Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Inför rätt IT - Nulägesanalys och förstudie

Nulägesanalys och förstudie, som underlag för kravspecifikation. Vid utveckling eller upphandling behöver man först bestämma vilka uppgifter IT-systemet ska lösa, vilka användarna är, vilken miljö systemet ska användas i och vilken hård- och mjukvara som behövs. Detta bildar sedan underlag för den kravspecifikation som ska tas fram. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Kartläggning av nuläge

1Finns det tydliga och mätbara mål för det nya IT-systemets nytta för verksamheten?

Kommentar

Genom att kunna mäta nyttan blir det också lättare att säkerställa att den digitala arbetsmiljön blir god.

Riskbedömning:

2Är det tydligt vilka arbetsuppgifter IT-systemet ska hjälpa till att lösa?

Kommentar

Är det inte tydligt vad systemet ska användas till är det inte troligt att det kan skapa nytta för användarna och verksamheten.

Tips och råd

Analysera arbetsuppgifterna och undersök om IT-systemet kommer att hjälpa till att lösa dem.

Riskbedömning:

3Finns tillräcklig kunskap om de arbetsprocesser som arbetsuppgifterna ingår i, och är arbetsprocesserna dokumenterade?

Kommentar

Saknas kunskap om arbetsprocesserna och användningen finns risk för att arbetet försvåras för den som ska arbeta i IT-systemet även om själva arbetsprocesserna har förenklats.
För att arbetet ska fungera måste alla arbetsuppgifter kunna genomföras i ett flöde utan onödiga hinder.

Tips och råd

Undersök och analysera de arbetsprocesser som arbetsuppgifterna ingår i.

Riskbedömning:

4Kommer angränsande IT-system att vara stabila under projektets gång?

Kommentar

Om angränsande IT-system uppgraderas eller förändras på annat sätt under projektet finns risk att det nya systemet påverkas negativt.

Tips och råd

Undvik att förändra angränsande IT-system under projektets gång. Om förändringar sker, undersök hur detta kommer att påverka det nya systemet. Inkludera i så fall det arbetet i projektet.

Riskbedömning:

5Kommer berörda verksamheter att vara stabila under projektets gång?

Kommentar

Om berörda verksamheter förändras eller omorganiseras under projektet finns risken att kunskapen om verksamhetens mål och behov snabbt blir inaktuell. Då kan en ny verksamhetsanalys bli nödvändig.

Tips och råd

Ta hänsyn till kända förändringar i verksamheten vid planering av projektet.

Riskbedömning:

6Finns det idag tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt?

Kommentar

Om arbetet redan idag är tidspressat finns risk för att ett nytt IT-system som inte tagit hänsyn till detta skapar ytterligare stress.

Tips och råd

Se till att det nya systemet tar hänsyn till och om möjligt löser de problem med tidspress som eventuellt redan finns.

Riskbedömning:

7Finns det idag tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifterna?

Kommentar

Om kompetensen hos medarbetarna är otillräcklig finns risk att ett nytt IT-system skapar frustration och stress.

Tips och råd

Se till att det nya systemet tar hänsyn till användarnas kompetensnivå. Ge stöd och utbildning vid behov.

Riskbedömning:

8Finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan anställda?

Kommentar

Om möjlighet till erfarenhetsutbyte saknas, p.g.a. ensamarbete, olika lokalisering, tidspress eller att endast en individ kan utföra en specifik uppgift, ställer detta höga krav på utbildning och support.

Tips och råd

Se till att system för erfarenhetsutbyte utvecklas, och att metoder finns för att ta tillvara och sprida ”tyst kunskap” mellan de anställda. Ta dessutom hänsyn till eventuella supportbehov.

Riskbedömning:

9Har det nya IT-systemets primära användare kartlagts?

Kommentar

En primär användare är en person som utför sina arbetsuppgifter med hjälp av systemet. Genom att kartlägga dess kunskap och förutsättningar är det möjligt att utveckla ett system som i första hand passar den primära användaren.

