Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Fransstylister - Arbete med cyanoakrylatlim

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Fransstylister - Arbete med cyanoakrylatlim

1Finns en aktuell lista över de produkter som finns på arbetsplatsen som kan var hälsoskadliga eller brandfarliga?

Riskbedömning:

2Finns det personer som har fått hälsobesvär av arbete med fransar?

Riskbedömning:

3Finns innehållsförteckning för de franslim som används?

Kommentar

Använd endast produkter från seriösa tillverkare och som har innehållsförteckning.Handla från pålitliga leverantörer för att minska risken för att få in kopior med okänt innehåll. Att själv importera från utlandet kan öka risken att produkten innehåller ämnen som är förbjudna i Sverige, beroende vilket land och vilken leverantör som produkten beställs ifrån.

Riskbedömning:

4Finns säkerhetsdatablad?

Kommentar

Inom skönhetsbranschen används många olika produkter. Vissa produkter har säkerhetsdatablad och där framgår det vilka hälsorisker produkterna kan ha och vilka skydd som behövs. Tillgång till säkerhetsdatablad gör det lättare att jämföra olika produkter och kunna välja de med minst hälsorisker.

Riskbedömning:

5Används lim som innehåller cyanoakrylat? Ex: etyl-2-cyanoakrylat, metyl-2-cyanoakrylat, mecrilate.

Riskbedömning:

6Används cyanoakrylatlim mer än totalt 30 minuter per vecka?

Kommentar

Snabblim som innehåller cyanoakrylater används för att fästa lösfransar. Om arbete med cyanoakrylatlim sker mer än 30 minuter per vecka gäller särskilda regler från Arbetsmiljöverket. Se www.av.se och sök på fransstylist.

Riskbedömning:

7På vilka platser används cyanoakrylatlim?

Riskbedömning:

8Finns det risk för inandning av limångor?

Kommentar

Den största risken med limångor är att utveckla allergi. Ångor från cyanoakrylatlim kan orsaka astma eller andningssvårigheter, kliande näsa och nysningar, rinnande näsa,nästäppa, hosta, slem i halsen, samt irriterade ögon och luftvägar. Cyanoakrylatlim är inte klassificerat som allergiframkallande på säkerhetsdatabladet, men då många har blivit allergiska ändå gäller de särskilda reglerna från Arbetsmiljöverket (enl. AFS:2014:43 Kemiska Arbetsmiljörisker). Exempel på skyddsåtgärder för ångor är välfungerande allmänventilation, punktutsug och användning av andningsskydd med gasfilter ”AEB1”.

Riskbedömning:

9Finns det risk för hudkontakt med ohärdat cyanoakrylatlim?

Kommentar

Hälsorisker vid hudkontakt med cyanoakrylatlim innan de har härdat är allergi i form av kontakteksem samt risken att klistra ihop hud. Exempel på skyddsåtgärd är användning av handskar av nitrilgummi.

Riskbedömning:

10Finns rutin för hantering av allergi hos kunder?

Kommentar

Det kan vara bra att ta fram en skriftlig rutin som täcker in när och hur kunder ska nekas behandling på grund av allergi samt vad man ska göra om en kund får allergisk reaktion av en behandling. Det är viktigt att känna till vad de produkter man använde rinnehåller. Ett tillvägagångssätt är att föra kundkort och fråga om allergier.

Riskbedömning:

11Förvaras cyanoakrylatlim i ventilerade skåp om det avger ångor? (Luktar)

Kommentar

Finns inte möjlighet till bra förvaring kan det lösas genom att använda små förpackningar som går åt under dagen.

Riskbedömning:

12Finns rutiner för att hantera farligt avfall?

Kommentar

Härdat cyanoakrylatlim är inte hälsoskadligt och räknas inte som farligt avfall. Limrester och kontaminerat material bör förslutas och placeras i slutet avfallskärl. Lim i förpackninga rkan snabbhärdas genom att droppa vatten på. Små, förslutna förpackningar med ohärdat lim kan lämnas på kommunens miljöstation.

Riskbedömning:

13Har de som leder (chef / arbetsledare) och utför (anställd) arbete med cyanoakrylatlim utbildning i risker med arbetet och skyddsåtgärder?

