Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Kylinstallationsarbeten - Del 2. Servicearbeten

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Planering av arbetet

1Innan arbetet påbörjas, går kylmontörer och arbetsledare igenom:

askriftliga arbets- och skyddsinstruktioner om arbetet kräver det?

Riskbedömning:

batt montörer har skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att använda en maskin-driven lyftanordning?

Riskbedömning:

catt redskap / utrustning / maskiner / lyftanordning som ska tas med är i fullgott skick?

Riskbedömning:

dvilken personlig skyddsutrustning som ska användas?

Riskbedömning:

eden utrustning för första hjälpen som ska tas med?

Riskbedömning:

2Är utrymningsvägar kontrollerade och kända av alla innan ingrepp i köldmediesystemet görs?

Riskbedömning:

Allmänt om servicearbeten. Köldmedium, köldbärare m.m.

3Är risker bedömda för t ex tryck, brandfarlighet och giftighet med de köldmedium / köldbärare / oljor som kylmontörerna kan komma i kontakt med?

Riskbedömning:

4Känner kylmontörerna till riskerna med de hälsofarliga kemiska produkter de arbetar med?

Riskbedömning:

Serviceutrustning

5Används alltid rätt serviceutrustning anpassad till aktuellt köldmedium, som t.ex. manometerställ med avstängningsventiler?

Riskbedömning:

6Är följande serviceutrustning kontrollerad och funktionsduglig:

Kommentar

Kontroll av kärra, stege, hantverkarställning
och mobila plattformar ska göras
innan de börjar användas.

aService- och tömningsaggregat?

Riskbedömning:

bVåg, påfyllnadsställ eller annan utrustning för vägning av köldmediemängd?

Riskbedömning:

cManometerställ eller separat tryckmätare?

Riskbedömning:

dReferenstryckmätare?

Riskbedömning:

eVakuumpump inklusive vakuummätare?

Riskbedömning:

fUtrustning för tryckkontroll?

Riskbedömning:

gLäcksökare?

Riskbedömning:

7Om stege måste användas, kontrolleras att den är:

Kommentar

OBS! Undvik stegarbete. Endast kortvariga
arbeten får utföras från stege.

ai gott skick, stabil och enkel att förflytta?

Riskbedömning:

bförsedd med glidskydd?

Riskbedömning:

ctypkontrollerad eller certifierad med tydlig och varaktig märkning?

Riskbedömning:

8Om hantverkarställning (rullställning m.m.) ska användas, kontrolleras att:

aden är typgodkänd och att monteringsanvisningar finns med?

Riskbedömning:

balla ställningsdelar är oskadade?

Riskbedömning:

cden är försedd med trappa eller lutande stege?

Riskbedömning:

dden har tvåledade skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan om höjden till marken är mer än två meter?

Riskbedömning:

9Är transportkärran som ska användas:

alämplig för ändamålet, hel och i gott skick?

Riskbedömning:

bväl utformad med bra lastplan, lämpliga hjul och handtag?

Riskbedömning:

10Om mobil arbetsplattform, t.ex. skylift, saxlift, ska användas:

aGår man igenom vilken typ av arbete som ska utföras, arbetshöjd, underlag och hinder m.m?

Riskbedömning:

bKontrolleras att man når upp till den arbetshöjd som behövs för att kunna arbeta bekvämt och säkert?

Riskbedömning:

cKontrolleras att den är besiktigad?

Riskbedömning:

Olika servicearbeten

11Om lokalen där servicearbetet utförs saknar ventilation eller om ventilationen är otillräcklig under arbetet:

aForceras ventilationen om det är möjligt?

Riskbedömning:

bÖppnas fönster och dörrar?

Riskbedömning:

Tömning och påfyllning av köldmedium

12Arbetar man alltid med metoder som minimerar risken för utsläpp av köldmedium?

Riskbedömning:

13Om det finns en köldmediebehållare i systemet, används den istället för en extern behållare? OBS! Det minskar risken för köldmedieläckage.