Tips och råd

Kartlägg de primära användarna och deras förutsättningar och kunskap.

Riskbedömning:

10Har användarprofiler över de primära användarna tagits fram?

Kommentar

I en användarprofil kartläggs sådant hos användarna som påverkar interaktionen med IT-systemet, till exempel kunskapsnivå och behov. Användarprofilen gör att alla i projektet får en gemensam bild av användarna och deras förkunskaper, vilket minskar risken för användningsproblem. För att underlätta samarbete kan profilen kompletteras med en beskrivning av relationen mellan olika användare.

Tips och råd

Ta fram användarprofiler och utgå från dem i projektarbetet.

Riskbedömning:

11Har övriga användargrupper som kommer att använda eller påverkas av IT-systemet kartlagts?

Kommentar

Vid utveckling och upphandling behöver man ta hänsyn till såväl primära som övriga användare, till exempel dem som utbildar användarna och ger support (sekundära användare), de som påverkas av IT-systemet (sidanvändare) och de som samarbetar med användare (medanvändare). Då blir det lättare att undvika samarbetssvårigheter mellan användargrupper.

Tips och råd

Kartlägg vilka grupper utöver de primära användarna som kommer att använda eller påverkas av IT-systemet.

Riskbedömning:

12Har användarprofiler tagits fram för övriga användargrupper (vid behov)?

Kommentar

Ibland kan det behövas kartläggningar av behov och förutsättningar hos andra användargrupper än de primära.
Genom att utgå från användarprofiler för övriga användare vid utvecklingen kan samarbetet mellan olika användargrupper fungera bättre. Dessa kan kompletteras med en beskrivning av relationen mellan olika användare.

Tips och råd

Ta fram användarprofiler även för övriga användargrupper.

Riskbedömning:

13Har det kartlagts med vilken befintlig hårdvara och övriga IT-system dagens system samverkar?

Kommentar

Systemet ska vara kompatibelt med övriga system och maskiner. För detta behövs ofta ny hårdvara som monitorer, kablar och adaptrar. Att se över detta i god tid minskar risken för irritation vid införandet.

Tips och råd

Undersök vilken ny hårdvara som behövs. Säkerställ att det nya systemet kan fungera tillsammans med de system som redan finns.

Riskbedömning:

14Har det kartlagts om dagens system är integrerat i andra IT-system?

Kommentar

Om systemet är integrerat i andra system kan det nya systemet också behöva vara det för att funktioner ska fortsätta fungera. Gränssnittet kan behöva anpassas så att systemens funktioner och kommandon stämmer överens. På så sätt minskar risken för felaktiga kommandon och irritationen över att de gamla systemen inte längre fungerar.

Tips och råd

Gör en analys av integrationen mellan de system som berörs. Se till att ta med nya krav kring integrationen i kravspecifikationen.

Riskbedömning:

15Har styrkorna med dagens system kartlagts?

Kommentar

Det som fungerar bra i ett befintligt system ska helst behållas när ett nytt utvecklas. Om användaren känner igen sig i det nya systemet minskar risken för oro, stress och frustration. Dessutom blir inlärningstiden kortare.

Tips och råd

Kartlägg styrkorna i det gamla systemet genom intervjuer med användarna eller frågeformulär. Man kan också låta en användbarhetsexpert eller interaktionsdesigner observera systemet och användarna.

Riskbedömning:

16Har svagheterna med dagens system kartlagts?

Kommentar

Om man bygger bort det som fungerar dåligt i ett system förbättras den digitala arbetsmiljön.

Tips och råd

Kartlägg svagheterna på samma sätt som styrkorna, med hjälp av användbarhetsexpert och / eller interaktionsdesigner. Dokumentera dåliga egenskaper och prioritera att bygga bort de som orsakar störst effektförluster och påfrestning på användarna.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.