Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Måleri - Entreprenad

Checklistan innehåller frågor om målarens arbetsmiljö vid ett arbete på entreprenad. Den innehåller frågor om exempelvis arbetsplatsens utformning och målarens arbetsutrustning.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2013:4 Ställningar AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2005:15 Vibrationer AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Planering

1Omfattas arbetet som ska utföras av föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 1 § och Kommentar till paragrafen

Kommentar

Förenklat uttryckt kan man säga att föreskrifterna omfattar alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning.

Riskbedömning:

aFinns det en byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)?

Kommentar

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.

Tips och råd

Vem som är BAS-U ska framgå av arbetsmiljöplanen.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 2 kap, 6 §

bFinns det en arbetsmiljöplan?

Kommentar

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras om till exempel något av de arbeten som anges i 12 a § andra stycket C behöver utföras.

Tips och råd

Har arbetsmiljöplanen med riskbedömningar gåtts igenom med arbetstagarna?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 12 a § AFS 1999:3, 8 §

2Har byggarbetsmiljösamordnaren:

aSamordnat arbetet med att förebygga olycksfalls- och hälsorisker?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetet med att förebygga olycksfalls- och hälsorisker samordnas. I det ligger att bygga upp en lämplig organisation för skyddsarbetet, med exempelvis gemensamma skyddsronder, samordnad information till arbetstagarna och så vidare.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §
Riskbedömning:

bTidsplanerat arbetet på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetena tidsplaneras så att inte risker uppstår på grund av att olika verksamheter som stör varandra, till exempel svetsning och arbete med brandfarliga och explosiva ämnen, pågår samtidigt. I det ingår också att följa upp om planeringen håller och ändra den om det behövs.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §
Riskbedömning:

cInrättat allmänna skyddsanordningar och allmänna skyddsregler?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ansvarar för att allmänna skyddsanordningar som brandvarnare, skyddsräcken och liknande inrättas och underhålls.

Tips och råd

Har skyddsreglerna gåtts igenom med arbetstagarna?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §
Riskbedömning:

dKlargjort ansvaret för speciella skyddsanordningar för särskilda arbeten?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska klargöra vem som har ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §
Riskbedömning:

eInrättat personalutrymmen och sanitära anordningar i behövlig omfattning?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att det finns tillräckligt med personalutrymmen och sanitära anordningar på arbetsstället.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §
Riskbedömning:

fDen utbildning som krävs?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt erfarenhet av utförande av byggnads- och anläggningsarbete.

Tips och råd

Finns arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter tillgängliga?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 6 § Kommentarer till paragrafen
Riskbedömning:

Ordning och städning

3Kan arbetet utföras utan hinder och under säkra förhållanden?

Riskbedömning:

4Finns rutiner för städning av arbetsplatsen?

Riskbedömning:

5Finns rutiner för lagrat material och handhavande av avfall?

Riskbedömning:

6Är ordningen på arbetsplatsen så god att gång- och transportvägar samt golv är fria från material, emballage, kablar, skräp m.m?

Riskbedömning:

7Finns rutiner för att, vid behov, dammsuga så att damm inte sprids när arbetet utförs?

Riskbedömning:

Belysning

8Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

9Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 8 §, 135 §, 136 §
Riskbedömning:

10Finns bländande belysning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 136 §
Riskbedömning:

11Finns platsbelysning för de arbetstagare (t.ex. äldre) som upplever att belysningen på arbetsområdet är otillräcklig??

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

12Förekommer störande skuggor?

Riskbedömning:

Luft och temperatur

13Är temperaturen tillfredsställande på arbetsplatsen?

Kommentar

Värmeeffektbehovet bör vara beräknat så att man i arbetslokaler normalt kan upprätthålla en lufttemperatur i vistelsezonen på minst
a) 20 °C vid stillasittande, fysiskt mindre ansträngande arbete,
b) 14–15 °C vid rörligt eller fysiskt mera ansträngande arbete.

Riskbedömning:

14Förekommer det upprepade klagomål på att luften är dålig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §

Kommentar

Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt. Exempel på vad som påverkar hur luftkvaliteten upplevs är lufttemperatur, relativ fuktighet och luftföroreningar (partiklar).

