Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Mobila arbetsplattformar

Med mobila arbetsplattformar avses maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare, som t.ex. skylift. Den här checklistan är lämplig att använda i syfte att minska riskerna vid arbete med mobila arbetsplattformar.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Mobila arbetsplattformar

1Har arbetsplattformen ett CE-märke och CE-intyg samt giltigt besiktningsintyg och besiktningsskylt?

Lag eller föreskrift: AFS 2003:6, 5 §

Kommentar

En anordning som finns upptagen i bilaga 1 till AFS 2003:6 ska vara besiktigad.

Riskbedömning:

2Är arbetsplattformens riskområde avspärrat?

Riskbedömning:

3Fungerar nödstoppen?

Riskbedömning:

4Fungerar nödmanövrering från marknivå?

Riskbedömning:

5Är skyddsräcken uppfällda och säkrade?

Riskbedömning:

6Har användaren en godkänd fallskyddsutrustning när så är lämpligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 15 §

Kommentar

En personlig fallskyddsutrustning ska användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

Riskbedömning:

7Är arbetsplattformen besiktigad på uppställningsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2003:6, 6 §

Kommentar

En anordning, för vilken montagebesiktning krävs enligt bilaga 1, ska ha genomgått sådan besiktning enligt 16 §, varje gång den har installerats eller monterats på en uppställningsplats eller på ett fordon.

Riskbedömning:

8Har användaren dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för handhavande av arbetsplattformen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 29 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Riskbedömning:

9Har användaren fått arbetsledningens skriftliga tillstånd för att handha arbetsplattformen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 29 §

Kommentar

Arbetstagare och inhyrd personal ska ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet ska upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.