdag?

bMed regelbundna intervall?

Kommentar

Arbetsgivare och arbetstagare ska komma överens om lämpligt intervall för upprepade synundersökningar under anställningstiden efter samråd med kompetent person, t.ex. personal från företagshälsovården eller legitimerad optiker.

cNär arbetstagare uppger besvär?

Kommentar

Uppstår besvär är det viktigt med en genomgång av förhållandena på arbetsplatsen.

Tips och råd

Företagshälsovården kan genom arbetsplatsundersökning ta fram underlag som belyser synkraven i arbetet samt övriga arbetsmiljöfaktorer som bidrar till god synergonomi och i mån av kompetens, svara för synundersökningen.

Gravida och ammande arbetstagare

14Får arbetsgivaren kännedom om arbetstagarens tillstånd så att undersökning och riskbedömning sker av arbetsmiljöfaktorer och arbetsförhållanden?

Lag eller föreskrift: AFS 2007:5, 4, 7 §

Kommentar

Föreskrifterna gäller all verksamhet där arbete utförs av arbetstagare som är gravid, har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras eller ammar och som har underrättat arbetsgivaren om detta.

Tips och råd

I föreskrifternas bilaga 1 finns 8 aspekter som ska riskbedömas.

15Sysselsätts den gravida eller ammande arbetstagaren med blyarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2007:5, 8 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetstagare som är gravid eller ammande får inte sysselsättas i arbete om bly eller blyföreningar kan tas upp i kroppen.

Tips och råd

Gäller vid återgång i arbete kort tid efter förlossningen och vid amning när arbetsgivaren har underrättats om dessa förhållanden.

16Exponeras den gravida eller ammande arbetstagaren för rubella eller toxoplasma?

Lag eller föreskrift: AFS 2007:5, 8 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetstagare som är gravid eller ammande får inte sysselsättas om hon saknar fullgott immunitetsskydd mot smittämnet.

Tips och råd

Det är den faktiska exponeringen, d.v.s. arten och graden av exponering som är avgörande. Det är viktigt att ta hänsyn till att tillfälliga höga exponeringar, t.ex. i samband med ett tillbud, kan innebära risk för fostret, i synnerhet under graviditetens tre första månader.

17Exponeras den gravida eller ammande arbetstagaren för joniserande strålning?

Kommentar

Arbetsgivaren ska bedöma risken för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa och därefter avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.

Tips och råd

Se särskilda krav från Strålsäkerhetsmyndigheten.

18Utförs nattarbete av arbetstagare som är gravid ( eller har fött barn högst 14 veckor tidigare), trots uppvisande av läkarintyg som styrker risk för ohälsa?

Lag eller föreskrift: AFS 2007:5, 9 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Nattarbete i samband med graviditet och amning anses normalt inte innebära någon ökad risk för ohälsa och olycksfall. Det gäller t.ex. arbeten utan påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning och med tillräckliga möjligheter till vilopauser.
Nattarbete kan vara olämpligt för kvinnor som av medicinska skäl bedöms löpa ökad risk för graviditetskomplikationer. Det måste dock avgöras individuellt i samråd mellan läkare och patient.

Tips och råd

Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under dagtid.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.