Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Inför rätt IT - Kravställning

Både vid egenutveckling och upphandling av IT-system behöver man ställa krav på systemet och utvecklaren / leverantören. Målgrupp: IT-avdelning och ansvariga beställare. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Upphandling och kravställning

Leverantör

1Tillämpar leverantören ett metodiskt arbete med IT-systemets användbarhet?

Kommentar

Gränssnitt och interaktion måste utformas med hög användbarhet för målgruppen och dess arbetsuppgifter. Annars finns risk för problem som medför tidspress, frustration och stress.

Tips och råd

Ge uppdraget till en leverantör som har erfarenhet av systematiskt användbarhetsarbete och metoder för att utvärdera användbarheten successivt under arbetets gång.

Riskbedömning:

2Kan leverantören redovisa hur de tillgodoser användbarhet i utvecklingsprocessen och visa att de använder SIS-standard IEC 62366-1:2015 i utvecklingsarbetet?

Riskbedömning:

3Kommer det att göras regelbundna och återkommande användningstester med riktiga användare i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?

Kommentar

Utan användningstest i verklig miljö går det inte att avgöra att IT-systemet bidrar till de effekter man vill uppnå. Användningstest är speciellt önskvärt för de vanligaste
och mest centrala arbetsuppgifterna. Om användarna inte varit delaktiga i processen kan de känna sig överkörda och bli mer ovilliga och ointresserade av att använda det nya systemet.

Tips och råd

Se till att användartester planeras från början i projektet. Se till att berörda användare kan sätta av den tid som krävs.

Riskbedömning:

4Har leverantören erfarenhet av tillgänglighetsanpassningar för användare med olika funktionsnedsättningar?

Kommentar

IT-systemet ska vara anpassat för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det finns både kunskap och erfarenhet om hur man anpassar system för olika användargrupper, och det är viktigt att leverantören har den.

Tips och råd

Se till att leverantören har kunskap om tillgänglighetsanpassning så att IT-systemet anpassas för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Riskbedömning:

5Kommer leverantören att leverera projekt- och produktdokumentation angående användbarhet för IT-systemet?

Kommentar

Att inte ta hänsyn till användbarhet kan medföra problem för IT-systemets användare, vilket kan leda till ovilja att använda systemet.

Tips och råd

Kräv projektdokumentation över hur man tagit hänsyn till användbarhet för olika användarkategorier i utvecklingsarbetet och hur man utfört och analyserat användartester. Även användarprofiler bör läggas till.

Riskbedömning:

Utveckling (gäller både egenutveckling och inköp av standardsystem)

6Kan leverantören redogöra för att de har erfarenhet av iterativ utveckling med kontinuerliga delleveranser?

Riskbedömning:

7Kan leverantören redogöra för att de arbetar systematiskt med kvalitet och förbättringar i samråd med kunderna?

Riskbedömning:

8Kan leverantören tillhandahålla referenspersoner som använder systemet idag?

Riskbedömning:

9Kan leverantören tillhandahålla referenspersoner som använder andra IT-system som de har utvecklat?

Riskbedömning:

10Kommer leverantören att kunna införa det nya systemet i delleveranser baserat på kundens prioritering?

Riskbedömning:

Kravställning

11Har kraven ställts utifrån de uppgifter som IT-tjänsten eller produkten ska lösa?

Kommentar

Om IT-lösningen inte är anpassad till de uppgifter som ska utföras kan detta medföra försämrad kvalitet, ökad tidsåtgång samt upplevd stress, frustration och en känsla av otillräcklighet hos användarna.

Riskbedömning:

12Har fysiska krav ställts på tjänsten / produkten?

Kommentar

Om utrustningen inte är anpassad för att användarna ska kunna variera sin kroppsställning kan det leda till trötthet och värk i kroppen. Samma sak gäller om bildskärmarna inte är anpassade efter ljusförhållandena.

Tips och råd

Undersök om systemet kan ge fysiska besvär för användarna.

Riskbedömning:

13Har kognitiva krav ställts på IT-systemet?

Kommentar

Om användaren får för mycket eller oklar information finns risk för frustration och stress, som kan leda till felhandlingar, sämre kvalitet och att arbetet tar längre tid.

Tips och råd

Till exempel ska få färger användas i det grafiska användargränssnittet och färg ska vara informationsbärare annars ska gråskala användas. Gränssnittet ska högst kräva att användaren behöver komma ihåg två aktuella värden mellan skärmbilder

Riskbedömning:

14Har fysiska krav ställts på IT-systemet?

Kommentar

På lång sikt kan hörselproblem uppstå vid höga ljudnivåer, liksom trötthet och koncentrationssvårigheter. Det kan också vara svårt att uppfatta varningar och larm. Hörselskydd kan behövas, men i första hand ska bullret minimeras.

Tips och råd

Den totala ljudnivån får inte överstiga 80 dB för all utrustning som användarna utsätts för vid sin arbetsplats. Skärmarna ska ha anpassningsbar ljusstyrka. Systemet ska vara anpassat till övriga system och maskiner.

Riskbedömning:

15Har organisatoriska krav ställts på IT-systemet?

Kommentar

Systemet ska vara möjligt för alla anställda att lära sig. De ska få den introduktion och utbildning i systemet de behöver.

Tips och råd

Se till att systemet är möjligt för alla att lära sig och att alla får den introduktion och utbildning i systemet de behöver.

Riskbedömning:

16Är samtliga system integrerade med varandra och har så enhetliga gränssnitt som möjligt?

Kommentar

För en god användbarhet och effektivt arbete bör olika system vara väl integrerade och ha enhetliga gränssnitt. En arbetstagare har så gott som alltid många olika arbetsuppgifter och använder sig av ett antal olika IT-system. Arbetsmiljön kan bara ses ur ett helhetsperspektiv.

Tips och råd

Detta bör beaktas av alla med ansvar för användbarhet och digital arbetsmiljö redan på ett tidigt stadium, så att problemen kan förebyggas.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.