Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Måleri - Rutiner och instruktioner

Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamheten kan behöva upprätta. I checklistan efterfrågas två typer av dokument, själva rutinbeskrivningen samt så kallade redovisande dokument. Med redovisande dokument avses dokument som ett utfall av att rutinen används. Exempelvis är en dokumenterad skyddsrond på kontoret vid ett givet tillfälle ett redovisande dokument som ett utfall från rutinen över hur verksamheten genomför sina riskbedömningar.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:5 Arbetsanpassning AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Uppgiftsfördelning

1Finns det en rutin för uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras. I ett litet företag kan arbetsgivaren på ett enkelt sätt klargöra vem som ska göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller välja att utföra uppgifter själv.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Arbetsmiljökunskaper

2Finns det en rutin för att säkerställa att arbetstagarna har tillräckliga arbetsmiljökunskaper?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6-7 §§

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Hur kompetensutvecklingen i företaget ska gå till kan vara dokumenterat i form av en skriftlig rutin. Något krav på rutin föreligger dock inte.

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs dokumentation över utbildningar för chefer och arbetsledare så att detta kan uppvisas för Arbetsmiljöverket eller annan tillsynsmyndighet. Detsamma gäller utbildningar för arbetsuppgifter förenat med särskilda risker, till exempel truck, härdplast. Skriftlig kvalificering / tillstånd krävs för särskilda uppgifter, som till exempel att få köra truck.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Riskbedömningar

3Finns det en rutin för riskbedömningar?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Det är särskilt viktigt att på förhand bestämma när, hur och av vem undersökning av arbetsförhållandena ska göras. Riskbedömningar är ett centralt inslag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och därför ska en rutin om riskbedömning finnas.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Riskbedömning och åtgärdsplaner ska alltid vara skriftliga, även i små företag.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Maskinell utrustning

4Finns det en rutin för användning och kontroll av maskinell utrustning?

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

5Underhålls och kontrolleras verktyg / maskiner fortlöpande?

Tips och råd

Exempelvis maskiner för sandspackling, slipning och sprutmålning samt lyftanordningar.

Riskbedömning:

6Besiktigas maskinell utrustning enligt krav?

Tips och råd

Gäller framförallt lyftanordningar och trycksatta kärl.

Riskbedömning:

7Har de anställda fått erforderlig instruktion / utbildning om handhavande av och risker med de verktyg / maskiner som man använder på arbetsplatsen?

Riskbedömning:

Kemiska ämnen

8Finns en förteckning över alla kemiska riskkällor? (Tänk på att kemiska risker kan bildas i verksamheten eller förekomma naturligt)

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 6 §

Kommentar

En kemiska riskkälla är något som kan skada på kemisk väg, till exempel en farlig kemisk produkt, het vätska eller luftförorening.
Förteckningen ska ta upp:
1. typ av farlighet,
2. på vilken plats den förvaras och annars förekommer,
3. om hygieniskt gränsvärde finns och
4. vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan.

Riskbedömning:

9Finns det säkerhetsdatablad för alla farliga kemiska produkter?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Information ska finnas i form av till exempel säkerhetsdatablad, risk- och skyddsinformation om farliga kemiska produkter och andra dokument som kan krävas enligt 7 §.

Riskbedömning:

10Har alla berörda informerats om hälso- och olycksfallsriskerna vid hanteringen av de kemiska produkterna?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Tips och råd

Personalen ska känna till var säkerhetsdatabladen finns. De kan till exempel finnas tillgängliga utskrivna i en pärm eller digitalt. Det är också viktigt att alla vet vad faropiktogrammen som finns på produktmärkning och säkerhetsdatablad betyder.

Riskbedömning:

11Har de som arbetar med härdplastprodukter fått utbildning enligt kollektivavtalets bestämmelser?

Riskbedömning:

12Är det möjligt att byta till kemikalier och / eller material som är bättre från hälsosynpunkt?

Riskbedömning:

13Finns rutiner för riskbedömning vid inköp av kemiska ämnen och andra material?

Tips och råd

Samråd med de anställda vid eventuella inköp av hälsofarliga produkter.

Riskbedömning:

14Känner de anställda till måleribranschens undantagslista?

Tips och råd

Måleribranschens Centrala Arbetsmiljökommitté har en lista över rekommenderade användningsområden för när lösningsmedelsburna färger får användas.

