Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Personalutrymmen

Checklistan innehåller frågor om personalutrymmen på fasta arbetsställen. Till personalutrymmen hör till exempel matsalar, fikarum, vilrum, omklädningsrum, duschar och toaletter. Checklistan är lämplig att användas vid en riktad skyddsrond eller vid planering av nya lokaler.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Personalutrymmen

1Finns fungerande rutiner för underhåll och städning av personalutrymmen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Till underhåll räknas här tillsyn, skötsel och byten av förbrukningsmateriel.

Riskbedömning:

2Är personalutrymmena fria från inredning eller föremål som kan hindra utrymmenas funktion?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 58 §

Kommentar

Exempel på sådant som påtagligt kan försämra personalutrymmets funktion är att maskiner, datorer, kopiatorer eller material placeras där.

Riskbedömning:

3Finns det möjlighet att låsa in värdesaker?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 60 §

Kommentar

Utrymme för värdesaker kan vara t.ex. förvaringsfack, klädskåp, skrivbord, hurts eller låsbart rum.

Riskbedömning:

4Finns det en lämplig plats att förvara privata kläder?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 59 §

Kommentar

Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas, och så att risken för stöld motverkas. Om privata kläder förvaras i omklädningsrum ska de gå att låsa in.

Riskbedömning:

5Förvaras arbetskläder separat från privatata kläder om det finns risk för att de är förorenade av kemikalier, smitta, stark lukt eller liknande?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 62 §

Kommentar

Skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder kan t.ex åstadkommas med två klädskåp, ett klädskåp för privata kläder och ett öppet klädfack för arbetskläder eller två olika omklädningsrum.

Riskbedömning:

6Finns det tillgång till omklädningsrum och dusch för de som kan bli nedsmutsade eller svettiga under arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 65, 70 §

Kommentar

Arbetstagare som utför smutsande eller svettdrivande arbete, eller måste bära särskilda arbetskläder, ska ha tillgång till omklädningsrum, eller annat lämpligt utrymme för omklädning på arbetsplatsen. Om arbetet är svettdrivande, eller smutsande, ska det normalt finnas dusch.

Riskbedömning:

7Finns det separat duschrum i anslutning till omklädningsrummet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 71 §

Kommentar

På arbetsställen där där arbetet medför risk för smitta eller utförs med starkt luktande ämne, allergent ämne eller annat hälsofarligt ämne, ska det alltid finnas tillgång till omklädningsrum och dusch. Duschen ska ligga i ett särskilt tvättrum i anslutning till omklädningsrummen.

Riskbedömning:

8Finns det olika omklädningsrum och duschar för män och kvinnor?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 67 §, 72 §

Kommentar

Omklädningsrum ska normalt vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda dem samtidigt. Duschar ska vara skilda för män och kvinnor, om de behöver använda duscharna samtidigt. Tvättplatser ska vara åtskilda för män och kvinnor, om det behövs av anständighetsskäl.

Riskbedömning:

9Finns det tillräckligt med yta, sittplatser och speglar i omklädningsrummet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 66 §

Kommentar

Med hänsyn till flexibilitet, hygien och trivsel, kan det vara en fördel att t.ex. ha flera små omklädningsrum istället för ett stort. Lämpliga mått på bredd och djup på en sittplats är i regel 40x30 cm och höjd 40–45 cm. Klädskåp med sittbänk är praktiskt.

Riskbedömning:

10Finns det tillräckligt många duschar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 57 §
Riskbedömning:

11Finns det möjlighet att torka kläder eller skor som blir våta under arbetet vid klädutrymmen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 64 §

Kommentar

Exempel på torkmöjligheter är: ventilerat klädskåp, torkskåp och torkrum.

Riskbedömning:

12Finns det utrustning för att spola av stövlar vid behov?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 74 §

Kommentar

Exempel på arbetsställen där det kan behövas en spolanordning för stövlar är avloppsreningsverk, jordbruk och trädgårdsodlingar. Även skolor med utbildningsprogram för dessa verksamheter kan behöva stövelavspolning och torkmöjligheter.

Riskbedömning:

13Finns det tillräckligt många tvättställ?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §
Riskbedömning:

14Har alla tvättställ varmt och kallt vatten?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 69 §
Riskbedömning:

15Finns det tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §

Kommentar

Det är i allmänhet nödvändigt med en toalett per påbörjat 15-tal arbetstagare.

Riskbedömning:

16Har alla toaletter fungerande lås?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 76 §
Riskbedömning:

17Finns fungerande rutiner för påfyllning av toalettpapper, tvål, pappersservetter och tömning av papperskorg?

Riskbedömning:

18Finns det tillgång till personalrestaurang, en annan restaurang, ett matrum eller ett annat matutrymme?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 79 §
Riskbedömning:

19Finns det lämplig matplats samt kylskåp, uppvärmningsanordning och diskmöjligheter för de som har medhavd mat?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 79 §, 80 §
Riskbedömning:

20Finns det ett särskilt pausutrymme eller annan lämplig avskild plats?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 81 §

Kommentar

Ett särskilt pausutrymme eller annat lämpligt utrymme kan behövas t.ex. när arbetsplatsen har extrem temperatur och / eller skadlig bullernivå. Det kan också behövas när arbetstagarna inte kan koppla av från arbetet t.ex. beroende på att allmänheten befinner sig på själva arbetsplatsen, som vid en utgångskassa. Exempel på andra utrymmen som kan utnyttjas vid pauser är matrum och personalmatsalar. Ett pausutrymme kan också ordnas genom avskärmning på en lämplig plats.

Riskbedömning:

21Finns det möjlighet att enkelt ställa i ordning en lämplig plats för tillfällig vila?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 82 §

Kommentar

En vilplats kan vid behov ordnas i ett klädrum / omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme. I första hand bör det dock finnas en särskild vilplats.

Riskbedömning:

22På ett större arbetsställe, finns ett särskilt vilrum?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 82 §

Kommentar

Exempel på när vilutrymmet kan behöva vara utfört som ett särskilt vilrum är då fler än 50 personer samtidigt sysselsätts inom samma område. I närheten av vilutrymmet bör det finnas toalett.

Riskbedömning:

23Är vilutrymmet bekväm och ostörd med möjlighet att ligga ned?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 82 §
Riskbedömning:

24Om det behövs övernattningsrum:

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 83 §, 84 §

Kommentar

Inredningen kan lämpligen vara säng, sängutrustning, garderob eller klädskåp, stol, bord, tak- och sängbelysning och spegel. Hotellrum och personalrum som uppfyller kraven kan också användas.

aÄr det ostört placerat samt har lämplig storlek och inredning?

Riskbedömning:

bFinns det möjlighet att värma och äta mat?

Riskbedömning:

cFinns dusch och toalett i närheten av övernattningsrummet?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.