prevent.se Tillbaka till checklistorna

Högtrycksspolning

Checklistan innehåller frågor om utbildning och skyddsutrustning m.m. vid högtrycksspolning.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:15 Vibrationer AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1982:3 Ensamarbete

Spara ifylld checklista

När du fyllt i checklistan nedan kan du välja “Spara som pdf” och spara i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är checklistan redan ifylld klicka här för att spara som pdf. OBS! Pdf:en går inte att redigera.

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Rutiner

1Finns rutiner för riskbedömning av ett uppdrag?

Riskbedömning:

2Är alla arbetsmoment riskbedömda, på alla uppdrag?

Riskbedömning:

3Har alla fått utbildning om hur sin utrustning ska användas?

Riskbedömning:

4Finns skriftliga instruktioner för användning av högtrycksutrustning?

Riskbedömning:

5Känner alla till och följer instruktionerna för sin högtrycksutrustning?

Riskbedömning:

6Finns rutiner för användning av avspärrningsutrustning och varningsskyltar?

Riskbedömning:

7Finns rutiner för säkert arbete i slutna utrymmen?

Riskbedömning:

8Vid ensamarbete, kan den anställde få snabb hjälp i en nödsituation, t.ex. via mobiltelefon, kommunikationsradio eller larmanordning?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 4 §

Kommentar

Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall, ska det ordnas så att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation.

Riskbedömning:

Högtrycksutrustning

9Är all utrustning:

aCE-märkt?

Riskbedömning:

bMärkt med rätt tryckklass?

Riskbedömning:

cUnderhållen och kontrollerad enligt intervall? (T.ex. provtryckning av pump och slangar.)

Riskbedömning:

10Finns fungerande:

aSkydd över roterande eller rörliga delar?

Riskbedömning:

bBryt och lås? (Tänk på alla energikällor: elektrisk, pneumatisk, hydraulisk och mekanisk.)

Riskbedömning:

cNödstopp? (På både utrustning och fjärrstyrning.)

Riskbedömning:

dSäkerhetsanordning för övertryck i pumpar? (T.ex. sprängbleck.)

Riskbedömning:

11Sker avlastning av utrustning på ett tillfredsställande sätt?

Riskbedömning:

12Fungerar pistoler och pedaler på ett tillfredsställande sätt?

Riskbedömning:

13Förekommer onormalt läckage från pumpar? (T.ex. motorolja, glykol eller vatten.)

Riskbedömning:

Ergonomi

14Förekommer arbete:

aÖver axelhöjd?

Riskbedömning:

bUnder knähöjd?

Riskbedömning:

cUnder stark tidspress?

Riskbedömning:

dSom upprepas under längre tid?

Riskbedömning:

15Planeras vid upprepat arbete under längre tid:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 7 §

Kommentar

Det förebyggande arbetet ska leda till ökad variation i arbetet, till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser.

aRegelbundna mikropauser?

Riskbedömning:

bArbetsrotation?

Riskbedömning:

Vibrationer

16Har arbetsgivaren låtit undersöka arbetsförhållandena och bedömt de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 4 §

Kommentar

Resultatet ska innehålla vibrationsvärden från maskinerna / utrustningen och användningstid för olika moment. Vibrationernas storlek kan uppskattas, mätas eller uppges av tillverkaren i bruksanvisningen. När man vet vibrationernas storlek och användningstiden uppskattar man hur stor exponeringen för vibrationer blir för varje arbetstagare under en arbetsdag. På arbetsmiljöverkets webb finns en vibrationskalkylator som kan användas för att uppskatta vibrationsexponeringen och lägga samman exponering från olika arbetsuppgifter under dagen. Resultaten jämförs sedan mot insatsvärdet och gränsvärdet för hand- och armvibrationer.

Riskbedömning:

17Väljs arbetsutrustning som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt? (Pumpen i gott skick och lämpligt roterande munstycke.)

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska välja arbetsutrustning, med lämplig ergonomisk utformning, som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete som ska utföras.

Riskbedömning:

18Finns dokumentation på arbetsstället över verktygets vibrationsnivå och tillåten arbetstid per person och dag?

Riskbedömning:

Kemiska ämnen

19Finns kemiska risker med i riskbedömningen inför varje uppdrag?

Riskbedömning:

20Har arbetstagarna fått information om de kemiska risker som finns och hur de ska skydda sig?

Riskbedömning:

21För de kemiska produkter som tas med till ett uppdrag (de som finns i fordonet), finns:

aEn förteckning över dessa?

Riskbedömning:

bSäkerhetsdatablad för alla?

Riskbedömning:

cSäker förvaring?

Riskbedömning:

dBeredskap för att ta hand om oavsiktligt spill och utsläpp?

Riskbedömning:

Nödlägesberedskap

22Finns tillräckligt antal personer med utbildning i första hjälpen? (Utbildningen bör innehålla L-ABC: Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock eller Cirkulationssvikt.)

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 6 §

Kommentar

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.

Riskbedömning:

23Finns skriftlig information till vårdpersonal om sårskada från vattenstråle?

