Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Kassaarbete

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med stol och bildskärm med mera är utformad. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbetsschema och risker för våld eller hot om våld. Syftet är att skapa ett kassaarbete med bra synergonomi, belastningsergonomi och beredskap mot våldssituationer.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Kassaarbete

1Finns personal som arbetar vid kassan en stor del av dagen?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 4 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Synförhållanden ska också undersökas för att ta reda på om de påverkar arbetsställningarna och arbetsrörelserna negativt.

Riskbedömning:

2Har personalen fått utbildning i arbetsteknik?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om: lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför och tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Riskbedömning:

3Finns aktuell pris- och kodinformation lätt tillgänglig och nära kassan?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Riskbedömning:

4Finns det möjlighet att påkalla snabb hjälp?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Riskbedömning:

5Kan personalen gå ifrån och ta pauser?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.

Riskbedömning:

6Finns schema för kassaarbete och växling till andra arbetsuppgifter?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet. Det förebyggande arbetet ska leda till ökad variation i arbetet till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller paus.

Riskbedömning:

7Har det utretts vilka risker för våld eller hot om våld som kan finnas?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 2 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.

Riskbedömning:

8Finns larm för att påkalla snabb hjälp?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten.

Riskbedömning:

9Sker rapportering av tillbud och händelser om våld eller hot om våld?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 10 §

Kommentar

Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas.

Riskbedömning:

10Analyseras rapportering om hot och våld på jobbet så att en handlingsplan med åtgärder kan upprättas?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 § AFS 1993:2, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Riskbedömning:

11Informeras kunderna om att de kan underlätta kassaarbetet genom att placera varorna på bandet med kod mot kodläsaren?

Riskbedömning:

12För individuell anpassning av kassaarbetsplatsen:

afinns det fritt benutrymme?

Kommentar

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §
Riskbedömning:

bfinns ett höj- och sänkbart fotstöd vid behov?

Kommentar

Bästa sättet att anpassa arbetshöjden på arbetsutrustningen är att man kan reglera den så att alla arbetstagare kan ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek, t.ex. på arbetsbord och arbetsstol.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragraf
Riskbedömning:

ckan kassaarbetet utföras även stående?

Kommentar

Bästa sättet att anpassa arbetshöjden på arbetsutrustningen är att man kan reglera den så att alla arbetstagare kan ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek, t.ex. på arbetsbord och arbetsstol.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragraf
Riskbedömning:

dkan stolen flyttas undan vid stående kassaarbete?

Kommentar

Bästa sättet att anpassa arbetshöjden på arbetsutrustningen är att man kan reglera den så att alla arbetstagare kan ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek, t.ex. på arbetsbord och arbetsstol.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragraf
Riskbedömning:

ekan stolens sits och ryggstöd enkelt regleras?

Kommentar

Bästa sättet att anpassa arbetshöjden på arbetsutrustningen är att man kan reglera den så att alla arbetstagare kan ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek, t.ex. på arbetsbord och arbetsstol.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § Kommentarer till paragraf
Riskbedömning:

13Är displayen/bildskärmen placerad så att blicken blir lätt nedåtriktad?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 4-5 §§ Kommentarer till paragraferna

Kommentar

Bildskärmen bör placeras så att den arbetande har nacken rak och blicken något nedåtriktad när denne tittar på bildskärmen. Vid normalt kontorsarbete eller liknande arbetssituationer är det viktigt att hela bildskärmen kan placeras under ögonhöjd.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.