Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Inför rätt IT - Agila utvecklingsprocesser och digital arbetsmiljö

Checklista för delprocessen IT-utveckling i agila utvecklingsprocesser. Denna checklista avser att ge råd om hur man i ett systemutvecklingsprojekt, där man arbetar enligt en agil modell, kan och bör hantera frågor om användbarhet och digitala arbetsmiljön i de arbeten där det nya systemet ska användas. Formuleringarna i checklistan utgår i första hand från de förhållanden som råder då man arbetar enligt SCRUM, men det mesta är generellt för alla agila modeller (Kanban etc). För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Uppdrag och utveckling

1Bygger uppdraget från beställare till produktägare på en förstudie där mål och effekter (målbild) för det framtida arbetet specificerats?

Kommentar

Beställningen till dem som ska utveckla, från beställaren till utvecklarens projektledare (produktägaren), måste innehålla krav som bestämmer slutproduktens verksamhetsnytta, användbarhet och digital arbetsmiljö.

Tips och råd

De mål som sätts upp bör innehålla utförlig information om det nya IT-systemets tilltänkta användning. User Stories bör kompletteras med tydliga mål för användbarhet och digital arbetsmiljö.

Riskbedömning:

2Har produktägaren fått en tillräckligt god förståelse för den uppsatta målbilden samt kraven på användbarhet och den digitala arbetsmiljön?

Kommentar

Det behövs en dialog mellan beställare och produktägare för att säkerställa att alla krav blivit korrekt uppfattade.

Tips och råd

Löses bäst genom kontinuerliga dialoger som bör ingå i projektplanen.

Riskbedömning:

3Innehåller uppdraget till produktägaren krav på ett användarcentrerat arbetssätt?

Kommentar

Om intressenterna, främst användarrepresentanterna, ska kunna delta på ett effektivt sätt fordras att utvecklingsteamet arbetar enligt en användarcentrerad modell samt att organisationen har en god planering för användardeltagande.

Tips och råd

Ett användarcentrerat arbetssätt ligger i den agila processens grundidé, men kan vara svår att hantera i praktiken. Beställaren bör se till att det finns resurser avsatta för användarnas deltagande.

Riskbedömning:

4Finns en löpande dialog mellan beställare och produktägare om hur målbilden ska tolkas och kompletteras under hela utvecklingsprocessen?

Kommentar

Det är oftast svårt att vara tydlig i alla avseenden när det gäller alla kraven på det nya IT-systemet. En kontinuerlig dialog behövs för detta.

Tips och råd

Löses bäst genom löpande dialoger som bör ingå i projektplanen.

Riskbedömning:

Användbarhet och digital arbetsmiljö

5Finns kompetens inom utvecklingsteamet om användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

Det räcker inte med riktlinjer om att man ska beakta användbarhet och digital arbetsmiljö, det fordras kompetens och samsyn inom teamet.

Tips och råd

Säkerställ att alla i teamet har god kompetens om användbarhet och digital arbetsmiljö. Scrum Mastern har ett särskilt ansvar att handleda om detta i det dagliga arbetet.

Riskbedömning:

6Har teamets användbarhetsexpert ett tydligt ansvar och mandat för gränssnitt, användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

Erfarenheterna visar att användbarhetsexperten ofta kan hamna vid sidan av det dagliga arbetet eller inte ha mandat att påverka teamets arbete.

Tips och råd

Säkerställ genom organisation och styrning att användbarhetsexperten får en styrande roll i projektet.

Riskbedömning:

7Tillhör användbarhetsexperten antingen beställarsidan eller utvecklingsteamet?

Kommentar

Användbarhetsexperten kan komma från olika delar av organisationen. Detta påverkar ansvar och mandat.

Tips och råd

Oberoende av användbarhetsexpertens organisationstillhörighet måste rollen få tillräckligt mandat, ansvar och en i praktiken fungerande roll.

Riskbedömning:

8Beskriver projektets Product Backlog även krav med avseende på användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

Product Backlog bygger till stor del på User Stories. Beskriver dessa även aspekter som handlar om användarnas arbete, dess kontext, krav på användbarhet och digital arbetsmiljö?

Tips och råd

User Stories bör beskriva även sådana faktorer som påverkar användbarheten och digitala arbetsmiljön.

Riskbedömning:

9Genomförs den agila processens tester på ett användarcentrerat sätt? Inkluderar de användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

Testerna genomförs för att utvärdera den aktuella delleveransen mot de uppsatta målen.

Tips och råd

Tester bör beakta hur väl man uppfyller målen för användbarhet och digital arbetsmiljö.

Riskbedömning:

10Genomförs den agila processens demoaktiviteter på ett användarcentrerat sätt och så att effekterna för det framtida arbetet blir tydliga?

Kommentar

Det är vid demoaktiviteterna som man på ett mer utförligt sätt kan utvärdera hur väl systemet kommer att fungera i den tilltänkta arbetsmiljön.

Tips och råd

Genom att ta fram prototyper som användare kan testa i anslutning till User Stories och scenarier ges användarna bra möjligheter att testa och ge återkoppling. Man kan även använda sig av experter.

Riskbedömning:

11Fokuserar den agila processens ”retrospective” även på hur man klarat av att hantera aspekter på användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

Detta handlar om att utvärdera hur bra teamet arbetar för att uppnå alla uppsatta mål.

Tips och råd

Inkludera även frågan om hur väl teamet beaktar användbarhet och digital arbetsmiljö.

Riskbedömning:

12Innehåller den agila processens Definition of Done även aspekter på användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

”Done” innebär att man godkänner en funktion, sprint eller leverans. Den måste då vara väl utvärderad mot alla uppsatta mål.

Tips och råd

Säkerställ att alla uppsatta mål beaktas.

Riskbedömning:

Utvärdera resultatet

13Utvärderas varje enskild Sprint-leverans med avseende på användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

Testerna genomförs för att utvärdera den aktuella delleveransen mot de uppsatta målen.

Tips och råd

Säkerställ detta genom riktlinjer och styrning.

Riskbedömning:

14Testas och utvärderas den slutliga produkten även ur ett helhetsperspektiv och med avseende på uppnådda effektmål, användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kommentar

Detta innebär ofta mer omfattande tester och utvärderingar. Den beställande organisationen blir här mer involverad.

Tips och råd

Att och hur sådana tester och utvärderingar ska genomföras måste vara avtalat och planerat för redan från början. Här handlar det om att se till att organisationen är förberedd på detta samt att nödvändiga resurser finns.

Riskbedömning:

15Sker en utvärdering av slutprodukten i samverkan med alla intressenter?

Kommentar

Det kan finnas många intressenter utöver beställare och de direkta slutanvändarna. De som i andra eller tredje hand blir påverkade av systemets egenskaper kan behöva delta (sekundära användare, sidoanvändare, medanvändare), till exempel kunder, patienter, framtida drift- och supportorganisationer etc.

Tips och råd

En plan för vilka som ska involveras och hur måste finnas från projektstart. Beställaren och den beställande organisationens ledning måste delta i planeringen av detta.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.