Riskbedömning:

14Kan det tömningsaggregat som används arbeta ned till ett tryck av ca 0,6 bar absolut, i samband med slutlig tömning och skrotning?

Riskbedömning:

15Vid tömning / påfyllning, säkerställs att köldmedieflaska avsedd för köldmediet används?

Riskbedömning:

16Vid tömning eller påfyllning av köldmedium, används slangar försedda med avstängningsanordning?

Riskbedömning:

17Vid påfyllning av CO2, används säkerhetsvajer för slangbrott?

Riskbedömning:

18Är man noga med att ta så mycket köldmedium som möjligt i tömningsaggregatet? OBS! Det minskar det oönskade läckaget när systemet öppnas.

Riskbedömning:

19Undviks överfyllning av köldmedieflaskor / transportbehållare med förbrukade köldmedium? OBS! Olika fyllnadsgrader förekommer, beroende på köldmedium. Överfyllning medför explosionsrisk.

Riskbedömning:

Vakuumsugning

20Vakuumsugning:

Kommentar

Vakuumsugning av system med gasövertryck
får inte ske.

aSäkerställs att risk för brandfarlig atmosfär inte uppstår vid användning av brandfarliga köldmedier?

Riskbedömning:

bGår det att leda ut avblåsningsluften från vakuumpumpen eller kan punktutsug användas? OBS! Utloppsslang kan användas (max 10 m lång).

Riskbedömning:

cTillåts allt köldmedium att ”koka av” i kompressorn?

Riskbedömning:

dOm det uppstår oljedimma, vädras lokalen innan arbetet fortsätter?

Riskbedömning:

Avtappning och påfyllning av olja

21För att förhindra halkolyckor:

aTas oljespill bort så snart det går?

Riskbedömning:

bAnvänds absorptionsmedel för borttagning av oljespill? OBS! Uppgifter om lämpligt absorptionsmedel finns i avsnitt 6 i resp. säkerhetsdatablad.

Riskbedömning:

Skyddsutrustning vid hantering av köldmedier och oljor

22Används följande personlig skyddsutrustning:

aSkyddskläder?

Riskbedömning:

bÄrmskydd?

Riskbedömning:

cKorgskyddsglasögon?

Riskbedömning:

dÖgonduschflaskor, t.ex. i fickformat?

Riskbedömning:

eSkyddshandskar, t.ex. engångsnitrilhandskar?

Riskbedömning:

fHalvmask / helmask med partikelfilter P3 och gasfilter typ B om oljedimma har bildats? OBS! Gasfilter skyddar inte mot köldmediegaser

Riskbedömning:

gKnäskydd?

Riskbedömning:

hHörselskydd vid behov?

Riskbedömning:

iSkyddsskor?

Riskbedömning:

23Sköts all personlig skyddsutrustning enligt tillverkarnas anvisningar?

Riskbedömning:

24Om man får olja eller köldmedium på kläderna, byter man om så snart det går?

Riskbedömning:

Trycksättning

25Innan trycksättning med gas eller köldmedium sker, har en riskbedömning utförts? OBS! Riskbedömningen ska dokumenteras.

Riskbedömning:

26Utförs trycksättning av personal som har sakkunskap?

Kommentar

Ackreditering krävs vid tryck över 0,03 bar (flera undantag finns).

Riskbedömning:

Läcksökning eller ingrepp

27Vet den som ska utföra läcksökning om brandfarligt eller giftigt köldmedium används?

Riskbedömning:

28Används utrustning anpassad till aktuellt köldmedium?

Riskbedömning:

29Kalibreras läcksökningsutrustningen innan man går in i maskinrummet?

Riskbedömning:

30Är läcksökningsutrustningen påslagen under hela ingreppet:

avid arbete med CO2?

Riskbedömning:

bvid arbete med system innehållande brandfarligt köldmedium?

