Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Kylinstallationsarbeten - Del 3. Servicebil

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Fordon och förarmiljö

Förarplats

1Är förarplatsen ergonomiskt utformad så att kylmontören kan sitta och köra bekvämt?

Riskbedömning:

2Finns en stödyta för att kunna skriva bekvämt?

Riskbedömning:

Lastutrymmet

3Är lastutrymmet:

atillräckligt stort för den utrustning / material som behövs för arbetet?

Riskbedömning:

bförsett med värme och god ventilation (för ev. läckande gasflaskor)? OBS! Rekommendation.

Riskbedömning:

cså utformat att det är lätt att ta in / ut utrustning, material etc?

Riskbedömning:

dförsett med tillräckligt antal hyllplan, skåp, lådor, kabelrullställ, etc?

Riskbedömning:

eförsett med lastförskjutningsskydd vid behov?

Riskbedömning:

4Vid packning av utrustning / material, stuvas och spänns all packning fast så att den inte lossnar eller far omkring vid häftig inbromsning eller krock?

Riskbedömning:

5Tar kylmontören alltid med sig:

aarbetsbelysning, exempelvis ett kompakt lysrör (ej halogenstrålkastare pga bländning/brandrisk)?

Riskbedömning:

bbrandsläckare?

Riskbedömning:

cförsta hjälpenkit?

Riskbedömning:

Transport av farligt gods

Transport av gasflaskor

6Används gaskärra för förflyttning av gasflaskor?

Riskbedömning:

7Är bilen försedd med varningsskylt när gasflaskor förvaras i servicebilen?

Riskbedömning:

8Bifogas godsdeklaration, för gasflaskor med nytt köldmedium, när dessa inte transporteras som ”undantagen transport”?

Riskbedömning:

9Tar kylmontören alltid med sig brandsläckare som är plomberad och märkt med sista datum för kontroll?

Riskbedömning:

10Kontrolleras det att gasflaskans:

aregulator inte är monterad under färd?

Riskbedömning:

bavstängsningsventil är stängd?

Riskbedömning:

cskyddsmutter och huv / kåpa är på?

Riskbedömning:

dmärkning med UN-nummer, etikett och officiell transportbenämning finns?

Riskbedömning:

11Transporteras gasflaskor ordentligt fastspända så att de inte kan välta eller falla?

Riskbedömning:

12Vet kylmontören vad som ska göras i händelse av olycka där gasflaskor är inblandade?

Riskbedömning:

13Anlitas transportföretag om serviceföretaget inte själva får utföra transporten?

Riskbedömning:

Transport av farligt avfall / farligt gods

14Har serviceföretaget tillstånd från Länsstyrelsen för transport av farligt avfall?

Kommentar

Kopia av tillståndet ska medföras vid
transport av farligt avfall.

Riskbedömning:

15Bifogas alltid ett kombinerat transportdokument / godsdeklaration när förbrukat köldmedium transporteras?

Riskbedömning:

16Förs anteckningar om det avfall som transporteras / hanteras?

Riskbedömning:

17Om upp till 1.000 kg förbrukat köldmedium ska mellanlagras, är detta anmält till den kommunala nämnden?

Kommentar

Mellanlagring av mer än 1.000 kg kräver
tillstånd från Länsstyrelsen.

Riskbedömning:

Service och reparation av servicebilden

18Finns det rutiner för:

adaglig tillsyn av servicebilen?

Riskbedömning:

bunderhåll av bilen?

Riskbedömning:

cstädning / rengöring av bilen?

Riskbedömning:

Trafiksäkerhet

19Har företaget en trafiksäkerhetspolicy och känner kylmontörerna till den?

Riskbedömning:

20Finns rutiner för rapportering av inträffade olyckor / tillbud i trafiken?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § AFS 2001:1, 9 §

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Riskbedömning:

21Informeras kylmontörerna om de åtgärder som vidtagits efter deras tillbudsrapportering?

Riskbedömning:

22Används handsfree för att kunna ringa / svara i mobil säkert och bekvämt?

Riskbedömning:

23Finns rutiner för rapportering av inträffade olyckor / tillbud i trafiken?

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.