prevent.se Tillbaka till checklistorna

Kylinstallationsarbeten - Del 1. Nyinstallation

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Planering av arbetet

1Innan arbetet påbörjas, går kylmontörer och arbetsledare igenom:

askriftliga arbets- och skyddsinstruktioner om arbetet kräver det?

Riskbedömning:

batt det finns skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att använda en maskindriven lyftanordning?

Riskbedömning:

catt redskap / utrustning / maskin / lyftanordning som ska tas med är i fullgott skick?

Riskbedömning:

dvilken personlig skyddsutrustning som ska användas?

Riskbedömning:

eden utrustning för första hjälpen som ska tas med?

Riskbedömning:

2Är utrymningsvägar kontrollerade och kända av alla innan ingrepp i köldmediesystemet görs?

Riskbedömning:

3Innan arbetet påbörjas, har ni bedömt risker för t.ex. tryck, brandfarlighet och giftighet vid:

aarbete med köldmedium / köldbärare / olja?

Riskbedömning:

belarbete?

Riskbedömning:

carbete med lyftanordningar / lyftredskap och transporthjälpmedel?

Riskbedömning:

4Känner kylmontörerna till riskerna med de hälsofarliga kemiska produkter de arbetar med?

Riskbedömning:

5Kontrolleras att stege / hantverkställning / arbetsplattform:

Kommentar

OBS! Undvik stegarbete. Endast kortvarigt arbete får utföras från stege.

aär funktionsduglig och lätt att hantera?

Riskbedömning:

bär försedd med nödvändigt skydd för säkert arbete?

Riskbedömning:

cär försedd med glidskydd (gäller stege)?

Riskbedömning:

dhar monteringsanvisningar (gäller hantverksställning)?

Riskbedömning:

eär besiktigad (gäller arbetsplattform)?

Riskbedömning:

Lyftanordning, transportmedel, utrustning / verktyg m.m.

Lyftanordning / lyftredskap, transportmedel, manuella lyft m.m.

6Används lätthanterlig och flexibel lyftare, t.ex. truck, för lyft av tunga aggregat m.m?

Riskbedömning:

7Säkras lasten så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt?

Riskbedömning:

8Vid användning av mobil lyftanordning, finns det risk att anordningen kan välta, glida eller oavsiktligt förflyttas?

Riskbedömning:

9Ser man till att ingen uppehåller sig under upplyft last?

Riskbedömning:

10Används lyftanordning / lyftredskap endast av kylmontörer som har tillräckliga kunskaper för en säker användning?

Riskbedömning:

11Används kärra eller liknande istället för att lyfta / bära för hand?

Riskbedömning:

Utrustning, verktyg m.m.

12Används alltid rätt utrustning som t.ex. manometerställ med avstängningsventiler?

Riskbedömning:

13Är följande utrustning kontrollerad och funktionsduglig:

aVåg, påfyllnadsställ eller annan utrustning för vägning av köldmediemängd?

Riskbedömning:

bManometerställ eller separat tryckmätare?

Riskbedömning:

cVakuumpump inklusive vakuummätare?

Riskbedömning:

dUtrustning för tryckkontroll?

Riskbedömning:

eLäcksökare?

Riskbedömning:

14Är de verktyg / maskiner som används lätta och lätthanterliga?

Riskbedömning:

15Underhålls utrustning / verktyg regelbundet?

Riskbedömning:

Elarbete

16Har kylmontören behörighet för att utföra de elinstallationer som ska utföras?

Riskbedömning:

17Bedöms alltid risker vid elarbete?

Riskbedömning:

18Vid arbete i elskåp:

aArbetar man alltid strömlöst vid ingrepp i elskåpet?

Riskbedömning:

bOm det behövs bättre belysning i elskåpet, används belysningsarmatur försedd med magnet som kan placeras var man vill i elskåpet?

Riskbedömning:

Rördragning, rörisolering och borrning

19Utförs arbetet så att följande besvärliga arbetsställningar undviks / endast förekommer under kort tid:

aArbete med armarna över axelhöjd?

Riskbedömning:

bArbete med sneda / böjda arbetsställningar?

