Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Svetsverkstäder - Del 1 till 5

Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete i svetsverkstäder. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet i arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Checklistan är uppdelad i fem kategorier: 1) Planering och organisation, 2) Godsmottagning och lager, 3) Svetshallen, 4) Farliga arbetsmoment och målning, 5) Slaggning, slipning och riktning.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Planering och organisation av arbetet

1Har svetsmoment automatiserats, så att svetsare inte behöver vistas nära svetsningen?

Riskbedömning:

2Planeras arbetet och utformas arbetsplatsen så att arbete med armarna över axelhöjd undviks?

Riskbedömning:

3Organiseras arbetet så att svetsaren utsätts så lite som möjligt för monotona och ensidiga rörelser och ställningar?

Riskbedömning:

4Om arbetet är ensidigt eller statiskt belastande, tar man pauser regelbundet?

Riskbedömning:

Godsmottagning och lager

5Finns truckar eller andra lyfthjälpmedel för hantering av material eller tungt gods?

Riskbedömning:

6Kontrolleras eller besiktigas lyfthjälpmedel och traverser regelbundet och enligt gällande regler?

Riskbedömning:

7Om truckar används:

aHar alla truckförare tillräckliga och dokumenterade kunskaper och arbetsgivarens tillstånd att köra truck?

Riskbedömning:

bGer stolens utformning och reglagens placering möjlighet att arbeta i en bra arbetsställning vid truckkörning?

Riskbedömning:

cFinns batteriladdningsplats för truck?

Riskbedömning:

dAnvänds ögonskydd vid batteriarbete?

Riskbedömning:

eFinns fungerande ögonspolning samt fungerande rutiner för underhåll eller utbyte?

Riskbedömning:

8Om det förekommer truckar eller andra fordon som avger avgaser:

aSkyddas anställda från att utsättas för allt för höga avgashalter?

Riskbedömning:

bFörhindras det att avgaser kommer in vid lastning och lossning?

Riskbedömning:

9Är transportvägar:

aFör trucktransport skilda från gångvägar och markerade?

Riskbedömning:

bLättframkomliga och utan trösklar / hinder?

Riskbedömning:

cTillräckligt breda och oblockerade?

Riskbedömning:

dFörsedda med trafikspeglar på ställen där de behövs, t.ex. om skymd sikt?

Riskbedömning:

Svetshallen

10Är temperaturen i svetshallen tillräcklig så att det är lätt att utföra precisionssvetsning (oavsett årstid)?

Riskbedömning:

11Förhindras drag från portar eller öppna dörrar? (OBS! Risk för kalldrag och spridning av svetsrök.)

Riskbedömning:

12Finns fungerande rutiner för underhåll av ventilationen inklusive punktutsug?

Riskbedömning:

13Finns ljudabsorbenter i t.ex. tak, väggar och mellan svetsarbetsplatser så att skadligt buller inte sprids?

Riskbedömning:

Svetsplatsen

14Är svetsplatser avskärmade med t.ex. draperier eller flyttbara bullerabsorberande skärmar som skyddar andra mot gnistor, svetsblänk och buller?

Riskbedömning:

15Vid elsvetsning (MIG, MAG, TIG, MMA m.fl.) kontrolleras att:

aArbetsplatsen är torr?

Riskbedömning:

bÅterledaren är rätt ansluten?

Riskbedömning:

cSvetsaggregatet är felfritt?

Riskbedömning:

dElektrodhållaren aldrig placeras på något metalliskt föremål som är förbundet med den elektriska strömkretsen?

Riskbedömning:

eElkablar inklusive återledare är dragna på ett sådant sätt att de inte kan skadas, t.ex. är skyddade mot heta eller vassa föremål, glödstänk och under skyddsplåt om de ligger på golvet?

Riskbedömning:

16Är svetsplatsen fri från brandfarligt material?

Riskbedömning:

17Finns och används effektivt punktutsug (utsug integrerat i svetspistol eller utsug på rörlig arm) vid all svetsning? (Effektivt innebär att det inte ligger kvar synlig svetsrök efter svetsning.)

