Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Inför rätt IT - Målbilder och mål

Checklista för delprocessen Målbilder och mål för kommande IT-utveckling. Målbilden är en konkretisering av det arbete som den planerade IT-lösningen avser att stödja. Mål är de bestående förändringar till det bättre i verksamheten som man vill tillgodogöra sig när (i detta fall) IT-systemet kommit i bruk. Mål specificeras med konkreta mätpunkter. Mätpunkterna kan vara kvantitativa eller kvalitativa, och följs genom mätningar enligt en mätplan. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Verksamhetsnytta och mål

1Finns det en tydlig verksamhetsnytta för IT-systemet, uttryckt som den förändring av verksamheten man vill uppnå?

Kommentar

Om man inte vet vilka konkreta effekter (vilken nytta) ett system eller en åtgärd ska tillföra verksamheten, kan man inte heller agera på eventuella risker eller arbetsmiljöeffekter. Det blir omöjligt att se om kostnader för att eliminera dessa uppvägs av nyttorna.

Tips och råd

Kräv att de förväntade nyttorna med förändringen definieras.

Riskbedömning:

2Har verksamhetsnyttan definierats som relevanta mål med konkreta mätetal?

Kommentar

Målen ska vara möjliga att mäta kvantitativt eller kvalitativt. Även begränsade mätningar är bättre än att låta bli att mäta.
För att kunna se om man uppnår de önskade effekterna krävs att man gör en referensmätning (”nollmätning”) som man kan jämföra med senare. Ett mål ska uttryckas i termer av verksamheten.

Tips och råd

Upprätta mätetal utifrån effektmålen. Gör en mätplan som beskriver när, hur och av vem mätningar ska göras. Gör en referensmätning.

Riskbedömning:

3Har verksamhetsnytta och mål kopplats till användargrupper eller -roller?

Kommentar

Förutsättningen för att en nytta (positiv effekt) ska uppstå, är att systemet faktiskt används. De tänkta målbilderna måste därför kunna kopplas till specifika grupper eller roller så att: ”Vi kan uppnå målet X om grupp Y använder systemet för uppgiften Z.”

Tips och råd

Koppla verksamhetsnyttan till relevanta användargrupper eller -roller. Se till att systemet utformas så att det passar dessa grupper väl.

Riskbedömning:

4Är förändringen definierad enbart som ett tekniskt projekt, till exempel ”bara en uppgradering”?

Kommentar

Om införande eller uppdatering av IT-system betraktas som en teknisk fråga har man oftast bortsett från konsekvenser för verksamheten och struntat i mål, målbilder eller riskbedömningar. Risken för negativa konsekvenser blir då stor, både för arbetsmiljö, effektivitet, produktivitet och för kostnader och tid i projektet.

Tips och råd

Innan projektet startar: Kräv ett omtag för att identifiera såväl verksamhetsnytta och positiva effekter som risker.

Riskbedömning:

5Finns det en uppskattning av hur mycket tid / ansträngning som systemet kommer att kräva för underhåll, uppdateringar, säkerhetsåtgärder och liknande?

Kommentar

Icke-produktiv tid för underhåll, uppdateringar och säkerhetsåtgärder räknas sällan in när nyttor av IT-system ska uppskattas – t.ex. en besparing i tid. Om den tiden är omfattande, eller om systemets användning är liten och infrekvent, kan nyttan komma att ätas upp (helt eller delvis) och nettobesparingen utebli, medan belastningen på användaren ökar.

Tips och råd

Se till att en uppskattning av underhållstid tas med i värderingen av det nya systemet och de ny arbetsformerna. Kräv en uppskattning från leverantör, eller hämta in kunskap från andra arbetsplatser med liknande system redan i bruk.

Riskbedömning:

Målbilder av det framtida arbetet

6Har en målbild av det framtida arbetet tagits fram?

Kommentar

Om ett nytt IT-system ska stödja ett effektivare arbete, måste en målbild för det framtida arbetet tas fram

Tips och råd

En konkret målbild kan tas fram genom att i kombination se över: 1) den övergripande verksamhetsnytta som organisationen eftersträvar, 2) detaljerad kunskap om dagens arbete, dess förändringsbehov, och 3) användarnas egna mål, i relation till den övergripande nyttan.

