Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Måleri - Verkstad

Checklistan innehåller frågor om hur lokaler och utrustning med mera är utformade i måleriet. Den inleds med några allmänna ämnesområden och fortsätter med några typiska riskområden och utrymmen.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2005:15 Vibrationer AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Ordning och städning

1Kan arbetet utföras utan hinder och under säkra förhållanden?

Riskbedömning:

2Finns rutiner för städning av arbetsplatsen?

Riskbedömning:

3Finns rutiner för lagrat material och handhavande av avfall?

Riskbedömning:

4Är ordningen på arbetsplatsen så god att gång- och transportvägar samt golv är fria från material, emballage, kablar, skräp m.m?

Riskbedömning:

5Finns rutiner för att, vid behov, dammsuga så att damm inte sprids när arbetet utförs?

Riskbedömning:

Belysning

6Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

7Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 8 §, 135 §, 136 §
Riskbedömning:

8Finns bländande belysning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 136 §
Riskbedömning:

9Finns platsbelysning för de arbetstagare (t.ex. äldre) som upplever att belysningen på arbetsområdet är otillräcklig??

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

10Förekommer störande skuggor?

Riskbedömning:

Luft och temperatur

11Är temperaturen tillfredsställande på arbetsplatsen?

Kommentar

Värmeeffektbehovet bör vara beräknat så att man i arbetslokaler normalt kan upprätthålla en lufttemperatur i vistelsezonen på minst
a) 20 °C vid stillasittande, fysiskt mindre ansträngande arbete,
b) 14–15 °C vid rörligt eller fysiskt mera ansträngande arbete.

Riskbedömning:

12Förekommer det upprepade klagomål på att luften är dålig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §

Kommentar

Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt. Exempel på vad som påverkar hur luftkvaliteten upplevs är lufttemperatur, relativ fuktighet och luftföroreningar (partiklar).

Riskbedömning:

13Förekommer det drag från entréer, fönster och portar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 125 §

Kommentar

Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur, ska det normalt finnas ett skydd mot besvärande drag.

Riskbedömning:

14Förekommer damm i för hög utsträckning?

Riskbedömning:

Buller

15Förekommer störande buller?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet.

Riskbedömning:

16Har åtgärder vidtagits för att begränsa buller så långt det är praktiskt möjligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 8 §

Kommentar

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av insats- och gränsvärdena för buller avseende hörselskaderisk ska orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska exponeringen. Exempel på åtgärder är bullerdämpande kåpor, skärmar, eller absorbenter i tak och väggar.

Riskbedömning:

17Finns vid behov tillgång till bra hörselskydd med rätt dämpförmåga?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 12 §

Kommentar

Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare användas av dem.

Riskbedömning:

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

18Förekommer det att man manuellt lyfter och / eller bär tung last?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §, Bilaga A

Kommentar

Tung manuell hantering innebär risk för överbelastning av framför allt ländryggen men också av skuldrorna och armarna. Detta är särskilt påtagligt när hanteringen är kombinerad med dåliga arbetsställningar. I de flesta fall är det olämpligt att hantera laster över 25 kg.

Riskbedömning:

aUtförs endast enstaka lyft?

Kommentar

Många lyft under längre tid ökar risken för besvär i rörelseorganen.

bÄr det enkelt att greppa lasten?

Kommentar

Är det svårt att greppa lasten ökar risken för besvär i rörelseorganen.

cLyfts och bärs lasten nära kroppen?

Kommentar

Om lyftet sker utanför underarmsavstånd ökar risken för besvär i rörelseorganen.

dUtförs lyftet utan att böja rygg och vrida bålen?

Kommentar

Om arbetsställningen samtidigt är böjd och vriden eller sträckt och vriden ökar risken för skada avsevärt.

eAnvänds lyfthjälpmedel?

Kommentar

Bäst är om den manuella hanteringen kan undvikas helt.

fAnvänds rätt arbetsteknik vid manuell hantering?

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser med mera.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 § AFS 2001:1, 7 §

Arbetsställningar och arbetsrörelser

19Ger arbetsområdet tillräckligt utrymme för lämpliga arbetsrörelser?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsuppgifter och arbetsplatser ska så långt det är praktiskt möjligt ordnas så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Riskbedömning:

20Förekommer arbetsrörelser:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsuppgifter och arbetsplatser ska så långt det är praktiskt möjligt ordnas så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

aMed armarna över axelhöjd?

Riskbedömning:

bUnder knähöjd?

Riskbedömning:

cMed böj- eller vridrörelser för hand och underarm?

Riskbedömning:

dUnder stark tidspress?

Riskbedömning:

eSom upprepas under längre tid?