Riskbedömning:

18Om utsug integrerat i svetspistolen används:

aKontrolleras regelbundet att slangen är hel utan hål eller sprickor?

Riskbedömning:

bÄr hylsan på plats och rätt monterad? (OBS! Annars fungerar inte utsuget som avsett.)

Riskbedömning:

cÄr flödet i utsuget minst 80 kubikmeter / timme?

Riskbedömning:

19Om utsugsarm används:

aÄr den alltid rätt placerad, över och max 3 dm från ljusbågen så att svetsröken fångas in effektivt?

Riskbedömning:

bÄr den försedd med belysning och dessutom lätt ställbar i olika lägen?

Riskbedömning:

cHar den automatspjäll som styrs t.ex. av svetsströmmen?

Riskbedömning:

dFinns fungerande rutiner för att kontrollera att luftflödet är minst 600 kubikmeter / timme (minst 1.000 om avståndet till ljusbågen är 5 dm)?

Riskbedömning:

20Om det är stark rökutveckling vid svetsning:

aÄr det möjligt att byta svetsmetod mot en som alstrar mindre rök?

Riskbedömning:

bGår det att välja elektroder som avger mindre rök?

Riskbedömning:

21Finns och används tekniska hjälpmedel (t.ex. motordrivna lägesställare, fixturer, lyftbord eller rullbockar) för att placera och manövrera svetsobjektet så att det går att svetsa i en bra arbetsställning och dessutom undvika att stå lutad över svetspunkten?

Riskbedömning:

22Vid svetsning av stora arbetsstycken, om det behövs, finns höj- och sänkbara arbetsplattformar (t.ex. flyttbara, balkgående åkvagnar)?

Riskbedömning:

23Hängs svetskabel / slangpaket / trådmatarverk upp i t.ex. avlastningsarm, låsbart balansblock eller lättravers ?

Riskbedömning:

24Är återledaren placerad intill och tillsammans med svetskabeln och på avstånd från svetsaren, så att svetsaren utsätts för så låga elektromagnetiska fält som möjligt?

Riskbedömning:

25Avlastas tyngden av svetspistol och kabel vid manuell svetsning?

Riskbedömning:

26Vid elsvetsning, händer det att någon har svetskabel hängande över axeln eller använder kabelrullen som sittplats? (OBS! Onödig risk för elektromagnetiska fält.)

Riskbedömning:

Utrustning

27Är svetspistolen greppvänlig, t.ex. ligger bra i handen och är lätt att hantera?

Riskbedömning:

28Finns rutiner för att kontrollera att svetsutrustningens slangar, packningar och ventiler är oskadade och funktionsdugliga?

Riskbedömning:

29Har svetsbrännare backventil mellan svetshandtag och slang för bränngas och syrgas samt bakslagsspärr vid slanginkoppling?

Riskbedömning:

30Finns fungerande rutiner för kontroll av lyftanordningar, kättingar, stroppar, fixturer, lägesställare m.m? (OBS! Kontroll ska göras av utbildad personal.)

Riskbedömning:

31Finns lämpligt brandsläckningsmaterial (t.ex. brandsläckare, filtar, värmeisolerad handske m.m.) nära till hands vid all svetsning?

Riskbedömning:

Gasflaskor och gasledningar

32Är gasflaskorna placerade i ställ eller gaskärra under arbetet?

Riskbedömning:

33Förvaras gasflaskor på ett lämpligt skyltat ställe när de inte används (helst nära en ytterdörr eller utanför byggnad)?

Riskbedömning:

34Är gasledningar märkta så att det inte går att förväxla syrgas och bränngas?

Riskbedömning:

35Kontrolleras tätheten hos slangar och armatur för bränngas och syrgas regelbundet?

Riskbedömning:

Skyddsutrustning m.m.

36Används skyddsutrustning vid svetsning (t.ex. visir, andningsskydd och hjälm, hörselskydd, svetsoverall, skyddsskor, svetshandskar)?

