Tillbaka till checklistorna
prevent.se
Ny checklista

Trycksatta anordningar

Checklistan innehåller frågor om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Checklistan är lämplig att användas vid skyddsronden eller inför införande av ny utrustning eller förändringar i verksamheten som kan ha påverkan på befintliga trycksatta anordningar. Checklistan omfattar inte användning av gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2017:3 Användning av trycksatta anordningar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du spara länken till din checklista?

Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/209?key=hguvJSrUcLnKvQn6KAtIxPY5ipY1mYasoJXRplJCy54

Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Trycksatta anordningar

1Har alla trycksatta anordningar som finns i verksamheten identifierats?

Riskbedömning:

2Har alla trycksatta anordningar som finns i verksamheten en aktuell riskbedömning?

Kommentar

Arbetsgivaren ska vid sin bedömning av riskerna med användning av trycksatta anordningar ta hänsyn till erfarenheter från användningen av anordningen, uppgifter om anordningens återstående livslängd, utförda reparationer och ändringar, inträffade olyckor och tillbud, samt eventuella avvikelserapporter och resultat från kontroll av de trycksatta anordningarna. Se AFS 2017:3 2 kap. 1 §.

Riskbedömning:

3Har alla trycksatta anordningar bruksanvisning och vid behov kompletterande instruktioner?

Kommentar

Arbetstagare ska göras medvetna om risker förknippade med de trycksatta anordningarna. De ska få nödvändiga instruktioner och information om användningen, onormala situationer som kan förutses, i tillämpliga fall erfarenheter som man gjort under tidigare användning av arbetsutrustningen samt vilken personlig skyddsutrustning de ska använda. De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner, se AFS 2006:4 14 §.

Riskbedömning:

4Är alla trycksatta anordningar lämpligt placerade? (De ska vara åtkomliga för underhåll och kontroll samt skyddade från till exempel stötar och förhöjda temperaturer.)

Kommentar

En riskbedömning avseende placeringen ska göras så att omgivningen och anordningen själv är skyddad. Se AFS 2017:3 2 kap. 2 §.

Riskbedömning:

5Har alla trycksatta anordningar kontrollerats om de tillhör klass A, klass B eller ingen klass?

Kommentar

Indelning i klass A eller B görs med hjälp av tabeller i AFS 2017:3 4 kap. 7–13 §§. Tabeller finns för tryckkärl, rörledningar, cisterner och vakuumkärl.

Riskbedömning:

6Finns det dokumenterade rutiner för löpande tillsyn för alla trycksatta anordningar som antingen tillhör klass A eller B, eller om det behövs enligt riskbedömningen?

Sanktionsbelagt

Kommentar

2017:3 2 kap. 4 §. För anordningar som inte omfattas av krav på rutiner för fortlöpande tillsyn enligt 4 kap. 17 § eller krav på journal över anordningens återstående livslängd enligt 4 kap. 18 §, ska arbetsgivaren bedöma om riskerna med användningen kräver att det ändå upprättas rutiner eller en journal.
Den arbetsgivare som låter en trycksatt anordning i klass A och B vara trycksatt utan att se till att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess eventuella säkerhetsutrustning ska betala en sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §. Lägsta avgiften är 10 000 kronor och högsta avgiften är 100 000 kronor.

Riskbedömning:

7Vid fortlöpande tillsyn, undersöks det att:

Kommentar

För att få vara trycksatta måste trycksatta anordningar med tillhörande säkerhetsutrustning regelbundet undersökas med fortlöpande tillsyn. Undersökningen ska ge underlag för arbetsgivarens bedömning av om den trycksatta anordningen och eventuell säkerhetsutrustning har skadats eller på annat sätt försämrats, se 2017:3 2 kap. 6 §.

aanordningen fungerar som den ska?

Riskbedömning:

banordningen är tät?

Riskbedömning:

canordningen och eventuella skydd inte har skadats?

Riskbedömning:

danordningen, ventiler och nödstopp är korrekt märkta?

Riskbedömning:

eunderhåll och kontroller sköts planenligt?

Riskbedömning:

Regler för trycksatta anordningar i klass A och B

8Finns det alltid en utsedd ansvarig för planering och samordning av arbeten på trycksatta anordningar i klass A eller B?

