Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Grafiska branschen

Checklistan innehåller frågor om till exempel frågor om lokalerna, maskiner och kemikalier.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 1988:4 Blybatterier

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Lokalerna

1Är lokalen anpassad till verksamheten och antalet anställda?

Riskbedömning:

2Är maskinerna uppställda så att personalen har tillräckligt utrymme för att arbeta vid maskiner och transportera material?

Riskbedömning:

3Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande, d.v.s. inget skräp, lagrat material, spill och dylikt på golvet?

Riskbedömning:

4Är golven hela och gjorda i ett lämpligt material?

Riskbedömning:

5Är maskiner som avger luftföroreningar försedda med utsug?

Riskbedömning:

6Görs underhåll av ventilationen regelbundet av utbildad personal och dokumenteras detta?

Riskbedömning:

7Är bullret så störande att lokalen behöver bullerdämpas med exempelvis absorbenter i tak / väggar, skärmar m.m? (Mätning av bullernivån kan behövas.)

Riskbedömning:

8Om det bullrar mycket (över 85 dB(A)), används hörselskydd och finns åtgärdsplan för att minska ljudnivån? OBS! Även vid 75–80 dB(A) kan hörselskydd behövas.

Riskbedömning:

9Görs regelbundna hörselkontroller om bullerexponeringen är 85 dB(A) eller mer?

Riskbedömning:

10Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna och är den bländskyddad?

Riskbedömning:

11Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela?

Riskbedömning:

12Upplever de flesta att:

atemperaturen är bra, d.v.s. ej för kallt på vintern eller för varmt på sommaren?

Riskbedömning:

bluftkvalitén är bra?

Riskbedömning:

13Är lokalerna fria från besvärande drag från exempelvis fönster, dörrar eller ventilation?

Riskbedömning:

Maskiner - Skydd, utsug m.m.

14Är nödstoppet tydligt markerat och lättillgängligt i en nödsituation?

Riskbedömning:

15Är alla maskinskydd på plats och i funktion?

Riskbedömning:

16Är alla rörliga maskindelar skyddade så att ingen kan komma i kontakt med dem?

Riskbedömning:

17Är tryckpressar som sprider luftföroreningar försedda med utsug?

Riskbedömning:

18Utförs förebyggande underhåll av maskiner regelbundet, enligt tillverkares instruktioner?

Riskbedömning:

19Har de som arbetar med maskinerna utbildats om / instruerats i hur man arbetar på ett säkert sätt med varje maskin?

Riskbedömning:

20Står kompressorer till maskiner i separat kompressorrum?

Riskbedömning:

Materialtransport, transportmedel m.m.

21Är transportvägarna:

alättframkomliga?

Riskbedömning:

butan trösklar, trappsteg eller lutande plan?

Riskbedömning:

cförsedda med uppställbara dörrar?

Riskbedömning:

22Har truckförare:

autbildning och bevis för att köra truck?

Riskbedömning:

barbetsgivarens tillstånd att köra truck?

Riskbedömning:

23Är truckarna trafiksäkra och besiktigade?

Riskbedömning:

24Vid batteriladdning:

aFinns särskild uppställningsplats / laddningsplats med ventilation?

Riskbedömning:

bFinns fungerande ögondusch?

Riskbedömning:

cFinns och används ögonskydd och handskar vid allt batteriarbete?

Riskbedömning:

dFinns anvisningar för truckladdning?

Riskbedömning:

Ergonomi

25Har arbetstagarna kunskaper om arbetsteknik och hjälpmedel för att undvika risker för belastningsskador?

Riskbedömning:

26Förekommer besvärliga arbetsställningar vid rengöring av maskiner och annat maskinarbete?

Riskbedömning:

27Finns lätthanterliga lyfthjälpmedel där upprepade lyft förekommer?

Riskbedömning:

28Är arbetshöjden bra vid iläggning och avläggning?

Riskbedömning:

29Är arbetsutrymmet runt maskinerna tillräckligt stort så att t.ex. lyftbord och liftar kan stå nära maskinerna?

Riskbedömning:

Kemikalier - Säkerhetsdatablad, förvaring m.m.

30Finns aktuella säkerhetsdatablad till de kemiska produkter som används i verksamheten?

Riskbedömning:

31Är hanteringen av kemiska produkter riskbedömd?

Riskbedömning:

32Har medarbetarna fått information om riskerna i arbetet och hur man arbetar säkert?

Riskbedömning:

33Finns hanterings- och skyddsinstruktioner om hur kemiska produkter ska hanteras?

Riskbedömning:

34Används lämplig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

35Finns det en beredskap för behov av första hjälpen i samband med hantering av kemiska produkter?