Riskbedömning:

37Är kläderna heltäckande så att huden skyddas mot UV-strålning?

Riskbedömning:

38Är kläderna tillräckligt luftiga så att de inte blir för varma på grund av värmestrålningen?

Riskbedömning:

39Är skyddsutrustning personligt utprovad så att varje svetsare har utrustning som passar?

Riskbedömning:

40Används självbländande svetsvisir som minskar belastningen på nacken? (Behöver inte ”nicka ner” hjälmen.)

Riskbedömning:

41Är skyddskläder av svårantändligt material? (OBS! CE-märkta och avsedda för svetsning.)

Riskbedömning:

42Är skyddskläderna utformade så att svetssprut inte kan tränga in i skor, fickor eller ärmar?

Riskbedömning:

43Om någon svetsare använder glasögon, undviks användning av läsglasögon vid svetsning? (De gör att man kommer för nära svetsplymen.)

Riskbedömning:

44Om någon svetsare har pacemaker, defibrillator, insulinpump eller annat implantat, har samråd skett med läkare? (Risk att implantatens funktion störs.)

Riskbedömning:

Farliga arbetsmoment

45Om det förekommer svetsning i behållare / tank som innehållit lösningsmedel, drivmedel etc, rengörs den alltid innan svetsningen påbörjas? (OBS! Ibland behövs kontroll med explosimeter.)

Riskbedömning:

46Vid svetsning i trånga och dåligt ventilerade utrymmen:

aAnvänds alltid andningsskydd med P3-filter eller tryckluftsmatat andningsskydd? (OBS! Annars risk för svetsarfrossa.)

Riskbedömning:

bÄr punktutsug enkelt tillgängligt och lätt att använda (helst integrerat i svetspistolen)?

Riskbedömning:

cOm flyttbar rökätare används, släpps frånluften ut utanför utrymmet? (OBS! Rökätaren tar bara bort partiklar, svetsgaser avskiljs inte. Frånluften ska därför släppas ut utanför det trånga utrymmet.)

Riskbedömning:

dVet alla att det är förbjudet att använda fribrinnande gaslåga för uppvärmning? (Risk för dödligt höga halter av koloxid.)

Riskbedömning:

eHar utrymmet bra ventilation vid användning av skyddsgas? (OBS! Skyddsgasen kan tränga undan syret om utrymmet är dåligt ventilerat. Kan vara livsfarligt.)

Riskbedömning:

47Vid svetsning inuti mycket varma objekt:

aAnvänds t.ex. värmeisolerande handskar och någon typ av ventilerad dräkt med huva av brandsäkert material?

Riskbedömning:

bHar svetsaren tillgång till värmeisolering som kan användas vid lågt belägen svetsning?

Riskbedömning:

48Om uppsvetsning förekommer:

aGår det att använda lägesställare etc. för att placera objektet bättre och undvika uppsvetsning?

Riskbedömning:

bAnvänds svetsstol?

Riskbedömning:

cVid behov, finns skydd mot kallt / varmt underlag?

Riskbedömning:

49Om toriumlegerade TIG-elektroder används:

aFörvaras elektroderna i slutna behållare (inte vid arbetsplatsen)?

Riskbedömning:

bVid slipning efter svetsning, sugs slipdammet upp och behandlas som miljöfarligt avfall?

Riskbedömning:

cUndviks svetsning med växelström?

Riskbedömning:

50Vid svetsning / skärning i målat arbetsstycke, tas om möjligt färg bort från den yta som kan upphettas av svetsningen / skärningen?

Riskbedömning:

51Känner alla svetsare till riskerna vid:

aSvetsning av ytbehandlat eller oljigt arbetsstycke?

Riskbedömning:

bSvetsning av / i behållare som innehållit t.ex. klorerade lösningsmedel? (OBS! Risk för bildning av stridsgasen fosgen och andra farliga ämnen.)

Riskbedömning:

cGassvetsning i trånga / slutna utrymmen och risken för livsfarligt höga halter av koloxid?