Kommentar

Utbildning ska genomföras innan arbete kan påbörjas om arbetet med cyanoakrylatlim kommer att pågå mer än totalt 30 minuter per person och vecka. Intyg på genomförd
utbildning som är högst 5 år gammalt med kursdatum och kursinnehåll ska kunna uppvisas. Arbetsmiljöverket kan kräva arbetsgivaren på sanktionsavgift för varje person som saknar giltigt utbildningsintyg.

Riskbedömning:

14Har alla som arbetar med cyanoakrylatlim giltig tjänstbarhetsbedömning?

Kommentar

Inför och under arbete med cyanoakrylatlim mer än totalt 30 minuter per vecka är läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning obligatoriskt. Syftet är att säkerställa att de anställda klarar att arbeta med cyanoakrylatlim utan förhöjd risk att utveckla allergi.Läkarundersökningar ordnas genom företagshälsovård och återkommer så länge personen arbetar med cyanoakrylater. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det fungerar och om det inte sköts kan företaget krävas på en sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket.

Riskbedömning:

15Finns skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för produkter som kan vara hälsoskadliga eller brandfarliga?

Riskbedömning:

16Finns lämplig personlig skyddsutrustning tillgänglig och används den?

Kommentar

Lämplig personlig skyddsutrustning är andningsskydd med gasfilter märkt ”ABE1”. En helmask skyddar även ögonen mot ångor liksom tätslutande skyddsglasögon. Kemikalieskyddshandskar bör vara av nitrilgummi. Leverantör av skyddsutrustning eller arbetsmiljöingenjör på företagshälsovård kan hjälpa till med urval och arbetstagarna bör ges möjlighet till utprovning.

Riskbedömning:

17Förvaras personlig skyddsutrustning på lämpligt ställe?

Kommentar

Andningsskydd med gasfilter ska förvaras lufttätt, till exempel i en plastpåse eller burk med tättslutande lock. Kemikalieskyddshandskar ska inte återanvändas utan slängs efter en behandling. De kan användas upp till en arbetsdag om de är tjocka, men inte längre.Leverantören kan svara på hur länge en viss handske kan användas.

Riskbedömning:

18Finns det effektiva punktutsug?

Kommentar

Det bästa är om punktutsuget är anslutet till en separat frånluftskanal som leder den förorenade luften ut ur lokalerna. En annan lösning är att luften filtreras och släpps ut igen i lokalen. Punktutsug ska finnas på alla arbetsstationer där cyanoakrylatångor alstras. Om arbetet flyttar runt ska punktutsuget enkelt kunna flyttas med. En kåpa gör att punktutsuget fångar in luftföroreningar från en större yta.

Riskbedömning:

19Används punktutsug på rätt sätt?

Kommentar

Punktutsug ska placeras så nära som möjligt där ångorna bildas och som arbetet tillåter. Placera aldrig punktutsuget bakom huvudet eller på annat sätt så att det drar luftföroreningarna mot ansiktet.

Riskbedömning:

20Fungerar underhåll och kontroll av punktutsug?

Kommentar

Utsugets effektivitet och upptagningsområde kan undersökas med en så kallad rökpenna. Om luften filtreras och återförs till lokalen måste det finnas rutin för underhåll och filterbyte.

Riskbedömning:

21Finns det väl fungerande allmänventilation i lokalen? (Fastighetsägarens ansvar.)

Riskbedömning:

22Fungerar underhåll och kontroll av den allmänna ventilationen? (Fastighetsägarens ansvar)

Riskbedömning:

23Finns det risk för att andra som arbetar i lokalen kan påverkas av ångor eller rester av cyanoakrylatlim?

Kommentar

Vid öppen hantering av cyanoakrylatlim ska skyltar sättas upp i anslutning till arbetsplatsen.

Riskbedömning:

24Finns det personer som är gravida eller ammar?

Kommentar

Om svaret är ja ska en individuell riskbedömning göras av alla produkter som används. Vissa ämnen kan ha inverkan på fertiliteten eller orsaka fosterskador. För mer information se avsnitt 2 i Säkerhetsdatabladen, som ska följa med varje kemisk produkt. Vid osäkerhet, använd försiktighetsprincipen och undvik produkten. Faroangivelser att titta efter på säkerhetsdatablad och etiketter är:
H340: Kan orsaka genetiska defekter
H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
H350: Kan orsaka cancer
H351: Misstänks kunna orsaka cancer
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H362: Kan skada spädbarn som ammas
H370: Orsakar organskador
H371: Kan orsaka organskador

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.