Riskbedömning:

cvid arbete med HFC?

Riskbedömning:

31Vet kylmontörer att höga halter av köldmedium minskar syrehalten i lokalen?

Riskbedömning:

32Är man alltid två vid läcksökning i slutna utrymmen eller i delar av utrymmen som ligger lägre än dörrar, t.ex. pumpgropar? OBS! Kvävningsrisk pga för låg syrehalt.

Riskbedömning:

33Är man observant på:

aoljefläckar på maskindelar eller golv?

Riskbedömning:

bom bubblor syns i systemets synglas i vätskeledningen?

Riskbedömning:

Hårdlödning

34Kontrolleras att lödningsutrustning och tryckregulatorer är i gott skick?

Riskbedömning:

35Vid lödning av kopparrör:

aAnvänds punktutsug om arbetsutrymmet är dåligt ventilerat? OBS! Inloppet ska placeras framför eller vid sidan av den som löder.

Riskbedömning:

bUndviks övervärmning av kopparrör?

Riskbedömning:

cÄr arbetsområdet välstädat och fritt från brandfarligt material?

Riskbedömning:

36Finns det alltid svetsvakt vid lödning?

Kommentar

Särskild svetsvakt ska finnas om det behövs.

Riskbedömning:

37Hålls gasflaskorna i gaskärra under lödningen?

Riskbedömning:

38Använder den som löder personlig skyddsutrustning som:

aandningsskydd med partikel- och gasfilter? Friskluftshjälm kan behövas i trånga utrymmen.

Riskbedömning:

bmörka skyddsglasögon? OBS! Det räcker med mörkhetsgraden 5–7.

Riskbedömning:

cvärmehandske?

Riskbedömning:

dskyddskläder av antiflambehandlad bomull?

Riskbedömning:

Elarbete

39Har kylmontören behörighet och / eller kompetens för att utföra de elarbeten som ingår i momenten?

Riskbedömning:

40Bedöms alltid risker vid elarbeten?

Riskbedömning:

41Vid arbete i elskåp:

aArbetar man alltid strömlöst vid ingrepp i elskåpet?

Riskbedömning:

bOm det behövs bättre belysning i elskåpet, används belysningsarmatur försedd med magnet som kan placeras var man vill i elskåpet?

Riskbedömning:

Arbete i små kyl- och frysrum

42Kontrolleras att dörrar till kyl- och frysrum kan öppnas inifrån? OBS! Vanligt att dörrhandtag skadats / saknas.

Riskbedömning:

43Testas nödbelysning och nödsignalen innan man börjar arbeta?

Riskbedömning:

44Används lämpliga kläder och handskar?

Riskbedömning:

Arbete i stora kyl- och frysrum

45Innan arbetet påbörjas, kontrolleras att:

adörr till frysrummet lätt kan öppnas inifrån?

Riskbedömning:

bnödsignalknapp (placerad högst 0,5 m över golv) är försedd med varselljus?

Riskbedömning:

cnödsignal fungerar och går till en bemannad plats?

Riskbedömning:

dgolvet är rent och halkfritt (inga isfläckar)?

Riskbedömning:

enödbelysning fungerar?

Riskbedömning:

46Vid arbete i frysrum, används:

aoverall med huva av material med goda värmeisolerande egenskaper samt en mössa?

Riskbedömning:

bskyddsskor med värmeisolerande sula och varma sockor?

Riskbedömning:

cvärmeisolerade handskar, ev tillsammans med handskar som skyddar mot skärskador?

Riskbedömning:

47Tar man regelbundet pauser för uppvärmning om arbetet i kyl- / frysrum ska pågå i flera timmar?

Riskbedömning:

48Vet alla att det är olämpligt att arbeta från stege eftersom underlaget kan vara halt? OBS! Titta alltid noga om det finns isfläckar på golvet.

Riskbedömning:

49Om mobil plattform, t.ex. skylift, används, kontrolleras att:

aarbetsområdet markeras med kon så att truckar inte kör i dess närhet?

