Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Allmän skyddsrond - Tillverkning

Checklistan innehåller frågor om hur lokaler och maskiner med mera är utformade i någon typ av varuproducerande verksamhet. Den inleds med några allmänna ämnesområden och fortsätter med några typiska riskområden och utrymmen.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2005:15 Vibrationer AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning AFS 1988:4 Blybatterier BFS 2011:16 Funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Belysning

1Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

2Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 8 §, 135 §, 136 §
Riskbedömning:

3Finns platsbelysning för de arbetstagare (t.ex. äldre) som upplever att belysningen på arbetsområdet är otillräcklig??

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

Bildskärmsarbete

4Erbjuds personal som normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärmen regelbunden synundersökning och vid behov s.k. terminalglasögon på arbetsgivarens bekostnad?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 6 §

Kommentar

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Synundersökning ska därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Riskbedömning:

5Har bildskärmen god läsbarhet?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 2 §

Kommentar

Ljusstyrkan eller kontrasten mellan tecknen och bakgrunden på skärmen ska lätt kunna justeras av användaren och anpassas till den omgivande miljön.

Riskbedömning:

Luft och temperatur

6Upplever personalen att det är för varmt i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 124 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande

Riskbedömning:

7Behövs stödkylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs.

Riskbedömning:

8Upplever personalen att det är för kallt i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 124 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande

Riskbedömning:

9Behövs stöduppvärmning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs.

Riskbedömning:

10Förekommer det upprepade klagomål på att luften är dålig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §

Kommentar

Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt. Exempel på vad som påverkar hur luftkvaliteten upplevs är lufttemperatur, relativ fuktighet och luftföroreningar (partiklar).

Riskbedömning:

11Kortsluts till- och frånluften med dålig luftväxling till följd?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 111
Riskbedömning:

12Förekommer det drag från entréer, fönster och portar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 125 §

Kommentar

Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur, ska det normalt finnas ett skydd mot besvärande drag.

Riskbedömning:

Ventilation

13Finns både till- och frånluftssystem?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §, 111 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ventilationssystem som bidrar till att skapa ett bra inomhusklimat. De ska på ett effektivt sätt kunna tillföra tillräcklig mängd uteluft, och bortföra de luftföroreningar som inte tas om hand på annat sätt.

Riskbedömning:

14Undviks drag från ventilationssystemet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 114 §

Kommentar

Vid stillasittande arbete bör lufthastigheten i vistelsezonen vara lägre än 0,15 m/s. Högre lufthastigheter kan accepteras vid rörligt arbete eller vid högre lufttemperaturer.

Riskbedömning:

15Undviks buller från ventilationssystemet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 143 §, 144 §

Kommentar

Bullerexponeringen ska reduceras till lägsta praktiskt möjliga nivå och så få som möjligt utsättas för buller. Installationer ska alstra och överföra så lite buller som är praktiskt möjligt.

Riskbedömning:

16Finns processventilation på de ställen från vilka mycket värme och föroreningar sprids?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 117 §

Kommentar

Processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. Den ska vara effektiv och utformad efter hur farlig luftföroreningen är.

Riskbedömning:

17Kan och har åtgärder nära källan genomförts för att minska behovet av processventilation?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 117 §

Kommentar

För att minska spridningen av värme eller luftföroreningar behöver åtgärder göras nära källan.

Riskbedömning:

18Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med de intervaller som gäller för ventilationsanläggning?

Lag eller föreskrift: BFS 2011:16, 3 §

Kommentar

Återkommande besiktning ska utföras med intervall 3-6 år beroende på typ av byggnad. Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationsbesiktningen kommer till stånd.

Riskbedömning:

19Finns väl fungerande rutiner för dokumentation av kontroll, drift och underhåll?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 115 §

Kommentar

Ventilationssystem ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Kontroll och underhåll ska dokumenteras. Dokumentationen ska finnas tillgänglig vid anläggningen. Dragskåpets ventilation inklusive dess kontrollsystem ska kontrolleras minst en gång per år så att det fungerar på avsett sätt.

Riskbedömning:

Buller

20Förekommer störande buller?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet.