Riskbedömning:

15Förekommer det drag från entréer, fönster och portar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 125 §

Kommentar

Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur, ska det normalt finnas ett skydd mot besvärande drag.

Riskbedömning:

16Förekommer damm i för hög utsträckning?

Riskbedömning:

Buller

17Förekommer störande buller?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet.

Riskbedömning:

18Har åtgärder vidtagits för att begränsa buller så långt det är praktiskt möjligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 8 §

Kommentar

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av insats- och gränsvärdena för buller avseende hörselskaderisk ska orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska exponeringen. Exempel på åtgärder är bullerdämpande kåpor, skärmar, eller absorbenter i tak och väggar.

Riskbedömning:

19Finns vid behov tillgång till bra hörselskydd med rätt dämpförmåga?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 12 §

Kommentar

Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare användas av dem.

Riskbedömning:

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

20Förekommer det att man manuellt lyfter och / eller bär tung last?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §, Bilaga A

Kommentar

Tung manuell hantering innebär risk för överbelastning av framför allt ländryggen men också av skuldrorna och armarna. Detta är särskilt påtagligt när hanteringen är kombinerad med dåliga arbetsställningar. I de flesta fall är det olämpligt att hantera laster över 25 kg.

Riskbedömning:

aUtförs endast enstaka lyft?

Kommentar

Många lyft under längre tid ökar risken för besvär i rörelseorganen.

bÄr det enkelt att greppa lasten?

Kommentar

Är det svårt att greppa lasten ökar risken för besvär i rörelseorganen.

cLyfts och bärs lasten nära kroppen?

Kommentar

Om lyftet sker utanför underarmsavstånd ökar risken för besvär i rörelseorganen.

dUtförs lyftet utan att böja rygg och vrida bålen?

Kommentar

Om arbetsställningen samtidigt är böjd och vriden eller sträckt och vriden ökar risken för skada avsevärt.

eAnvänds lyfthjälpmedel?

Kommentar

Bäst är om den manuella hanteringen kan undvikas helt.

fAnvänds rätt arbetsteknik vid manuell hantering?

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser med mera.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 § AFS 2001:1, 7 §

Arbetsställningar och arbetsrörelser

21Ger arbetsområdet tillräckligt utrymme för lämpliga arbetsrörelser?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsuppgifter och arbetsplatser ska så långt det är praktiskt möjligt ordnas så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Riskbedömning:

22Förekommer arbetsrörelser:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsuppgifter och arbetsplatser ska så långt det är praktiskt möjligt ordnas så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

aMed armarna över axelhöjd?

Riskbedömning:

bUnder knähöjd?

Riskbedömning:

cMed böj- eller vridrörelser för hand och underarm?

Riskbedömning:

dUnder stark tidspress?

Riskbedömning:

eSom upprepas under längre tid?

Riskbedömning:

23Förekommer arbetsställningar:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Att arbeta knästående, hukande eller nigsittande kan ibland vara nödvändigt, men ökar risken att överbelasta enskilda kroppsdelar. Det är också mycket ansträngande att utföra manuellt arbete i liggande ställning, eftersom man då ofta arbetar med upplyfta armar utan stöd. Det är angeläget att i största möjliga utsträckning begränsa sådana arbetsställningar.

aI knästående?

Riskbedömning:

bI huksittande?

Riskbedömning:

cI liggande?

Riskbedömning:

dSom upprepas under längre tid?

Riskbedömning:

24Planeras vid upprepat arbete under längre tid:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 7 §

Kommentar

Det förebyggande arbetet ska leda till ökad variation i arbetet, till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser.

aRegelbundna mikropauser?

Riskbedömning:

bArbetsrotation?

Riskbedömning:

25Är arbetsutrustning och arbetsobjekt placerade:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Det yttre arbetsområdet för händerna i horisontalplanet begränsas av armens räckvidd, medan huvuddelen av händernas arbete bör ligga inom det inre arbetsområdet (figur 7) i kommentarerna till 5 §.

aI lämplig höjd?

Riskbedömning:

bPå lämpligt sträckavstånd, det vill säga i det inre arbetsområdet?

Riskbedömning:

26Används ergonomiskt utformade verktyg?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §
Riskbedömning:

27Har tapetbordet rätt höjd för den enskilde målaren?