Riskbedömning:

21Förekommer arbetsställningar:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Att arbeta knästående, hukande eller nigsittande kan ibland vara nödvändigt, men ökar risken att överbelasta enskilda kroppsdelar. Det är också mycket ansträngande att utföra manuellt arbete i liggande ställning, eftersom man då ofta arbetar med upplyfta armar utan stöd. Det är angeläget att i största möjliga utsträckning begränsa sådana arbetsställningar.

aI knästående?

Riskbedömning:

bI huksittande?

Riskbedömning:

cI liggande?

Riskbedömning:

dSom upprepas under längre tid?

Riskbedömning:

22Planeras vid upprepat arbete under längre tid:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 7 §

Kommentar

Det förebyggande arbetet ska leda till ökad variation i arbetet, till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser.

aRegelbundna mikropauser?

Riskbedömning:

bArbetsrotation?

Riskbedömning:

23Finns det möjlighet att växla till sittande då arbetet innebär långvarigt stående eller gående?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 47 § AFS 2012:2, 5 och 7 §§

Kommentar

Den som i huvudsak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.

Riskbedömning:

24Är arbetsutrustning och arbetsobjekt placerade:

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Det yttre arbetsområdet för händerna i horisontalplanet begränsas av armens räckvidd, medan huvuddelen av händernas arbete bör ligga inom det inre arbetsområdet (figur 7) i kommentarerna till 5 §.

aI lämplig höjd?

Riskbedömning:

bPå lämpligt sträckavstånd, det vill säga i det inre arbetsområdet?

Riskbedömning:

25Används ergonomiskt utformade verktyg?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §
Riskbedömning:

26Har tapetbordet rätt höjd för den enskilde målaren?

Riskbedömning:

Maskinell utrustning

27Underhålls och kontrolleras verktyg / maskiner fortlöpande?

Tips och råd

Exempelvis maskiner för sandspackling, slipning och sprutmålning samt lyftanordningar.

Riskbedömning:

28Har de anställda fått erforderlig instruktion / utbildning om handhavande av och risker med de verktyg / maskiner som man använder på arbetsplatsen?

Riskbedömning:

29Använder de anställda nödvändig personlig skyddsutrustning vid användning av verktyg / maskiner?

Riskbedömning:

Vibrationer

30Väljs arbetsutrustning som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt för arbetstagare som utsätts för vibrationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska välja arbetsutrustning, som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete som ska utföras. Se till att ha koll på den senaste teknikutvecklingen och kravställ eller jämför vibrationsvärden vid inköp av ny utrustning.

Riskbedömning:

31Finns dokumentation på arbetsstället på verktygets vibrationsexponering?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 6 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Exempel på användbar information kan vara de vibrationsvärden tillverkaren deklarerat för maskinerna och eventuell information om kvarstående risker, angivna enligt föreskrifterna Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.

Riskbedömning:

Stegar och arbetsbockar

32Är arbetsbocken:

Tips och råd

Arbetsbocken är ett säkrare alternativ till stegen.

ai gott skick?

Kommentar

Stegar och arbetsbockar ska underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt. Har till exempel konstruktionen ändrats?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 18 §
Riskbedömning:

btypkontrollerad?

Consequence

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetsbockar får endast användas om de är typkontrollerade. Stegar och arbetsbockar ska då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning.

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 4, 8 §
Riskbedömning:

canpassad till arbetsobjektet?

Riskbedömning:

33Är stegen:

ai gott skick?

Kommentar

Stegar och arbetsbockar ska underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt. Har till exempel konstruktionen ändrats?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 18 §
Riskbedömning:

bförsedd med rätt typ av glidskydd mot underlaget?

Kommentar

Stegar och arbetsbockar ska vara konstruerade så att de inte glider isär eller fälls ihop under användning.

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 3 §
Riskbedömning:

ctypkontrollerad?

Kommentar

Stegar får endast användas om de är typkontrollerade. Stegar och arbetsbockar ska då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning.

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 4, 8 §
Riskbedömning:

34Är anliggande stege som är längre än 5 m eller annan fristående stege som är högre än 3 m, stagad eller förankrad när den används?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 17 §

Kommentar

Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade. Anliggande stege som är längre än 5 m. Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen. Annan fristående stege som är högre än 3 m.

Riskbedömning:

35Används stege endast för kortvarigt arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 10 §

Kommentar

Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad.