Riskbedömning:

cKnästående eller sittande på huk? OBS! Större påfrestningar om utrymmet är lågt eller trångt.

Riskbedömning:

dArbete med tunga verktyg?

Riskbedömning:

20Vid rörisolering:

aAnvänds lösningsmedelsfria limmer om det är möjligt?

Riskbedömning:

bAnvänds förlimmad cellgummiisolering så långt det går?

Riskbedömning:

cÄr arbetsutrymmet väl ventilerat eller används portabel fläkt vid behov?

Riskbedömning:

21Vid borrning i sten eller betong, används:

aborrmaskin försedd med utsug?

Riskbedömning:

bskyddsglasögon och andningsskydd med partikelfilter P3? OBS! Dammet innehåller kvarts

Riskbedömning:

Hårdlödning

22Kontrolleras att lödningsutrustning och tryckregulatorer är i gott skick?

Riskbedömning:

23Vid lödning av kopparrör, används punktutsug om arbetsutrymmet är dåligt ventilerat? OBS! Inloppet ska placeras framför eller vid sidan av den som löder.

Riskbedömning:

24Finns det alltid svetsvakt vid lödning?

Kommentar

Särskild svetsvakt ska finnas om det behövs.

Riskbedömning:

25Är arbetsområdet välstädat och fritt från brandfarligt material?

Riskbedömning:

26Hålls gasflaskorna i gaskärra under lödningen?

Riskbedömning:

27Använder den som löder personlig skyddsutrustning som:

aandningsskydd med partikel- och gasfilter? Friskluftshjälm kan behövas i trånga utrymmen.

Riskbedömning:

bmörka skyddsglasögon? OBS! Det räcker med mörkhetsgraden 5–7.

Riskbedömning:

cvärmehandske?

Riskbedömning:

dskyddskläder av antiflambehandlad bomull?

Riskbedömning:

Påfyllning av köldmedium

28Vet kylmontören om brandfarligt eller giftigt köldmedium används?

Riskbedömning:

29Används utrustning anpassad till aktuellt köldmedium?

Riskbedömning:

30Arbetar man alltid med metoder som minimerar risken för utsläpp av köldmedium?

Riskbedömning:

31Vid påfyllning av köldmedium, används slangar försedda med avstängningsanordning?

Riskbedömning:

32Vid påfyllning av CO2, används säkerhetsvajer för slangbrott?

Riskbedömning:

Avtappning och påfyllning av olja

33Vakuumsugning:

Kommentar

Vakuumsugning av system med gasövertryck får inte ske.

aSäkerställs att risk för brandfarlig atmosfär inte uppstår vid användning av brandfarliga köldmedier?

Riskbedömning:

bGår det att leda ut avblåsningsluften från vakuumpumpen eller kan punktutsug användas? OBS! Utloppsslang kan användas (max 10 m lång).

Riskbedömning:

cOm det uppstår oljedimma, vädras lokalen innan arbetet fortsätter?

Riskbedömning:

34Vid oljespill:

aTas oljespill bort så snart det går för att förhindra halkolyckor?

Riskbedömning:

bFinns och används absorptionsmedel för borttagning av oljespill? OBS! Vilket absorptionsmedel som ska användas finns i avsnitt 6 i säkerhetsdatabladet för olja.

Riskbedömning:

Skyddsutrustning vid hantering av köldmedier och oljor

35Används följande personlig skyddsutrustning:

aSkyddskläder?

Riskbedömning:

bÄrmskydd?

Riskbedömning:

cKorgskyddsglasögon?

Riskbedömning:

dÖgonduschflaskor, t.ex. i fickformat?

Riskbedömning:

eSkyddshandskar, t.ex. engångsnitrilhandskar?

Riskbedömning:

fHalvmask / helmask med partikelfilter P3 och gasfilter typ B om oljedimma har bildats? OBS! Gasfilter skyddar inte mot köldmediegaser

Riskbedömning:

gKnäskydd?

Riskbedömning:

hHörselskydd vid behov?

Riskbedömning:

iSkyddsskor?

Riskbedömning:

36Sköts all personlig skyddsutrustning enligt tillverkarnas anvisningar?