Riskbedömning:

Maskinell utrustning

28Underhålls och kontrolleras verktyg / maskiner fortlöpande?

Tips och råd

Exempelvis maskiner för sandspackling, slipning och sprutmålning samt lyftanordningar.

Riskbedömning:

29Har de anställda fått erforderlig instruktion / utbildning om handhavande av och risker med de verktyg / maskiner som man använder på arbetsplatsen?

Riskbedömning:

30Använder de anställda nödvändig personlig skyddsutrustning vid användning av verktyg / maskiner?

Riskbedömning:

Vibrationer

31Väljs arbetsutrustning som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt för arbetstagare som utsätts för vibrationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska välja arbetsutrustning, som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete som ska utföras. Se till att ha koll på den senaste teknikutvecklingen och kravställ eller jämför vibrationsvärden vid inköp av ny utrustning.

Riskbedömning:

32Finns dokumentation på arbetsstället på verktygets vibrationsexponering?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 6 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Exempel på användbar information kan vara de vibrationsvärden tillverkaren deklarerat för maskinerna och eventuell information om kvarstående risker, angivna enligt föreskrifterna Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.

Riskbedömning:

Stegar och arbetsbockar

33Är arbetsbocken:

Tips och råd

Arbetsbocken är ett säkrare alternativ till stegen.

ai gott skick?

Kommentar

Stegar och arbetsbockar ska underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt. Har till exempel konstruktionen ändrats?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 18 §
Riskbedömning:

btypkontrollerad?

Consequence

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetsbockar får endast användas om de är typkontrollerade. Stegar och arbetsbockar ska då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning.

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 4, 8 §
Riskbedömning:

canpassad till arbetsobjektet?

Riskbedömning:

34Är stegen:

ai gott skick?

Kommentar

Stegar och arbetsbockar ska underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt. Har till exempel konstruktionen ändrats?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 18 §
Riskbedömning:

bförsedd med rätt typ av glidskydd mot underlaget?

Kommentar

Stegar och arbetsbockar ska vara konstruerade så att de inte glider isär eller fälls ihop under användning.

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 3 §
Riskbedömning:

ctypkontrollerad?

Kommentar

Stegar får endast användas om de är typkontrollerade. Stegar och arbetsbockar ska då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning.

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 4, 8 §
Riskbedömning:

35Är anliggande stege som är längre än 5 m eller annan fristående stege som är högre än 3 m, stagad eller förankrad när den används?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 17 §

Kommentar

Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade. Anliggande stege som är längre än 5 m. Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen. Annan fristående stege som är högre än 3 m.

Riskbedömning:

36Används stege endast för kortvarigt arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 10 §

Kommentar

Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad.

Riskbedömning:

37Har de anställda fått utbildning / instruktion för att använda stegar?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 § AFS 1999:3, 60a §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Om fallskydd enligt AFS 1999:3, 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i AFS 1999:3, 86 a och 92 a §§. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

Byggnadsställningar

Uppförande

38Finns det en ställningsplan för uppförande, användning, väderskydd och nedmontering?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 25 §

Kommentar

Planen ska upprättas av en person som har god kunskap om och erfarenhet av arbete med ställningar.

Tips och råd

Dokumentationen om ställningar bifogas till arbetsmiljöplanen vid byggnads- och anläggningsarbete.

Riskbedömning:

39Kontrolleras att underlaget kan ta upp de laster som kan förekomma?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 26 §, 51 §

Kommentar

I samband med att en ställning eller ett väderskydd planeras ska underlaget kontrolleras, så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå. Ställningen får endast förankras till konstruktioner som kan ta upp de laster som kan uppkomma.

Riskbedömning:

40Är ställning över två meter monterad av person med lämplig utbildning?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 47 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Dokumentation ska finnas som styrker att arbetstagaren har genomgått lämplig utbildning med godkänt resultat.

Tips och råd

Utbildningskravet beror på hur komplex den aktuella ställningskonstruktionen är.

Riskbedömning:

41Sker det kontroll av ställning och väderskydd när det är färdigt så det är korrekt byggt och fungerar väl?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 55 §

Kommentar

När en ställning eller ett väderskydd är färdigt ska den som har utfört arbetet göra en kontroll för att säkerställa att det är korrekt byggt och fungerar väl.