Riskbedömning:

Ändringar i verksamheten

15Finns det en rutin för ändringar i verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Det krävs en rutin. Det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön, dels innan verksamheten kommit i gång, dels inför förändringar under löpande drift. Det är viktigt att hitta riskerna och åtgärda dem innan de ”byggts in i systemet”.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinen om hur riskbedömning inför ändringar i verksamheten ska genomföras ska vara skriftlig om det finns minst tio anställda.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Riskbedömning och åtgärdsplaner ska alltid vara skriftliga, även i små företag.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Arbetsskador och tillbud

16Finns det en rutin för rapportering och utredning av arbetsskador och tillbud?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Det ska finnas en rutin som beskriver hur det ska gå till.

Tips och råd

Arbetsskada kan vara: ett olycksfall i arbetet, ett färdolycksfall på väg till eller från arbetet, en arbetssjukdom, eller en smitta.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Sammanställningar av skador och tillbud ska alltid vara skriftliga, även i små företag. Det krävs anmälan till Arbetsmiljöverket och försäkringskassan vid arbetsskador, allvarliga olycksfall och allvarliga tillbud. Se checklista Arbetsskador och tillbud. Krävs också en intern utredning av arbetsskada eller allvarligt tillbud.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §

17Finns rutiner för omedelbar anmälan till Arbetsmiljöverket vid dödsfall, svårare personskador, skador som drabbat flera samtidigt eller allvarligt tillbud?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § SFS 1977:1160, 3 kap 3a §

Staffbart

Kommentar

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

Riskbedömning:

18Utreds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Riskbedömning:

Årlig uppföljning

19Finns det en rutin för årlig uppföljning?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

Kommentar

Det krävs en rutin som beskriver hur granskningen av arbetsmiljöarbetet ska gå till. Uppföljningen kan göras genom att innehållet i föreskrifterna och råden jämförs med det arbetsmiljöarbete som faktiskt bedrivs. Genom intervjuer med chefer, arbetsledare, andra arbetstagare och skyddsombud kan arbetsgivaren ta reda på om till exempel uppgiftsfördelningen fungerar bra.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Skriftlig dokumentation om rutiner för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska finnas men krävs inte för företag med färre än tio anställda.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

Företagshälsovård

20Finns det en rutin för hur företagshälsovården eller annan sakkunnig hjälp anlitas?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till, vilket inkluderar upphandling av företagshälsovårdstjänster.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Upphandlingsavtalet, uppföljningar samt dokumentation från t.ex. medicinska kontroller eller tekniska mätningar.

21Finns avtal tecknat med företagshälsovård?

Kommentar

Företagshälsovård ska finnas enligt kollektivavtal.

Riskbedömning:

22Erbjuder arbetsgivaren en hälsoundersökning?

Kommentar

Hälsoundersökning ska erbjudas enligt kollektivavtalet.

Riskbedömning:

23Erbjuder arbetsgivaren andra hälsofrämjande åtgärder?

Tips och råd

Exempelvis friskvård och hälsoprofilbedömningar.

Riskbedömning:

Medicinska kontroller

Introduktion

24Finns det en rutin för introduktion av nyanställda och personal med nya arbetsuppgifter?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §, 7 §

Kommentar

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinen, t.ex. introduktionsprogrammet, ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Skriftlig dokumentation är av betydelse för att alla ska få ta del av samma information och att inget ska ”falla mellan stolarna”.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Dokumentation över genomförd introduktion bör finnas så att t.ex. Arbetsmiljöverk eller annan tillsynsmyndighet kan informeras vid behov.

Inhyrd personal

25Finns det en rutin för att ta hand om inhyrd personal?

Kommentar

Det krävs en rutin om verksamheten hyr in personal från bemanningsföretag. Se även checklista Introduktion.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinen behöver inte vara skriftlig om man kan försäkra sig om att alla vet vad som ska göras. Det kan dock vara lämpligt med skriftlig rutin om företaget är stort och har flera avdelningar med eget ansvar.

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs skriftliga riskbedömningar och handlingsplaner för eventuella åtgärder. Krävs även dokumentation över genomförd introduktion. Det kan krävas skriftlig kvalificering / tillstånd för särskilda uppgifter som den inhyrde ska utföra.