Riskbedömning:

37Om man får olja eller köldmedium på kläderna, byter man om så snart det går?

Riskbedömning:

Tryckprovning

Risker, sakkunskap, tillstånd m.m.

38Görs riskbedömning före tryckprovning med över- eller undertryck? OBS!Riskbedömningen ska utföras av sakkunnig person och dokumenteras.

Kommentar

En mall för dokumentation av utförd riskbedömning kan laddas ner från www.skvp.se.

Riskbedömning:

39Leds och utförs tryckprovningen av sakkunnig och erfaren personal?

Riskbedömning:

40Används tryckprovningsprogram och en checklista med kontrollåtgärder vid tryckprovning?

Kommentar

En mall för dokumentation av utförd riskbedömning kan laddas ner från www.skvp.se.

Riskbedömning:

41Utförs provningen efter arbetstid, om säkerheten kräver det?

Riskbedömning:

Trycksättning

42Innan trycksättning med gas eller köldmedium sker, har en riskbedömning utförts? OBS! Riskbedömningen ska dokumenteras.

Riskbedömning:

43Utförs trycksättning av personal som har sakkunskap?

Kommentar

Ackreditering krävs vid tryck över 0,03 bar (flera undantag finns).

Riskbedömning:

Läcksökning eller ingrepp

44Används läcksökningsutrustning anpassad för aktuellt köldmedium?

Riskbedömning:

45Kalibreras läcksökningsutrustningen?

Riskbedömning:

46Är läcksökningsutrustningen påslagen under hela ingreppet:

avid arbete med CO2?

Riskbedömning:

bvid arbete med system innehållande brandfarligt köldmedium?

Riskbedömning:

cvid arbete med HFC?

Riskbedömning:

47Läcksöks alla ventiler, skarvar, skruvförband m.m. vid provtryckning?

Riskbedömning:

48Används helst såpvatten istället för spårgas vid läckagekontroll? Tillsättning av spårgas (köldmedium) ger ett oönskat utsläpp av köldmedium.

Riskbedömning:

49Vet den som ska utföra läcksökning att höga halter av köldmedium minskar syrehalten i lokalen?

Riskbedömning:

50Är man alltid två vid läcksökning i slutna utrymmen eller i delar av utrymmen som ligger lägre än dörrar, t.ex. pumpgropar? OBS! Kvävningsrisk pga för låg syrehalt.

Riskbedömning:

Att arbeta säkert på tak

51Finns det lämpliga och framkomliga tillträdesvägar för tak?

Riskbedömning:

52Finns det säkra tillträdesvägar, exempelvis fast takstege eller gångbrygga, till arbetsstället?

Riskbedömning:

53Finns lämpliga fasta fästanordningar, t.ex. gångbrygga eller nockräcken, för linor till säkerhetsselar?

Riskbedömning:

54Finns lämplig uppställningsplats för utrustning, material m.m. på taket?

Riskbedömning:

55Undviks arbete på tak vid kraftigt snöoväder eller stark vind?

Riskbedömning:

56Fallskydd:

aAnvänds alltid fallskydd, t.ex. helsele eller fallskyddsväst, om skyddsräcke eller ställning saknas?

Riskbedömning:

bVet alla att midjebälte är olämpligt vid takarbete? OBS! Vid ett fall klarar man inte av att hänga i ett midjebälte mer än i få sekunder.

Riskbedömning:

57Har säkerhetslinan:

ajusteringslås?

Riskbedömning:

bfalldämpare eller säkerhetblock?

Riskbedömning:

58Sköts och förvaras fallskyddsutrustningen enligt tillverkarens anvisningar?

Riskbedömning:

Installationsarbete i kryputrymmen / trånga utrymmen

59Finns tillräckligt utrymme för användning av maskiner / verktyg / hjälpmedel vid arbete i trånga utrymmen?

Riskbedömning:

60Finns öppning / nödutgång, högst 6 meter till närmaste öppning? (Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendation i broschyr ADI 616.)

Riskbedömning:

61Finns god ventilation?

Riskbedömning:

62Undviks långa arbetspass?