Riskbedömning:

36Har de anställda fått utbildning / instruktion för att använda stegar?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 § AFS 1999:3, 60a §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Om fallskydd enligt AFS 1999:3, 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i AFS 1999:3, 86 a och 92 a §§. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

Kemiska ämnen

37Finns en förteckning över alla kemiska riskkällor? (Tänk på att kemiska risker kan bildas i verksamheten eller förekomma naturligt)

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 6 §

Kommentar

En kemiska riskkälla är något som kan skada på kemisk väg, till exempel en farlig kemisk produkt, het vätska eller luftförorening.
Förteckningen ska ta upp:
1. typ av farlighet,
2. på vilken plats den förvaras och annars förekommer,
3. om hygieniskt gränsvärde finns och
4. vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan.

Riskbedömning:

38Är alla kemiska riskkällor riskbedömda?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 5 §

Kommentar

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas så ofta som förhållandena i verksamheten kräver.

Tips och råd

Sådana riskkällor som är kemiska produkter och som hanteras eller saluförs i slutna förpackningar får sammanföras och förtecknas under ett gemensamt namn om bedömningen av riskerna i hanteringen enligt 8 § kan göras för dessa produkter gemensamt.

Riskbedömning:

39Finns det säkerhetsdatablad för alla farliga kemiska produkter?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Information ska finnas i form av till exempel säkerhetsdatablad, risk- och skyddsinformation om farliga kemiska produkter och andra dokument som kan krävas enligt 7 §.

Riskbedömning:

40Har alla berörda informerats om hälso- och olycksfallsriskerna vid hanteringen av de kemiska produkterna?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Tips och råd

Personalen ska känna till var säkerhetsdatabladen finns. De kan till exempel finnas tillgängliga utskrivna i en pärm eller digitalt. Det är också viktigt att alla vet vad faropiktogrammen som finns på produktmärkning och säkerhetsdatablad betyder.

Riskbedömning:

41Förvaras kemiska produkter på ett säkert sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 21 §

Kommentar

Vid förvaring av kemiska riskkällor ska hälso- och olycksfallsrisker förebyggas. Bland annat ska följande iakttas.
1. Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållarna.
2. Behållare ska förvaras åtskilda om de tillsammans kan ge upphov till ökade risker.
3. Risk för läckage av kemiska riskkällor ska kontrolleras och åtgärdas.

Tips och råd

I säkerhetsdatabladet avsnitt 7 finns krav från leverantören om hur deras produkter ska hanteras och lagras.

Riskbedömning:

42Finns beredskapsplan för olyckor och nödsituationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 12 §

Kommentar

Beredskapsplanen ska innehålla uppgifter om:
1. Vid vilka händelser omedelbara åtgärder krävs.
2. Vilka uppgifter särskilt utsedda personer har vid sådana händelser.
3. Vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, vilken skyddsutrustning som då
behövs och var den finns.
4. Hur berörda arbetstagare ska informeras om händelsen.
5. Vilka varningssystem som finns och hur de fungerar.
6. När utrymning ska ske.
7. Var utrustning för första hjälpen finns.
Övningar ska genomföras i den omfattning som behövs för att beredskapsplanen ska följas då en olycka
eller en nödsituation uppstår

Tips och råd

Kontrollera att ni har det som krävs enligt säkerhetsdatabladet om det skulle inträffa ett oavsiktligt utsläpp. Det kan behövas kemikalieskyddshandskar, ögonskydd, speciella absorbtionsmedel och invallning m.m.

Riskbedömning:

43Har de som arbetar med härdplastprodukter fått utbildning enligt kollektivavtalets bestämmelser?

Riskbedömning:

Sprutlackering

44Finns säkerhetsdatablad för kemikalier?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §

Kommentar

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter samt annan information om risker och skyddsåtgärder från leverantören ska finnas på arbetsstället.

Riskbedömning:

45Undviker ni så långt det är möjligt att använda kemikalier som innehåller lösningsmedel, allergiframkallande ämnen eller andra hälsofarliga ämnen?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 15 §, 37 a §

Kommentar

Kemiska produkter och material ska väljas så att kemiska risker tillsammans med andra risker förbundna med arbetet sammantaget blir så små som möjligt vid hanteringen om kostnaden för åtgärden står i rimlig proportion till minskningen av risken. Då riskbedömningen har visat att det kan förekomma exponering för allergiframkallande kemiska produkter ska bestämmelserna i 37 b–g §§ tillämpas för de som sysselsätts.

Riskbedömning:

46Har arbetsledare och arbetstagare:

afått information om riskerna vid hanteringen och de åtgärder som ska vidtas enligt riskbedömningen?

Kommentar

Arbetsledare och arbetstagare ska ha fått information om riskerna vid hanteringen och de åtgärder som ska vidtas enligt riskbedömningen.