Riskbedömning:

dSvetsning i särskilda material, t.ex. galvat (zinkfrossa), aluminium (ozonbildning), rostfritt (cancerframkallande krom i svetsröken) och olegerat stål (mangan som kan påverka finmotorik)?

Riskbedömning:

52Förekommer renblåsning eller avkylning:

aMed syrgas? (OBS! Farligt! Stor brandrisk.)

Riskbedömning:

bMed tryckluft (eller andra gaser från gasflaskor)? (Virvlar upp och sprider damm.)

Riskbedömning:

Målning (med pensel, roller, spruta etc.)

53Målas arbetsstycken i avskilt och väl ventilerat utrymme?

Riskbedömning:

54Om målningen sprider luftföroreningar som kan innebära hälsorisker:

aByts färg / lack som avger farliga luftföroreningar ut?

Riskbedömning:

bAnvänds andningsskydd?

Riskbedömning:

55Tvättas penslar i ventilerad tvättapparat eller dragskåp? (OBS! Ej öppet i hinkar med lösningsmedel.)

Riskbedömning:

56Placeras nymålade arbetsstycken i välventilerat torkutrymme direkt efter målning?

Riskbedömning:

Slaggning, slipning och riktning

57Väljs om möjligt konstruktioner och svetsfogar som minimerar behovet av slipning och slaggning?

Riskbedömning:

58För att minska exponeringen för och risken med vibrationer:

aAnvänds tysta och lågvibrerande tryckluftsdrivna slagghackor alternativt handhacka istället för pneumatisk slagghacka (knarren)?

Riskbedömning:

bAnvänds vibrationsdämpad slipmaskin som dessutom har vibrationsdämpat stödhandtag?

Riskbedömning:

cHålls händerna varma och torra?

Riskbedömning:

dDelas arbete där man utsätts för vibrationer upp i så korta pass som möjligt?

Riskbedömning:

59Vet de som slipar och slaggar hur länge de kan arbeta med de vibrerande maskinerna utan att överskrida gränsvärdet?

Riskbedömning:

60Kontrolleras skärpan på slagghackans mejsel regelbundet?

Riskbedömning:

61Kontrolleras slipmaskiner, t.ex. vid varje skivbyte, så att det inte uppstått obalanser eller förslitning som ökar vibrationerna?

Riskbedömning:

62Har pneumatiska slipmaskiner ljuddämpare för avluftningen?

Riskbedömning:

63Riktas stora plåtar med stålslägga i bullerisolerat utrymme?

Riskbedömning:

Svetsning på tillfälliga arbetsplatser, heta arbeten

64Är man noga med att aldrig svetsa på ett objekt utan att först ha fått skriftligt svetstillstånd av arbetsledning, ansvarig säkerhetschef eller kommunal räddningschef?

Riskbedömning:

65Utses svetsvakt?

Riskbedömning:

66Skärmas svetsplatsen av med obrännbara svetsdraperier, plåtar eller skivor?

Riskbedömning:

67Om brännbart material inte kan tas bort, är det övertäckt med brandsäkert material?

Riskbedömning:

68Befuktas området runt arbetsplatsen?

Riskbedömning:

Övrigt

69Finns säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som finns och används i verksamheten och som är märkta med faropiktogram / farosymbol?

Riskbedömning:

70Finns arbets- och skyddsinstruktioner för sådant arbete som kan innebära allvarliga risker om man skulle arbeta på fel sätt eller missa att använda skyddsutrustning, t.ex. målning och svetsning?

Riskbedömning:

71Vid inköp av maskiner, verktyg och annan utrustning som bullrar och vibrerar, väljs de maskiner som bullrar och vibrerar minst?

Riskbedömning:

72Finns medicinska kontroller för anställda som:

aUtsätts för buller över gränsvärdet?

Riskbedömning:

bRiskerar hörselskador?

Riskbedömning:

cUtsätts för vibrationer över gränsvärdet eller om man misstänker vibrationsskador?

Riskbedömning:

dSvetsar i gods som är eller misstänks vara lackerat med polyuretanlack?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.