Riskbedömning:

63Undviks ensamarbete?

Riskbedömning:

Flera yrkesgrupper i samma lokal

64Diskuteras eventuella arbetsmiljöproblem med byggarbetsmiljösamordnaren?

Riskbedömning:

65Har arbetsutrymmet ventlierats väl under och efter arbetet med lim, borrning i sten / betong? Om portabel fläkt används ska den vara på länge efter att arbetet avslutats.

Riskbedömning:

Olyckor och allvarliga tillbud

66Finns det fungerande rutiner för anmälan av allvarliga olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket?

Riskbedömning:

67Vidtas åtgärder omgående vid olyckor med köldmedium, el m.m?

Riskbedömning:

68Informeras personalen när olyckor och allvarliga tillbud har inträffat?

Riskbedömning:

69Finns det beredskap för:

Kommentar

Det ska finnas tillräckligt antal kylmontörer med både kunskaper och färdighet i första hjälpen.

aförsta hjälpen? Utbildning och praktisk övning i L-ABC bör alltid ingå.

Riskbedömning:

batt hantera akuta krissituationer vid allvarliga olyckor med svåra personskador eller dödsfall?

Riskbedömning:

catt stödja personalen efter allvarliga olyckor?

Riskbedömning:

70Vet alla kylmontörer:

aVilka rutiner som gäller för första hjälpen?

Riskbedömning:

bHur krisstödet är ordnat på företaget?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Kylinstallationsarbeten - Del 1. Nyinstallation
FöretagDatumVersion
DeltagareFramtagen avGodkänd av
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Planering av arbetet

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
1. Innan arbetet påbörjas, går kylmontörer och arbetsledare igenom:
A. skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner om arbetet kräver det?
B. att det finns skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att använda en maskindriven lyftanordning?
C. att redskap / utrustning / maskin / lyftanordning som ska tas med är i fullgott skick?
D. vilken personlig skyddsutrustning som ska användas?
E. den utrustning för första hjälpen som ska tas med?
2. Är utrymningsvägar kontrollerade och kända av alla innan ingrepp i köldmediesystemet görs?
3. Innan arbetet påbörjas, har ni bedömt risker för t.ex. tryck, brandfarlighet och giftighet vid:
A. arbete med köldmedium / köldbärare / olja?
B. elarbete?
C. arbete med lyftanordningar / lyftredskap och transporthjälpmedel?
4. Känner kylmontörerna till riskerna med de hälsofarliga kemiska produkter de arbetar med?
5. Kontrolleras att stege / hantverkställning / arbetsplattform:
A. är funktionsduglig och lätt att hantera?
B. är försedd med nödvändigt skydd för säkert arbete?
C. är försedd med glidskydd (gäller stege)?
D. har monteringsanvisningar (gäller hantverksställning)?
E. är besiktigad (gäller arbetsplattform)?

Lyftanordning, transportmedel, utrustning / verktyg m.m.

Lyftanordning / lyftredskap, transportmedel, manuella lyft m.m.

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
6. Används lätthanterlig och flexibel lyftare, t.ex. truck, för lyft av tunga aggregat m.m?
7. Säkras lasten så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt?
8. Vid användning av mobil lyftanordning, finns det risk att anordningen kan välta, glida eller oavsiktligt förflyttas?
9. Ser man till att ingen uppehåller sig under upplyft last?
10. Används lyftanordning / lyftredskap endast av kylmontörer som har tillräckliga kunskaper för en säker användning?
11. Används kärra eller liknande istället för att lyfta / bära för hand?

Utrustning, verktyg m.m.

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
12. Används alltid rätt utrustning som t.ex. manometerställ med avstängningsventiler?
13. Är följande utrustning kontrollerad och funktionsduglig:
A. Våg, påfyllnadsställ eller annan utrustning för vägning av köldmediemängd?
B. Manometerställ eller separat tryckmätare?
C. Vakuumpump inklusive vakuummätare?
D. Utrustning för tryckkontroll?
E. Läcksökare?
14. Är de verktyg / maskiner som används lätta och lätthanterliga?
15. Underhålls utrustning / verktyg regelbundet?