Riskbedömning:

24Finns godkänd:

aBrandsläckare?

Riskbedömning:

bFörsta hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

cÖgondusch?

Riskbedömning:

Personlig skyddsutrustning

25Finns och används CE-märkta:

aÖgonskydd?

Riskbedömning:

bHörselskydd med rätt dämpförmåga?

Riskbedömning:

cHjälmar?

Riskbedömning:

dSkyddskläder?

Riskbedömning:

eHandskar?

Riskbedömning:

fFot- och benskydd?

Riskbedömning:

gStövlar?

Riskbedömning:

26Vid arbete med höga tryck, finns och används CE-märkta:

aVisir eller helmasker?

Riskbedömning:

bSkyddskläder med kevlar eller motsvarande?

Riskbedömning:

cFot- och benskydd med kevlar eller motsvarande?

Riskbedömning:

dStövlar med spolskydd?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Högtrycksspolning
Checklistans namnDatumVersion
FöretagFramtagen avGodkänd av
Deltagare
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Checklistan innehåller frågor om utbildning och skyddsutrustning m.m. vid högtrycksspolning.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
AFS 2020:1Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2Belastningsergonomi AFS 2011:19Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2006:4Användning av arbetsutrustning AFS 2005:15Vibrationer AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7Första hjälpen och krisstöd AFS 1982:3Ensamarbete

Rutiner

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
1. Finns rutiner för riskbedömning av ett uppdrag?
2. Är alla arbetsmoment riskbedömda, på alla uppdrag?
3. Har alla fått utbildning om hur sin utrustning ska användas?
4. Finns skriftliga instruktioner för användning av högtrycksutrustning?
5. Känner alla till och följer instruktionerna för sin högtrycksutrustning?
6. Finns rutiner för användning av avspärrningsutrustning och varningsskyltar?
7. Finns rutiner för säkert arbete i slutna utrymmen?
8. Vid ensamarbete, kan den anställde få snabb hjälp i en nödsituation, t.ex. via mobiltelefon, kommunikationsradio eller larmanordning?

Högtrycksutrustning

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
9. Är all utrustning:
A. CE-märkt?
B. Märkt med rätt tryckklass?
C. Underhållen och kontrollerad enligt intervall? (T.ex. provtryckning av pump och slangar.)
10. Finns fungerande:
A. Skydd över roterande eller rörliga delar?
B. Bryt och lås? (Tänk på alla energikällor: elektrisk, pneumatisk, hydraulisk och mekanisk.)
C. Nödstopp? (På både utrustning och fjärrstyrning.)
D. Säkerhetsanordning för övertryck i pumpar? (T.ex. sprängbleck.)
11. Sker avlastning av utrustning på ett tillfredsställande sätt?
12. Fungerar pistoler och pedaler på ett tillfredsställande sätt?
13. Förekommer onormalt läckage från pumpar? (T.ex. motorolja, glykol eller vatten.)

Ergonomi

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
14. Förekommer arbete:
A. Över axelhöjd?
B. Under knähöjd?
C. Under stark tidspress?
D. Som upprepas under längre tid?
15. Planeras vid upprepat arbete under längre tid:
A. Regelbundna mikropauser?
B. Arbetsrotation?

Vibrationer

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
16. Har arbetsgivaren låtit undersöka arbetsförhållandena och bedömt de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet?
17. Väljs arbetsutrustning som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt? (Pumpen i gott skick och lämpligt roterande munstycke.)
18. Finns dokumentation på arbetsstället över verktygets vibrationsnivå och tillåten arbetstid per person och dag?

Kemiska ämnen

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
19. Finns kemiska risker med i riskbedömningen inför varje uppdrag?
20. Har arbetstagarna fått information om de kemiska risker som finns och hur de ska skydda sig?
21. För de kemiska produkter som tas med till ett uppdrag (de som finns i fordonet), finns:
A. En förteckning över dessa?
B. Säkerhetsdatablad för alla?
C. Säker förvaring?
D. Beredskap för att ta hand om oavsiktligt spill och utsläpp?

Nödlägesberedskap

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
22. Finns tillräckligt antal personer med utbildning i första hjälpen? (Utbildningen bör innehålla L-ABC: Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock eller Cirkulationssvikt.)
23. Finns skriftlig information till vårdpersonal om sårskada från vattenstråle?
24. Finns godkänd:
A. Brandsläckare?
B. Första hjälpen-utrustning?
C. Ögondusch?

Personlig skyddsutrustning

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
25. Finns och används CE-märkta:
A. Ögonskydd?
B. Hörselskydd med rätt dämpförmåga?
C. Hjälmar?
D. Skyddskläder?
E. Handskar?
F. Fot- och benskydd?
G. Stövlar?
26. Vid arbete med höga tryck, finns och används CE-märkta:
A. Visir eller helmasker?
B. Skyddskläder med kevlar eller motsvarande?
C. Fot- och benskydd med kevlar eller motsvarande?
D. Stövlar med spolskydd?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.