Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Ambulanssjukvården

Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Organisatorisk arbetsmiljö

1Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Riskbedömning:

2Har behov av kunskap och utbildning för chefer och arbetsledande personal klarlagts och tillgodosetts?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Riskbedömning:

3Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid planering av och beslut om till exempel ny eller ändrad verksamhet, inköp, reparation, underhåll eller ombyggnad?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Riskbedömning:

4Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

5Finns rutiner för medicinsk kontroll vid nattarbete?

Riskbedömning:

6Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall fortlöpande både vad gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

Social arbetsmiljö

7Finns bra balans mellan kraven i arbetet och de anställdas resurser för arbetets genomförande?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 9 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Riskbedömning:

8Kan arbetstagarna påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.

Riskbedömning:

9Genomförs regelbundet medarbetarsamtal?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 9 § Allmänna råd

Kommentar

Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till.

Riskbedömning:

10Finns särskilda rutiner för ett snabbt omhändertagande med hjälp och stöd efter att anställda har utsatts för hot eller våld?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.

Riskbedömning:

11Finns psykologisk hjälp och tillgång till uppföljningssamtal vid behov?

Riskbedömning:

12Ges utbildning om psykiska reaktioner inför allvarliga olyckor och katastrofer?

Riskbedömning:

13Hanteras kränkningar och konflikter så snart de uppstår?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 13 §, 14 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

Riskbedömning:

14Finns rutiner för psykologisk och social krishantering i verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

På varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Se även checklista Rutiner och instruktioner - Allmänna.

Riskbedömning:

Fysisk arbetsmiljö - Ergonomi

15Finns tillgång till utrustning och hjälpmedel för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras på ett säkert sätt, utan risk för skador?

Riskbedömning:

16Ges utbildning och träning i bårbärning, också i trappor och trånga utrymmen?

Riskbedömning:

17Ges utbildning och träning i olika förflyttningstekniker?

Riskbedömning:

18Ges träning i arbetsteknik vid nyanställning och vid introduktion av ny utrustning och nya hjälpmedel?

Riskbedömning:

19Har medarbetarna kunskap om risker med olämpliga arbetsställningar?

Riskbedömning:

20Finns möjlighet till konditions- och styrketest?

Riskbedömning:

Kemikaliehantering

21Finns säkerhets- och skyddsinstruktioner vid kontakt med farliga kemikalier?

Riskbedömning:

22Är skyddsutrustningen utprovad för den enskilde personen?

Riskbedömning:

Hygien och smittskydd

23Finns dokumenterade och daterade hygienrutiner?

Riskbedömning:

24Erbjuds personalen vaccination?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska erbjuda och stå för kostnaderna för vaccination om arbetstagaren har arbetsmoment som innebär smittrisker.
Arbetstagaren ska också informeras om för- och nackdelarna med en vaccination samt informeras om att vaccin inte alltid ger ett fullständigt skydd.

Tips och råd

Vaccination kan användas förebyggande, men kan inte ersätta andra skyddsåtgärder som goda arbetsrutiner, goda hygienrutiner eller personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska till exempel erbjuda vaccination mot rabies vid behov för personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Riskbedömning:

25Dokumenteras tillbud med risk för smitta, t.ex. stickskada?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §
Riskbedömning:

26Finns rutiner för agerande vid stick- eller skärskada?

Riskbedömning:

27Finns behållare för skärande och stickande avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 15 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att vassa föremål som har varit i kontakt med kroppsvätska från människor, eller från djur inom djurens hälso- och sjukvård, läggs i säkra behållare för skärande och stickande avfall.

Tips och råd

Avfallsbehållaren ska vara märkt med orden ”skärande och stickande avfall”. Vassa föremål med en integrerad skyddsfunktion ska precis som andra vassa föremål genast läggas i en engångsbehållare för stickande och skärande avfall.

Riskbedömning:

28Dokumenteras händelser där personalen exponerats för smittämnen i riskklass 3 och 4? (Exempel på smittämnen i dessa riskklasser är HIV och TBC-bakterier.)

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 11 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetsgivaren ska dokumentera när exponering för smittämnen i riskklass 3 eller 4 har konstaterats i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

Tips och råd

Följande uppgifter ska dokumenteras:
1. Namn på de personer som har exponerats.
2. Vilken typ av arbete som utfördes.
3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
4. En beskrivning av hur exponeringen skedde.
Uppgifterna ska sparas i tio eller fyrtio år. Vissa smittämnen har lång inkubationstid och andra kan finnas latent i kroppen utan att orsaka sjukdom förrän många år efter exponeringen.

Riskbedömning:

Säkerhet

29Ges regelbundet utbildning och träning i körteknik inklusive halkkörning?

Riskbedömning:

30Ges regelbundet utbildning och träning i L-ABC och HLR?

Riskbedömning:

31Finns överfallslarm eller liknande att använda vid behov?

Riskbedömning:

32Finns skyddsväst att använda vid behov?

Riskbedömning:

Arbetssjukdom eller -skada

33Har inträffade tillbud, arbetsolycksfall och arbetssjukdomar utretts, följts upp och åtgärder vidtagits?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Riskbedömning:

34Finns tillräcklig kunskap om riskerna för belastningssjukdomar och belastningsskador?

Riskbedömning:

35Finns kunskap om riskerna för ohälsa på grund av för hög arbetsbelastning?

Riskbedömning:

36Finns tillräcklig kunskap om riskerna för eksem, allergier och andra överkänslighetsreaktioner?

Riskbedömning:

37Finns rutiner för rapportering av tillbud, arbetsolycksfall och arbetssjukdomar?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Riskbedömning:

38Finns rutiner för omedelbar anmälan till Arbetsmiljöverket vid dödsfall, svårare personskador, skador som drabbat flera samtidigt eller allvarligt tillbud?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 3a §

Staffbart

Kommentar

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.
Arbetsgivaren ska utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket.

Riskbedömning:

39Används www.anmalarbetsskada.se eller något annat system vid anmälan av arbetsskada?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Riskbedömning:

40Finns policy och rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning?

Riskbedömning:

41Finns möjlighet till individuellt anpassad träning på arbetstid?

Riskbedömning:

Miljöskydd

42Är det väl känt vad som räknas som farligt avfall och hur det ska hanteras?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 5-6 §§

Kommentar

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas. De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

Riskbedömning:

43Finns rutiner för hantering av riskavfall, t.ex. smittförande avfall och använda kanyler?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.