Riskbedömning:

7Utgår målbilden från en kartläggning och analys av dagens arbete?

Kommentar

Det är bara de som själva utför ett arbete som har tillräckligt detaljerade kunskaper för att utarbeta en målbild för det framtida arbetet. Om man inte gör en analys som utgår från arbetet i dag riskerar målbilden att bli orealistisk.

Tips och råd

Ledningen måste formulera tydliga villkor och förutsättningar för målbildsarbetet. Arbeta enligt en användarcentrerad förändringsmodell.

Läs mer…

Riskbedömning:

8Om det finns detaljerade kravspecifikationer för förändring, upphandling eller utveckling av digitala system, baseras de på verksamhetsnytta och målbild för arbetet?

Kommentar

För att kunna ställa detaljerade krav på arbetsprocesser, användbarhet och digital arbetsmiljö som stödjer den framtida verksamheten, behöver man utgå ifrån de positiva effekter som ett nytt system och arbetssätt ska ge.

Tips och råd

Utgå från verksamhetsnytta och målbild för det nya arbetet då kravspecifikationer och / eller upphandlingsunderlag tas fram.

Riskbedömning:

9Om nya IT-system kommer att tas fram med så kallade agila metoder (korta iterationer med täta utvärderingar av stegvis utvecklade prototyper), har man säkrat att arbetsmiljöperspektivet finns med i utvärderingarna?

Kommentar

När de stegvis utvecklade prototyperna bedöms ska arbetsmiljöperspektivet vara med. Eventuellt kan man behöva göra en enkel riskbedömning i varje steg.

Tips och råd

Involvera skyddsombud och anställda vid utvärdering av varje delleverans.

Se även checklistan för agila processer

Riskbedömning:

Mål för den digitala arbetsmiljön

10Har de krav som de framtida användarna kommer att uppleva i sitt dagliga arbete kartlagts och analyserats? Är detta styrande i förändringsarbetet?

Kommentar

Med krav avses alla de krav en användare upplever i arbetet. Forskningen visar att höga upplevda krav, inom rimliga gränser, är något positivt om de matchas av förmågan att hantera kraven. Mycket höga krav, utan förutsättningar att leva upp till dessa, ger på sikt allvarliga problem.

Tips och råd

Genom att analysera målbilderna för det framtida arbetet kan man uppskatta de krav en användare kommer att uppleva. Detta ska sedan sättas i relation till egenkontroll och socialt stöd.

Riskbedömning:

11Har den egenkontroll som de framtida användarna kommer att uppleva i sitt dagliga arbete kartlagts och analyserats? Är detta styrande i förändringsarbetet?

Kommentar

Med egenkontroll avses användarens möjligheter att klara av sina arbetsuppgifter och hantera sina arbetsredskap (inklusive IT-stöd). Hög egenkontroll innebär att användaren upplever sig ha alla förutsättningar att göra ett bra arbete och att leva upp till även mycket höga krav.

Tips och råd

Använd målbilder och systemkrav för att bedöma och se till att den egenkontroll användarna förmodligen kommer att uppleva blir hög.

Riskbedömning:

12Har det sociala stöd som användarna kommer att få i sitt dagliga arbete kartlagts och analyserats? Är det styrande i förändringsarbetet?

Kommentar

Med socialt stöd avses alla former av hjälp och stöd som en professionell yrkesarbetare upplever i sitt arbete. Stödet är extra viktigt då ett akut behov uppstår, men känslan av att stödet alltid finns om det behövs är en viktig trygghetsfaktor. Det sociala stödet minskar risken för stress.

Tips och råd

Använd målbilder och systemkrav för att bedöma och se till att det sociala stöd som användaren förmodligen kommer att uppleva blir högt. Det är viktigt att målbilden innehåller ledarskap, arbetsorganisation och rollfördelning i det nya arbetet.

Riskbedömning:

13Har eventuella hälso-, säkerhets- och integritetsrisker i det framtida arbetet kartlagts?

Kommentar

Dessa risker bör kartläggas i förväg, så att de kan förebyggas.

Tips och råd

Bedöm det framtida arbetet ur dessa aspekter. Utveckla krav så att problemen kan tas bort.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.