Elarbete

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
16. Har kylmontören behörighet för att utföra de elinstallationer som ska utföras?
17. Bedöms alltid risker vid elarbete?
18. Vid arbete i elskåp:
A. Arbetar man alltid strömlöst vid ingrepp i elskåpet?
B. Om det behövs bättre belysning i elskåpet, används belysningsarmatur försedd med magnet som kan placeras var man vill i elskåpet?

Rördragning, rörisolering och borrning

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
19. Utförs arbetet så att följande besvärliga arbetsställningar undviks / endast förekommer under kort tid:
A. Arbete med armarna över axelhöjd?
B. Arbete med sneda / böjda arbetsställningar?
C. Knästående eller sittande på huk? OBS! Större påfrestningar om utrymmet är lågt eller trångt.
D. Arbete med tunga verktyg?
20. Vid rörisolering:
A. Används lösningsmedelsfria limmer om det är möjligt?
B. Används förlimmad cellgummiisolering så långt det går?
C. Är arbetsutrymmet väl ventilerat eller används portabel fläkt vid behov?
21. Vid borrning i sten eller betong, används:
A. borrmaskin försedd med utsug?
B. skyddsglasögon och andningsskydd med partikelfilter P3? OBS! Dammet innehåller kvarts

Hårdlödning

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
22. Kontrolleras att lödningsutrustning och tryckregulatorer är i gott skick?
23. Vid lödning av kopparrör, används punktutsug om arbetsutrymmet är dåligt ventilerat? OBS! Inloppet ska placeras framför eller vid sidan av den som löder.
24. Finns det alltid svetsvakt vid lödning?
25. Är arbetsområdet välstädat och fritt från brandfarligt material?
26. Hålls gasflaskorna i gaskärra under lödningen?
27. Använder den som löder personlig skyddsutrustning som:
A. andningsskydd med partikel- och gasfilter? Friskluftshjälm kan behövas i trånga utrymmen.
B. mörka skyddsglasögon? OBS! Det räcker med mörkhetsgraden 5–7.
C. värmehandske?
D. skyddskläder av antiflambehandlad bomull?

Påfyllning av köldmedium

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
28. Vet kylmontören om brandfarligt eller giftigt köldmedium används?
29. Används utrustning anpassad till aktuellt köldmedium?
30. Arbetar man alltid med metoder som minimerar risken för utsläpp av köldmedium?
31. Vid påfyllning av köldmedium, används slangar försedda med avstängningsanordning?
32. Vid påfyllning av CO2, används säkerhetsvajer för slangbrott?

Avtappning och påfyllning av olja

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
33. Vakuumsugning:
A. Säkerställs att risk för brandfarlig atmosfär inte uppstår vid användning av brandfarliga köldmedier?
B. Går det att leda ut avblåsningsluften från vakuumpumpen eller kan punktutsug användas? OBS! Utloppsslang kan användas (max 10 m lång).
C. Om det uppstår oljedimma, vädras lokalen innan arbetet fortsätter?
34. Vid oljespill:
A. Tas oljespill bort så snart det går för att förhindra halkolyckor?
B. Finns och används absorptionsmedel för borttagning av oljespill? OBS! Vilket absorptionsmedel som ska användas finns i avsnitt 6 i säkerhetsdatabladet för olja.

Skyddsutrustning vid hantering av köldmedier och oljor

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
35. Används följande personlig skyddsutrustning:
A. Skyddskläder?
B. Ärmskydd?
C. Korgskyddsglasögon?
D. Ögonduschflaskor, t.ex. i fickformat?
E. Skyddshandskar, t.ex. engångsnitrilhandskar?
F. Halvmask / helmask med partikelfilter P3 och gasfilter typ B om oljedimma har bildats? OBS! Gasfilter skyddar inte mot köldmediegaser
G. Knäskydd?
H. Hörselskydd vid behov?
I. Skyddsskor?
36. Sköts all personlig skyddsutrustning enligt tillverkarnas anvisningar?
37. Om man får olja eller köldmedium på kläderna, byter man om så snart det går?

Tryckprovning

Risker, sakkunskap, tillstånd m.m.

