Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Årlig uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den här checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklistan behandlar såväl hur arbetet bör genomföras som vad som ska dokumenteras. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en granskning om hur väl verksamheten uppfyller kraven enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, exempelvis vid en årlig genomgång.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Systematiskt arbetsmiljöarbete

1Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och arbetstagare?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 4 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 6 kap 4 §

Kommentar

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombudet får erforderlig utbildning.

3Finns det en arbetsmiljöpolicy?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

4Finns det tydliga och välkända mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 7 § AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

5Följs dessa mål upp?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

6Finns rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska gå till?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

7Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

8Har behov av kunskap och utbildning för chefer och arbetsledande personal klarlagts och tillgodosetts?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

9Vet alla anställda vilka risker som förekommer i deras arbete?

10Finns det skrivna instruktioner i det fall en riskbedömning visar på allvarliga risker?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

11Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

12Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall fortlöpande både vad gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

13Dokumenteras riskbedömningarna?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

14Finns det skriftliga handlingsplaner för åtgärder som inte kan genomföras direkt?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 10 §

Kommentar

Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

15Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 10 §

Kommentar

Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

16Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid planering av och beslut om till exempel ny eller ändrad verksamhet, inköp, reparation, underhåll eller ombyggnad?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

17Utreds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

18Följs ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud upp?

19Följs arbetsmiljöarbetet upp årligen?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

20Har behovet av extern hjälp i arbetsmiljöarbetet, till exempel från företagshälsovård, undersökts?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 12 §

Kommentar

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.