Riskbedömning:

42Har den som uppfört ställningen lämnat över lämplig dokumentation?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 57 §

Kommentar

Dokumentationen ska överlämnas till den som samordnar åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall.

Tips och råd

Vid byggnads- och anläggningsarbete ska byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) hålla dokumentationen tillgänglig.

Riskbedömning:

43Är ställningen typkontrollerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 11 §

Kommentar

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får upplåtas endast om de har godkänts vid typkontroll.

Riskbedömning:

Användning

44Har ställning över två meter ett skyddsräcke?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 28 §

Kommentar

Skyddsräcket ska ha tillräcklig styrka och vara säkert fastsatt. Det ska vara tillräckligt högt och ska bestå av överledare, mellanledare och fotlist, eller ge motsvarande skydd på annat sätt.

Riskbedömning:

45Har ställningen skydd mot nedfallande föremål?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 29 §

Kommentar

Om det finns särskild risk för att nedfallande föremål kan skada någon, ska ställningen ha skyddstak.

Riskbedömning:

46Finns det ergonomiskt utformade tillträdesleder till varje arbetsplan?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 32 §

Kommentar

Tillträdeslederna ska vara ergonomiskt utformade och ska normalt bestå av trappor eller landgångar. Trappor och landgångar ska ha tillräcklig bredd och lämplig lutning. Landgångar ska vara minst 0,60 m breda.

Riskbedömning:

47Är väderskyddet dimensionerat för snölast, vindlast, personlast?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 42 §

Kommentar

Innan man påbörjar arbetet med att uppföra ett väderskydd ska det vara dimensionerat med betryggande säkerhet.

Riskbedömning:

48Om rullställning ska användas, kan den alltid ställas på fast och plant underlag?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 51 §

Kommentar

Ställningar och väderskydd får endast uppföras om underlaget kan ta upp de laster som kan förekomma.

Riskbedömning:

49Om rullställning ska användas, har den tvålediga skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan om höjden från marken är mer än två meter?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 28 §

Kommentar

Skyddsräcket ska ha tillräcklig styrka och vara säkert fastsatt. Det ska vara tillräckligt högt och ska bestå av överledare, mellanledare och fotlist, eller ge motsvarande skydd på annat sätt.

Riskbedömning:

50Om hantverkarställning ska användas, används den bara av en person åt gången?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 74 §

Kommentar

Hantverkarställningar får normalt endast användas för lätta arbeten där ställningen behöver flyttas ofta. De får endast användas på plana och hårdgjorda eller förstärkta ytor, och endast på horisontella ytor om inte benen kan justeras i höjdled.

Riskbedömning:

Arbete på tak

51Innan arbete på tak påbörjas, kontrolleras det alltid att taksäkerhetsanordningar och dess infästningar är i gott skick och finns i tillräcklig omfattning?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 88 § AFS 1999:3, 92 a §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Fast monterad utrustning ska i förstas hand användas. Skydd mot fall ska finnas vid takarbetet genom att man a. arbetar i skydd av skyddsräcken, b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar, c. arbetar i arbetskorgar, d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken, e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller f. använder personlig fallskyddsutrustning.

Riskbedömning:

52Finns det lämpliga och framkomliga tillträdesvägar till tak?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 38-39 §§

Kommentar

På en byggarbetsplats ska i tillräcklig omfattning finnas säkra förbindelseleder, lastkajer, intagsbryggor och lastöppningar. Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss. Om det behövs med hänsyn till trappans höjd ska den ha vilplan på lämpliga avstånd. Trappa och vilplan ska ha ledstänger respektive skyddsräcken. Fastmonterad stege, som är lodrät eller nästan lodrät och mer än sex meter lång, ska ha ryggskydd ned till en höjd av cirka två och en halv meter över mark eller annat plan.

Riskbedömning:

53Finns lämplig uppställningsplats för utrustning, material m.m. på taket?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 § AFS 1999:3, 62 §

Kommentar

Utrymme där arbete ska utföras ska ha tillräcklig yta och höjd så att arbetstagarna kan utföra sitt arbete utan fara för sin säkerhet, hälsa eller välbefinnande. Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

54Säkerställs att material och utrustning inte kan falla ner från taket?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 87 §

Kommentar

Material och verktyg ska läggas på taket så att de inte kan glida ned. Material ska om det behövs fastgöras på lämpligt sätt.