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
38. Görs riskbedömning före tryckprovning med över- eller undertryck? OBS!Riskbedömningen ska utföras av sakkunnig person och dokumenteras.
39. Leds och utförs tryckprovningen av sakkunnig och erfaren personal?
40. Används tryckprovningsprogram och en checklista med kontrollåtgärder vid tryckprovning?
41. Utförs provningen efter arbetstid, om säkerheten kräver det?

Trycksättning

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
42. Innan trycksättning med gas eller köldmedium sker, har en riskbedömning utförts? OBS! Riskbedömningen ska dokumenteras.
43. Utförs trycksättning av personal som har sakkunskap?

Läcksökning eller ingrepp

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
44. Används läcksökningsutrustning anpassad för aktuellt köldmedium?
45. Kalibreras läcksökningsutrustningen?
46. Är läcksökningsutrustningen påslagen under hela ingreppet:
A. vid arbete med CO2?
B. vid arbete med system innehållande brandfarligt köldmedium?
C. vid arbete med HFC?
47. Läcksöks alla ventiler, skarvar, skruvförband m.m. vid provtryckning?
48. Används helst såpvatten istället för spårgas vid läckagekontroll? Tillsättning av spårgas (köldmedium) ger ett oönskat utsläpp av köldmedium.
49. Vet den som ska utföra läcksökning att höga halter av köldmedium minskar syrehalten i lokalen?
50. Är man alltid två vid läcksökning i slutna utrymmen eller i delar av utrymmen som ligger lägre än dörrar, t.ex. pumpgropar? OBS! Kvävningsrisk pga för låg syrehalt.

Att arbeta säkert på tak

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
51. Finns det lämpliga och framkomliga tillträdesvägar för tak?
52. Finns det säkra tillträdesvägar, exempelvis fast takstege eller gångbrygga, till arbetsstället?
53. Finns lämpliga fasta fästanordningar, t.ex. gångbrygga eller nockräcken, för linor till säkerhetsselar?
54. Finns lämplig uppställningsplats för utrustning, material m.m. på taket?
55. Undviks arbete på tak vid kraftigt snöoväder eller stark vind?
56. Fallskydd:
A. Används alltid fallskydd, t.ex. helsele eller fallskyddsväst, om skyddsräcke eller ställning saknas?
B. Vet alla att midjebälte är olämpligt vid takarbete? OBS! Vid ett fall klarar man inte av att hänga i ett midjebälte mer än i få sekunder.
57. Har säkerhetslinan:
A. justeringslås?
B. falldämpare eller säkerhetblock?
58. Sköts och förvaras fallskyddsutrustningen enligt tillverkarens anvisningar?

Installationsarbete i kryputrymmen / trånga utrymmen

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
59. Finns tillräckligt utrymme för användning av maskiner / verktyg / hjälpmedel vid arbete i trånga utrymmen?
60. Finns öppning / nödutgång, högst 6 meter till närmaste öppning? (Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendation i broschyr ADI 616.)
61. Finns god ventilation?
62. Undviks långa arbetspass?
63. Undviks ensamarbete?

Flera yrkesgrupper i samma lokal

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
64. Diskuteras eventuella arbetsmiljöproblem med byggarbetsmiljösamordnaren?
65. Har arbetsutrymmet ventlierats väl under och efter arbetet med lim, borrning i sten / betong? Om portabel fläkt används ska den vara på länge efter att arbetet avslutats.

Olyckor och allvarliga tillbud

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
66. Finns det fungerande rutiner för anmälan av allvarliga olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket?
67. Vidtas åtgärder omgående vid olyckor med köldmedium, el m.m?
68. Informeras personalen när olyckor och allvarliga tillbud har inträffat?
69. Finns det beredskap för:
A. första hjälpen? Utbildning och praktisk övning i L-ABC bör alltid ingå.
B. att hantera akuta krissituationer vid allvarliga olyckor med svåra personskador eller dödsfall?
C. att stödja personalen efter allvarliga olyckor?
70. Vet alla kylmontörer:
A. Vilka rutiner som gäller för första hjälpen?
B. Hur krisstödet är ordnat på företaget?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.