Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Planering av byggnads- och anläggningsarbete

Alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning omfattas av föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete. Om man på ett fast driftställe uppför en ny byggnad eller t.ex. utför underhåll på en befintlig byggnad blir byggverksamheten en tillfällig byggarbetsplats på det fasta driftsstället. Den här checklistan är lämplig att använda av arbetsledaren tillsammans med den som ska utföra ett arbete på en tillfällig arbetsplats.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Planering

1Omfattas arbetet som ska utföras av föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 1 § och Kommentar till paragrafen

Kommentar

Förenklat uttryckt kan man säga att föreskrifterna omfattar alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning.

aFinns det en byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)?

Kommentar

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.

Tips och råd

Vem som är BAS-U ska framgå av arbetsmiljöplanen.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 2 kap, 6 §

bFinns det en arbetsmiljöplan?

Kommentar

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras om till exempel något av de arbeten som anges i 12 a § andra stycket C behöver utföras.

Tips och råd

Har arbetsmiljöplanen med riskbedömningar gåtts igenom med arbetstagarna?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 12 a § AFS 1999:3, 8 §

2Har byggarbetsmiljösamordnaren:

aSamordnat arbetet med att förebygga olycksfalls- och hälsorisker?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetet med att förebygga olycksfalls- och hälsorisker samordnas. I det ligger att bygga upp en lämplig organisation för skyddsarbetet, med exempelvis gemensamma skyddsronder, samordnad information till arbetstagarna och så vidare.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §

bTidsplanerat arbetet på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetena tidsplaneras så att inte risker uppstår på grund av att olika verksamheter som stör varandra, till exempel svetsning och arbete med brandfarliga och explosiva ämnen, pågår samtidigt. I det ingår också att följa upp om planeringen håller och ändra den om det behövs.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §

cInrättat allmänna skyddsanordningar och allmänna skyddsregler?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ansvarar för att allmänna skyddsanordningar som brandvarnare, skyddsräcken och liknande inrättas och underhålls.

Tips och råd

Har skyddsreglerna gåtts igenom med arbetstagarna?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §

dKlargjort ansvaret för speciella skyddsanordningar för särskilda arbeten?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska klargöra vem som har ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §

eInrättat personalutrymmen och sanitära anordningar i behövlig omfattning?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att det finns tillräckligt med personalutrymmen och sanitära anordningar på arbetsstället.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap, 7 e §

fDen utbildning som krävs?

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt erfarenhet av utförande av byggnads- och anläggningsarbete.

Tips och råd

Finns arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter tillgängliga?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 6 § Kommentarer till paragrafen

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.