Riskbedömning:

55Används alltid fallskydd, t.ex. helsele eller fallskyddsväst om skyddsräcke eller ställning saknas?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 60 a §, 92 a §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Skydd mot fall ska finnas vid arbetet genom att man a. arbetar i skydd av skyddsräcken, b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar, c. arbetar i arbetskorgar, d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken, e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller f. använder personlig fallskyddsutrustning.

Riskbedömning:

56Har arbetstagaren fått information, utbildning, instruktion, övning i användning av fallskyddsutrustningen?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen ska skydda mot. Arbetsgivaren ska även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen ska användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Riskbedömning:

Mobila arbetsplattformar

57Har arbetsplattformen ett CE-märke och CE-intyg samt giltigt besiktningsintyg och besiktningsskylt?

Lag eller föreskrift: AFS 2003:6, 5 §

Kommentar

En anordning som finns upptagen i bilaga 1 till AFS 2003:6 ska vara besiktigad.

Riskbedömning:

58Är arbetsplattformens riskområde avspärrat?

Riskbedömning:

59Fungerar nödstoppen?

Riskbedömning:

60Fungerar nödmanövrering från marknivå?

Riskbedömning:

61Är skyddsräcken uppfällda och säkrade?

Riskbedömning:

62Har användaren en godkänd fallskyddsutrustning när så är lämpligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 15 §

Kommentar

En personlig fallskyddsutrustning ska användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

Riskbedömning:

63Har användaren dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för handhavande av arbetsplattformen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 29 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Riskbedömning:

64Har användaren fått arbetsledningens skriftliga tillstånd för att handha arbetsplattformen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 29 §

Kommentar

Arbetstagare och inhyrd personal ska ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet ska upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

Riskbedömning:

Kemiska ämnen

65Finns en förteckning över alla kemiska riskkällor? (Tänk på att kemiska risker kan bildas i verksamheten eller förekomma naturligt)

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 6 §

Kommentar

En kemiska riskkälla är något som kan skada på kemisk väg, till exempel en farlig kemisk produkt, het vätska eller luftförorening.
Förteckningen ska ta upp:
1. typ av farlighet,
2. på vilken plats den förvaras och annars förekommer,
3. om hygieniskt gränsvärde finns och
4. vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan.

Riskbedömning:

66Är alla kemiska riskkällor riskbedömda?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 5 §

Kommentar

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas så ofta som förhållandena i verksamheten kräver.

Tips och råd

Sådana riskkällor som är kemiska produkter och som hanteras eller saluförs i slutna förpackningar får sammanföras och förtecknas under ett gemensamt namn om bedömningen av riskerna i hanteringen enligt 8 § kan göras för dessa produkter gemensamt.

Riskbedömning:

67Finns det säkerhetsdatablad för alla farliga kemiska produkter?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Information ska finnas i form av till exempel säkerhetsdatablad, risk- och skyddsinformation om farliga kemiska produkter och andra dokument som kan krävas enligt 7 §.

Riskbedömning:

68Har alla berörda informerats om hälso- och olycksfallsriskerna vid hanteringen av de kemiska produkterna?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Tips och råd

Personalen ska känna till var säkerhetsdatabladen finns. De kan till exempel finnas tillgängliga utskrivna i en pärm eller digitalt. Det är också viktigt att alla vet vad faropiktogrammen som finns på produktmärkning och säkerhetsdatablad betyder.

Riskbedömning:

69Förvaras kemiska produkter på ett säkert sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 21 §

Kommentar

Vid förvaring av kemiska riskkällor ska hälso- och olycksfallsrisker förebyggas. Bland annat ska följande iakttas.
1. Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållarna.
2. Behållare ska förvaras åtskilda om de tillsammans kan ge upphov till ökade risker.
3. Risk för läckage av kemiska riskkällor ska kontrolleras och åtgärdas.

Tips och råd

I säkerhetsdatabladet avsnitt 7 finns krav från leverantören om hur deras produkter ska hanteras och lagras.