Riskbedömning:

barbetskorgen inte fylls så att det blir besvärligt att stå och arbeta där? OBS! Korgen ska aldrig överbelastas.

Riskbedömning:

cendast kylmontörer med utbildning / kunskaper och skriftligt tillstånd från arbetsledaren kör skylift eller dylikt?

Riskbedömning:

50Vid körning av mobil plattform:

aär man noga med att inte komma åt något som kan sätta plattformen i obalans?

Riskbedömning:

bundviks körning med upplyft och belastad arbetskorg?

Riskbedömning:

Att arbeta säkert på tak

51Finns det lämpliga och framkomliga tillträdesvägar för tak?

Riskbedömning:

52Finns det säkra tillträdesvägar, exempelvis fast takstege eller gångbrygga, till arbetsstället?

Riskbedömning:

53Finns lämpliga fasta fästanordningar, t.ex. gångbrygga eller nockräcken, för linor till säkerhetsselar?

Riskbedömning:

54Finns lämplig uppställningsplats för utrustning, material m.m. på taket?

Riskbedömning:

55Undviks arbete på tak vid kraftigt snöoväder eller stark vind?

Riskbedömning:

56Fallskydd:

aAnvänds alltid fallskydd, t.ex. helsele eller fallskyddsväst, om skyddsräcke eller ställning saknas?

Riskbedömning:

bVet alla att midjebälte är olämpligt vid takarbete? OBS! Vid ett fall klarar man inte av att hänga i ett midjebälte mer än i få sekunder.

Riskbedömning:

57Har säkerhetslinan:

ajusteringslås?

Riskbedömning:

bfalldämpare eller säkerhetblock?

Riskbedömning:

58Sköts och förvaras fallskyddsutrustningen enligt tillverkarens anvisningar?

Riskbedömning:

Information, utbildning m.m.

59Har kylmontören fått:

ainformation / utbildning om ergonomi, lyfthjälpmedel, olycksfallsrisker (risker med ström, kemikalier m.m.) och annat som rör verksamhetens arbetsmiljö?

Riskbedömning:

binformation om hur mobila plattformar ska användas?

Riskbedömning:

csvets- och lödintyg om sådant krävs för arbetet?

Riskbedömning:

60Finns en plan för att hålla kylmontörernas kunskap aktuell?

Riskbedömning:

Ensamarbete

61Vid ensamarbete som innebär särskilda risker:

aKan kylmontören få snabb hjälp i en nödsituation, t.ex. via mobiltelefon?

Riskbedömning:

bBegränsas ensamarbete genom att arbetsledare eller andra besöker / ringer den som arbetar ensam?

Riskbedömning:

cKan något annat göras?

Riskbedömning:

62Vet alla att ensamarbete inte är tillåtet i lokaler där det finns anledning att misstänka förekomst av höga köldmediehalter?

Riskbedömning:

Olyckor och allvarliga tillbud

63Finns det fungerande rutiner för anmälan av allvarliga olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket?

Riskbedömning:

64Vidtas åtgärder omgående vid olyckor med köldmedium, el m.m?

Riskbedömning:

65Informeras personalen när olyckor och allvarliga tillbud har inträffat?

Riskbedömning:

66Finns det beredskap för:

Kommentar

Det ska finnas tillräckligt antal kylmontörer med både kunskaper och färdighet i första hjälpen.

aförsta hjälpen? Utbildning och praktisk övning i L-ABC bör alltid ingå.

Riskbedömning:

batt hantera akuta krissituationer vid allvarliga olyckor med svåra personskador eller dödsfall?

Riskbedömning:

catt stödja personalen efter allvarliga olyckor?

Riskbedömning:

67Vet alla kylmontörer:

aVilka rutiner som gäller för första hjälpen?

Riskbedömning:

bHur krisstödet är ordnat på företaget?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.