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 37 d §
Riskbedömning:

bkunskap om hur arbetet ska ske på ett säkert sätt?

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att de som leder eller sysselsätts med arbete
som avses i 37 a § har kunskap om hur arbetet ska ske på ett säkert sätt. Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter som anges i 37 e §.

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 37 d §, 37 e §
Riskbedömning:

47Rengörs appliceringsutrustningen i ett ventilerat slutet system?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 23 §

Kommentar

Arbetet ska ordnas, utföras, följas upp och åtgärdas så att inandningsluften blir så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt med hänsyn till de resurser som krävs för att begränsa luftföroreningarna.

Riskbedömning:

48Är torkugnen utformad så att inga onödiga luftföroreningar kommer ut i lokalen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 117 §

Kommentar

Processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. Den ska vara effektiv och utformad efter hur farlig luftföroreningen är. (Ångorna kan vara hälsofarliga.)

Riskbedömning:

49Finns torkzon med god ventilation för nylackerat gods?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 23 §

Kommentar

Arbetet ska ordnas, utföras, följas upp och åtgärdas så att inandningsluften blir så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt med hänsyn till de resurser som krävs för att begränsa luftföroreningarna.

Riskbedömning:

50Sker sprutspackling i ventilerat utrymme, t.ex. i sprutrummet?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 23 §

Kommentar

Arbetet ska ordnas, utföras, följas upp och åtgärdas så att inandningsluften blir så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt med hänsyn till de resurser som krävs för att begränsa luftföroreningarna.

Riskbedömning:

Personlig skyddsutrustning

51Om skyddsutrustning, d.v.s. hörselskydd, skyddskläder, huvudskydd, stövlar, handskar m.m. behövs, är den tillgänglig och i fullgott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 12 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls.

Tips och råd

Utöver den nämnda skyddsutrustningen kan det behövas knäskydd, andningsskydd, skyddsglasögon och varselväst med mera.

Riskbedömning:

52Är skyddsutrustningen utprovad för den enskilde personen?

Riskbedömning:

53Används säkerhetslina med helsele?

Riskbedömning:

aFinns det en räddningsplan om en person skulle bli hängande i helselen?

54Finns erforderliga instruktioner för när och hur skyddsutrustningen ska användas?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 10 §

Kommentar

Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.

Riskbedömning:

55Är viktig personlig skyddsutrustning typkontrollerad och CE-märkt?

Sanktionsbelagt

Kommentar

Försäkran ska intyga att den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Riskbedömning:

56Kan arbetet ändras så att personlig skyddsutrustning inte behövs?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 §

Kommentar

Det är bättre med skyddsåtgärder som eliminerar eller reducerar källan till risken. Skyddsutrustning är en åtgärd som sker om inget annat är möjligt.

Riskbedömning:

Personalutrymmen

57Har personalutrymme anvisats?

Riskbedömning:

58Finns fungerande rutiner för underhåll och städning av personalutrymmen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Till underhåll räknas här tillsyn, skötsel och byten av förbrukningsmateriel.

Riskbedömning:

59Finns det olika omklädningsrum och duschar för män och kvinnor?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 67 §, 72 §

Kommentar

Omklädningsrum ska normalt vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda dem samtidigt. Duschar ska vara skilda för män och kvinnor, om de behöver använda duscharna samtidigt. Tvättplatser ska vara åtskilda för män och kvinnor, om det behövs av anständighetsskäl.

Riskbedömning:

60Finns det lämplig matplats samt kylskåp, uppvärmningsanordning och diskmöjligheter för de som har medhavd mat?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 79 §, 80 §
Riskbedömning:

61Finns det tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §

Kommentar

Det är i allmänhet nödvändigt med en toalett per påbörjat 15-tal arbetstagare.

Riskbedömning:

Bilkörning

62Är kupén alltid fri från lösa föremål som kan kastas omkring i bilen vid hastig inbromsning / krock m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 9 §

Kommentar

Arbetsutrustning ska förvaras, installeras, placeras och användas så att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall föreligger.

Riskbedömning:

63Är bilen utrustad med brandsläckare?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §

Kommentar

Bedömning ska göras om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras.

Riskbedömning:

64Finns rätt sorts första hjälpen-utrustning i bilen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §

Kommentar

Bedömning ska göras om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras.

Riskbedömning:

65Är lastutrymmet:

aTillräckligt stort för den utrustning / det material som behövs för arbetet?

Riskbedömning:

bUtformat så att det går lätt att ta in och ur material och utrustning?

Riskbedömning:

cFörsett med lastförskjutningsskydd?

Riskbedömning:

dFörsett med utrustning för säkring av last?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.