Riskbedömning:

70Finns beredskapsplan för olyckor och nödsituationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 12 §

Kommentar

Beredskapsplanen ska innehålla uppgifter om:
1. Vid vilka händelser omedelbara åtgärder krävs.
2. Vilka uppgifter särskilt utsedda personer har vid sådana händelser.
3. Vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, vilken skyddsutrustning som då
behövs och var den finns.
4. Hur berörda arbetstagare ska informeras om händelsen.
5. Vilka varningssystem som finns och hur de fungerar.
6. När utrymning ska ske.
7. Var utrustning för första hjälpen finns.
Övningar ska genomföras i den omfattning som behövs för att beredskapsplanen ska följas då en olycka
eller en nödsituation uppstår

Tips och råd

Kontrollera att ni har det som krävs enligt säkerhetsdatabladet om det skulle inträffa ett oavsiktligt utsläpp. Det kan behövas kemikalieskyddshandskar, ögonskydd, speciella absorbtionsmedel och invallning m.m.

Riskbedömning:

71Har de som arbetar med härdplastprodukter fått utbildning enligt kollektivavtalets bestämmelser?

Riskbedömning:

Personlig skyddsutrustning

72Om skyddsutrustning, d.v.s. hörselskydd, skyddskläder, huvudskydd, stövlar, handskar m.m. behövs, är den tillgänglig och i fullgott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 12 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls.

Tips och råd

Utöver den nämnda skyddsutrustningen kan det behövas knäskydd, andningsskydd, skyddsglasögon och varselväst med mera.

Riskbedömning:

73Är skyddsutrustningen utprovad för den enskilde personen?

Riskbedömning:

74Används säkerhetslina med helsele?

Riskbedömning:

aFinns det en räddningsplan om en person skulle bli hängande i helselen?

75Finns erforderliga instruktioner för när och hur skyddsutrustningen ska användas?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 10 §

Kommentar

Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.

Riskbedömning:

76Är viktig personlig skyddsutrustning typkontrollerad och CE-märkt?

Sanktionsbelagt

Kommentar

Försäkran ska intyga att den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Riskbedömning:

77Kan arbetet ändras så att personlig skyddsutrustning inte behövs?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 §

Kommentar

Det är bättre med skyddsåtgärder som eliminerar eller reducerar källan till risken. Skyddsutrustning är en åtgärd som sker om inget annat är möjligt.

Riskbedömning:

Personalutrymmen

78Har personalutrymme anvisats?

Riskbedömning:

79Finns fungerande rutiner för underhåll och städning av personalutrymmen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Till underhåll räknas här tillsyn, skötsel och byten av förbrukningsmateriel.

Riskbedömning:

80Finns det olika omklädningsrum och duschar för män och kvinnor?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 67 §, 72 §

Kommentar

Omklädningsrum ska normalt vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda dem samtidigt. Duschar ska vara skilda för män och kvinnor, om de behöver använda duscharna samtidigt. Tvättplatser ska vara åtskilda för män och kvinnor, om det behövs av anständighetsskäl.

Riskbedömning:

81Finns det lämplig matplats samt kylskåp, uppvärmningsanordning och diskmöjligheter för de som har medhavd mat?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 79 §, 80 §
Riskbedömning:

82Finns det tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §

Kommentar

Det är i allmänhet nödvändigt med en toalett per påbörjat 15-tal arbetstagare.

Riskbedömning:

Bilkörning

83Är kupén alltid fri från lösa föremål som kan kastas omkring i bilen vid hastig inbromsning / krock m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 9 §

Kommentar

Arbetsutrustning ska förvaras, installeras, placeras och användas så att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall föreligger.

Riskbedömning:

84Är bilen utrustad med brandsläckare?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §

Kommentar

Bedömning ska göras om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras.

Riskbedömning:

85Finns rätt sorts första hjälpen-utrustning i bilen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §

Kommentar

Bedömning ska göras om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras.

Riskbedömning:

86Är lastutrymmet:

aTillräckligt stort för den utrustning / det material som behövs för arbetet?

Riskbedömning:

bUtformat så att det går lätt att ta in och ur material och utrustning?

Riskbedömning:

cFörsett med lastförskjutningsskydd?

Riskbedömning:

dFörsett med utrustning för säkring av last?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.