Riskbedömning:

36Om färg m.m. som innehåller lösningsmedel måste blandas manuellt, görs det i välventilerat utrymme eller med väl fungerande ventilation?

Riskbedömning:

37Om rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel används vid rengöring av gummidukar, plåtar, valsar m m:

aÄr rengöraren fri från risk att utsättas för höga lösningsmedelshalter och hudkontakt med rengöringsmedel?

Riskbedömning:

bAnvänds så ofarligt rengöringsmedel som möjligt (t.ex. lösningsmedel med lågt ångtryck och hög kokpunkt, vilket gör att de avger mindre luftföroreningar)?

Riskbedömning:

cOm tryckvalsarna tas loss, rengörs de i ett annat välventilerat utrymme?

Riskbedömning:

dAnvänds personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd?

Kommentar

OBS! Personlig skyddsutrustning ska vara av rätt typ, användas rätt och skötas regelbundet. För mer råd, se www.kemiguiden.se.

Riskbedömning:

38Undviker ni så långt det går att använda kemikalier som innehåller lösningsmedel, allergiframkallande ämnen eller andra hälsofarliga ämnen?

Riskbedömning:

39Förvaras brandfarliga kemikalier i ventilerade och brandsäkra utrymmen?

Riskbedömning:

40Förvaras avfall i slutna kärl som är uppmärkta?

Riskbedömning:

41Finns saneringsmaterial och avfallskärl i nära anslutning till hantering av lack / färg / lim / lösningsmedel / olja?

Riskbedömning:

Arbete med UV-härdande lack / färg eller lim i tryckeri och efterbehandling

42Om ni arbetar med lack / färg eller lim som är UV-härdande eller som innehåller akrylater, epoxi eller isocyanater (allergiframkallande kemiska produkter, s.k. härdplaster):

aHar alla som arbetar med allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster) den utbildning som krävs (t.ex. via företagshälsovården)?

Riskbedömning:

bGörs medicinsk kontroll av dem som arbetar med allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster)?

Riskbedömning:

cFinns hanterings- och skyddsinstruktioner för arbete med allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster)?

Riskbedömning:

43Sker påfyllning och tömning av lack / färg / lim automatiskt (hudkontakt med härdplasten undviks)?

Riskbedömning:

44Är UV-lamporna avskärmade så att inget UV-ljus sprids till omgivningen?

Riskbedömning:

45För att minska akrylatdimma:

aKontrolleras om det finns färgdroppar (ink mist) på tryckverkens galler? (Risk att ohärdad färg sprids till arbetsmiljön.)

Riskbedömning:

bFinns det effektivt utsug över färg- / lackverk?

Riskbedömning:

46Är avfallskärl försedda med varningstext, t.ex. ”Farligt avfall. Innehåller akrylater. Allergirisk. Förhindra hudkontakt. Använd skyddshandskar”?

Riskbedömning:

Prepress

Arbete vid bildskärm

47Finns möjlighet till variation vid användande av datormus?

Riskbedömning:

48Finns stöd för underarmarna eller för handlederna, t.ex. handlovsstöd eller dylikt?

Riskbedömning:

49Är det möjligt att justera datorbordshöjden så att man kan växla mellan att arbeta sittande eller stående?

Riskbedömning:

50Är det enkelt att reglera stolen så att man sitter bekvämt?

Riskbedömning:

51Vet medarbetarna hur datorbord och stol justeras?

Riskbedömning:

52Finns det platsbelysning som passar till arbetsuppgifterna?

Riskbedömning:

Tryckeri

Hantering av ark och rullar

53Kan hela papperspallen köras direkt in i pressen?

Riskbedömning:

54Sker luftning och jämnstötning i pressen?

Riskbedömning:

55Finns tillräckligt bra rutiner och hjälpmedel för baxning av rulle till rullställ?

Riskbedömning:

56Är rullvagnar försedda med stora hjul och lätta att styra?

Riskbedömning:

Arbete vid maskiner

57Om isopropanol används i fuktvatten:

aKan ni sluta använda isopropanolen (möjligt vid vattenoffset)?

Riskbedömning:

bKan halten sänkas (minimum 4–6%) så att halten i luften också blir låg?

Riskbedömning:

cOm ingen av dessa åtgärder fungerar, finns platsventilation som effektivt fångar in ångorna från isopropanolen?

Riskbedömning:

Efterbearbetning

Arbete vid olika bokbinderimaskiner

58Kan arbetsrotation införas för att minska arbetstiden vid maskiner där det förekommer mycket monotona och ensidiga arbetsrörelser / arbetsställningar?

Riskbedömning:

59Har medarbetarna utbildning för att kunna arbeta vid flera maskiner? OBS! Då blir det lättare att arbetsrotera.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.