Kommentar

Arbetsgivaren ska tilldela en fysisk person arbetsuppgiften att planera och samordna arbeten när trycksatta anordningar i klass A eller B monteras, installeras, demonteras, rengörs, får service och underhåll, samt kontrolleras, se AFS 2017:3 4 kap. 14 §. Denna person ska se till att det upprättas en skriftlig instruktion för arbetet, se AFS 2006:4, bilaga B, kapitel B 2.1.

Riskbedömning:

9Finns det en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A eller B?

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det förs en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A och B som finns på de arbetsställen som arbetsgivaren råder över, se AFS 2017:3 4 kap. 15 §.

Riskbedömning:

10Om det finns en behållare i klass A eller B, övervakas den hela tiden av en operatör på plats vid behållaren? (Behållare = en trycksatt anordning som inte är en rörledning.)

Kommentar

Behållare i klass A och B ska ständigt övervakas. Det innebär att operatören omedelbart kan nå behållaren och utan svårighet avgöra om det fortfarande är säkert att låta anordningen vara trycksatt samt vid avvikelser vidta nödvändiga åtgärder i tid. Om arbetsgivarens riskbedömning kan visa att det är säkert, kan behållaren övervakas med ett visst tidsintervall se AFS 2017:3 4 kap. 16 §.

Riskbedömning:

11Förs journal över återstående livslängd för trycksatta anordningar i klass A eller B? (Krav från 1 december 2019.)

Kommentar

Arbetsgivaren ska till stöd för den fortlöpande tillsynen se till att det förs en journal som visar den återstående livslängden för trycksatta anordningar i klass A eller B som har en begränsad livslängd. Se AFS 2017:3 4 kap. 18 §.

Riskbedömning:

12Skrivs avvikelserapport om en trycksatt anordning i klass A eller B har åtgärdats, till exempel på grund av en skada?

Kommentar

Åtgärder som vidtas på grund av att en trycksatt anordning i klass A eller B skadats eller på annat sätt försämrats ska dokumenteras i en avvikelserapport, se AFS 2017:3 4 kap. 19 §.

Riskbedömning:

13Finns skriftlig dokumentation över större reparationer, ändringar eller sammanfogningar av trycksatta anordningar i klass A och B?

Kommentar

Den som utför eller låter utföra en väsentlig reparation eller ändring av en trycksatt anordning i klass A eller B, eller installerar en sådan anordning genom sammanfogning till annan trycksatt anordning, ska se till att det upprättas en dokumentation så som konstruktions- och tillverkningsritningar samt flödesschema för åtgärden, riskbedömning och beräkningar. Se AFS 2017:3 4 kap. 20 och 21 §§.

Riskbedömning:

14Används trycksatta anordningar i klass A eller B inom de tids-, tryck- och temperaturintervall som angetts av externt kontrollorgan vid lagstadgad kontroll?

Sanktionsbelagt

Kommentar

En trycksatt anordning i klass A eller B får inte användas trycksatt på ett sätt eller under sådana förhållanden som avviker från ett kontrollorgans bedömning av högsta eller lägsta tryck i bar respektive temperatur i °C, eller utöver den fastställda tidsperioden. Se AFS 2017:3 5 kap. 1 §.
Den som trycksätter en trycksatt anordning eller underlåter att göra en trycksatt anordning trycklös i strid med 5 kap. 1§ ska betala en sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §. Den lägsta avgiften är 15 000 kronor och den högsta är 300 000 kronor. Om det gäller flera trycksatta anordningar är maximal avgift 600 000 kronor.

Riskbedömning:

15Har alla trycksatta anordningar i klass A eller B kontrollerats av externt kontrollorgan innan de driftsätts första gången? (Detta gäller även vid omplacering av stationära anordningar.)

Kommentar

Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en första kontroll innan de trycksätts för första gången eller om de har varit stationära och ska trycksättas efter det att de bytt placering. Vid denna kontroll ska kontrollorganet kontrollera att anordningen är lämplig för sitt ändamål och inte är skadad. För att kunna göra bedömningen är det ofta nödvändigt att kontrollorganet får möjlighet att undersöka anordningen innan installationen utförs. Se AFS 2017:3 5 kap. 3 §.

Riskbedömning:

16Kontrolleras alla trycksatta anordningar i klass A eller B återkommande av ett externt kontrollorgan enligt plan?