Minderåriga

26Finns det en rutin för minderåriga?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 10 §

Kommentar

Det ska finnas rutiner för hur introduktion och handledning ska gå till när det gäller minderåriga. Rutinen bör även avspegla vad den minderåriga får sysselsättas med i verksamheten.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs skriftliga riskbedömningar och handlingsplaner för eventuella åtgärder. Krävs även dokumentation över genomförd introduktion.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 4 §

Gravida och ammande

27Finns det en rutin för gravida och ammande?

Lag eller föreskrift: AFS 2007:5, 3 §

Kommentar

I de undersökningar och riskbedömningar som arbetsgivaren behöver göra för att uppfylla kraven i föreskrifterna AFS 2007:5 ska arbetsgivaren samverka med kvinnan. Det krävs en rutin för att individuellt bedöma arbetsmiljöriskerna och vidta åtgärder om det finns risker för fostret, mamman eller det nyfödda barnet.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinen behöver inte vara skriftlig om man kan försäkra sig om att alla vet vad som ska göras. Det kan dock vara lämpligt med skriftlig rutin om företaget är stort och har flera avdelningar med eget ansvar.

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs skriftlig, individuell riskbedömning och handlingsplan för eventuella åtgärder.

Lag eller föreskrift: AFS 2007:5, 4-6 §§

Alkohol och droger

28Finns det en rutin för hantering av skadligt bruk?

Kommentar

Arbetsgivaren ska ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering. Rutiner ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Om det behövs med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning ska rutiner dokumenteras skriftligt.

Lag eller föreskrift: AFS 1994:1, 11 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Enskilda ärenden för arbetsanpassning och rehabilitering ska dokumenteras.

Samordningsansvar

29Finns det en rutin för samordningsansvaret?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7d och 7e §§

Kommentar

Om ett fast driftställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Det krävs en rutin för hur den samordningen med andra företag ska ske. Innehållet bör avspegla arbetet med hur risker för ohälsa och olycksfall samordnas och förebyggs på det gemensamma arbetsstället, hur arbeten ska tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället, hur allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas. Vidare hur ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten ska klargörs samt hur personalutrymmen och sanitära anordningar ska inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Den som är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder ska på det gemensamma arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta.

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1166, 4 §

Första hjälpen

30Finns rutiner för första hjälpen som är kända av de anställda?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

Det ska säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen är organiserad på arbetsstället. De ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig för första hjälpen?

Kommentar

Det ska finnas anslag med uppgift om var utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället. Anslaget ska vara utformat så att det lätt känns igen.

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Risker för allvarliga olyckor ska vara bedömda och dokumenterade. Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder ska vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Krishantering

31Finns det en rutin om krisstöd?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

Det ska säkerställas att arbetstagarna känner till hur krisstödet är organiserat på arbetsstället. De ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig för första hjälpen och krisstöd?

Kommentar

Det ska finnas anslag med uppgift om var utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället. Anslaget ska vara utformat så att det lätt känns igen.

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Risker för allvarliga olyckor och andra allvarliga händelser ska vara bedömda och dokumenterade. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. Psykiskt och socialt omhändertagande innebär i det akuta skedet att skapa trygghet och ge omsorg. Avlastningssamtal och stödsamtal kan bli aktuellt.

Rehabilitering

32Finns det en rutin för arbetsanpassning?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 2a §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsgivaren ska ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering.

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Om det behövs med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning ska mål, uppgiftsfördelning, uppföljning och rutiner dokumenteras skriftligt.

Lag eller föreskrift: AFS 1994:1, 11 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Enskilda ärenden avseende rehabilitering och arbetsanpassning ska dokumenteras. Dokumentationen är under sekretess.

Bilkörning

33Finns det en rutin för bilkörning?

Riskbedömning:

aÄr rutinen skriftlig?

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Användning och utvärdering av rutinerna

34Framgår det av uppgiftsfördelningen vilka som har ett ansvar i att följa och förbättra rutinerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Det är viktigt att rutiner och instruktioner hålls aktuella och innehåller uppgift om när de är uppdaterade. Det bör framgå vem som är ansvarig för dokumentet.

Riskbedömning:

35Följs rutinen?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 4 §

Kommentar

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter.

Riskbedömning:

36Utvärderas och förbättras rutinerna vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen kan göras genom att innehållet i föreskrifterna och råden jämförs med det arbetsmiljöarbete som faktiskt bedrivs. Genom intervjuer med chefer, arbetsledare, andra arbetstagare och skyddsombud kan arbetsgivaren ta reda på om till exempel uppgiftsfördelningen fungerar bra.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.