Kommentar

Trycksatta anordningar i klass A och B ska genomgå återkommande kontroll enligt AFS 2017:3 bilaga 1. För trycksatta anordningar i klass B utförs återkommande kontroll i form av driftprov. För trycksatta anordningar i klass A utförs återkommande kontroll i form av driftprov eller driftprov i kombination med in- och utvändig undersökning, se AFS 2017:3 5 kap. 4 §. Undantag från reglerna finns i 5 kap. 5 § och 6 §. Det finns även möjlighet att i stället tillämpa ett program för riskanpassad kontroll, se 5 kap. 7-15 §§.

Riskbedömning:

17Utförs revisionskontroll av trycksatta anordningar i klass A eller B då det krävs?

Kommentar

Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en revisonskontroll när de väsentligen har reparerats eller ändrats, har utsatts för sådana risker att de kan ha skadats, ska vara trycksatta med väsentligt ändrade driftsförhållanden, eller ska vara trycksatta efter det att journalen i 4 kap. 18 § visar att det inte finns någon återstående livslängd. En revisionskontroll behöver inte utföras om ett kontrollorgan gör den bedömningen. Se AFS 2017:3 5 kap. 16 §.

Riskbedömning:

18Finns uppdaterade skyltar på kontrollerade behållare? (Behållare = en trycksatt anordning som inte är en rörledning.)

Kommentar

För en behållare som kontrollorganet bedömt uppfyller ställda krav ska kontrollorganet utfärda en skylt eller uppdatera informationen på en existerande skylt. Se AFS 2017:3 5 kap. 19 §.

Riskbedömning:

Särskilda regler för pannor i klass A eller B

19Finns och efterlevs villkor för drift och övervakning som är fastställda av ett kontrollorgan?

Sanktionsbelagt

Kommentar

Pannor i klass A eller B får bara vara i drift under en sådan tidsperiod för vilken ett kontrollorgan efter kontroll bedömt att pannan har förutsättningar att användas säkert med den övervakning som arbetsgivaren avser att tillämpa. Pannan får inte övervakas på annat sätt eller under andra villkor än det som fastställts av ett kontrollorgan. Se AFS 2017:3 6 kap. 1 §. Arbetsgivare som använder eller låter använda en panna i strid med 6 kap. 1 § ska betala en sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §. Den lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta är 300 000 kronor. Om det gäller flera pannor är maximal avgift 600 000 kronor.

Riskbedömning:

20Utförs ständig övervakning vid uppstart?

Sanktionsbelagt

Kommentar

En panna i klass A eller B ska ständigt övervakas när den startas, se AFS 2017:3 6 kap. 2 §. Arbetsgivare som använder eller låter använda en panna i strid med 6 kap. 2 § ska betala en sanktionsavgift, se 8 kap. 1§. Den lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta är 300 000 kronor. Om det gäller flera pannor är maximal avgift 600 000 kronor.

Riskbedömning:

21Uppfyller minst en av de som övervakar pannan kraven för pannoperatör? Bedömningen görs av ett certifieringsorgan.

Riskbedömning:

22Finns dokumentation över pannoperatörens uppdrag?

Kommentar

En arbetsgivare som låter en pannoperatör övervaka en panna i klass A eller B ska dokumentera uppdraget. Dokumentet ska identifiera den pannoperatör som har uppdraget, upplysa om vilka uppgifter som ingår uppdraget, och ange hur arbetsgivaren säkerställt att 6 kap. 4 § är uppfylld. Exempel på uppgifter är typer av pannor och bränsleslag som personer ska övervaka och på vilket sätt samarbete med andra pannoperatörer ska ske inom ramen för utförandet av uppdraget till exempel vid jour. Uppdraget kan tidsbegränsas i dokumentet. Se AFS 2017:3 6 kap. 5 §.

Riskbedömning:

23Har alla pannor giltiga intyg från ett kontrollorgan?

Kommentar

Kontrollorganet ska dokumentera sin bedömning på samma intyg som utfärdas enligt 5 kap. 21§ och överlämna det till arbetsgivaren. På intyget ska framgå om kontrollorganet bedömt att pannan kan övervakas periodiskt, ständigt eller inte får vara i drift. Se AFS 2017:3 6 kap. 15 §. Kontrollorganets bedömning är giltig fram tills dess att nästa driftprov av pannan ska vara utfört enligt 5 kap. 4 §.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.