Riskbedömning:

21Har åtgärder vidtagits för att begränsa buller så långt det är praktiskt möjligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 8 §

Kommentar

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av insats- och gränsvärdena för buller avseende hörselskaderisk ska orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska exponeringen. Exempel på åtgärder är bullerdämpande kåpor, skärmar, eller absorbenter i tak och väggar.

Riskbedömning:

22Finns varningsskyltar i särskilt bullriga utrymmen eller invid bullriga maskiner där arbetstagare stadigvarande vistas?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 10 §

Kommentar

Arbetsplatser där arbetstagarna kan exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av insats- och gränsvärdena för buller avseende hörselskaderisk ska ha varningsskylt med symbolen RISK FÖR HÖRSELSKADA. ANVÄND HÖRSELSKYDD.

Riskbedömning:

23Finns vid behov tillgång till bra hörselskydd med rätt dämpförmåga?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 12 §

Kommentar

Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare användas av dem.

Riskbedömning:

24Erbjuder arbetsgivaren hörselundersökning till de arbetstagare som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 16 §

Kommentar

Arbetstagare som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av insats- och gränsvärdena för buller avseende hörselskaderisk ska av arbetsgivaren erbjudas hörselundersökning.

Riskbedömning:

Vibrationer

25Har arbetsgivaren låtit undersöka arbetsförhållandena och bedömt de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 4 §

Kommentar

Resultatet ska innehålla vibrationsvärden från maskinerna / utrustningen och användningstid för olika moment. Vibrationernas storlek kan uppskattas, mätas eller uppges av tillverkaren i bruksanvisningen. När man vet vibrationernas storlek och användningstiden uppskattar man hur stor exponeringen för vibrationer blir för varje arbetstagare under en arbetsdag. På arbetsmiljöverkets webb finns en vibrationskalkylator som kan användas för att uppskatta vibrationsexponeringen och lägga samman exponering från olika arbetsuppgifter under dagen. Resultaten jämförs sedan mot insatsvärdet och gränsvärdet för hand- och armvibrationer.

Riskbedömning:

26Väljs arbetsutrustning som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt för arbetstagare som utsätts för vibrationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska välja arbetsutrustning, som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete som ska utföras. Se till att ha koll på den senaste teknikutvecklingen och kravställ eller jämför vibrationsvärden vid inköp av ny utrustning.

Riskbedömning:

Första hjälpen

27Har det gjorts någon bedömning av de olycksfallsrisker och akuta sjukdomar som kan inträffa och som det behövs beredskap för?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 4 §

Kommentar

Första hjälpen och krisstöd ska planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

28Finns rutiner för första hjälpen som är kända av de anställda?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

På varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Riskbedömning:

29Finns tillräckligt antal personer med utbildning i Första hjälpen, exempelvis L-ABC (Lägesbedömning - Andning, Blod, Chock) och HLR (hjärt-lung­räddning)?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 6 §

Kommentar

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.

Riskbedömning:

30Finns rätt utrustning för den första hjälpen som behövs, t.ex. rätt typ av förbandsutrustning och ev. hjärtstartare?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 8 §

Kommentar

Vid alla arbetsställen ska i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen ska vara anpassad efter riskerna i verksamheten.

Riskbedömning:

31Finns det väl synliga anslag med information om utrustning, vem som kan ge första hjälpen och larmtelefonnummer?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

På lämpliga ställen ska finnas anslag med uppgift om var utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället.
Anslaget ska vara utformat så att det lätt känns igen.

Riskbedömning:

32Finns behov av ögondusch och nöddusch?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 9 §, 10 §

Kommentar

Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, ska anordning för ögonspolning finnas i omedelbar
närhet av arbetsplatsen. Där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns ska nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen.

Riskbedömning:

Brandskydd

33Finns en brandskyddsansvarig person?

Kommentar

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Riskbedömning:

34Finns åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand, gasläcka, tankhaveri?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 89 §, 92-93 §§

Kommentar

Det ska finnas sådana möjligheter till utrymning som är betingade av byggnadens, lokalens, arbetsplatsens och verksamhetens art.

Riskbedömning:

35Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick?

Kommentar

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

Riskbedömning:

36Är brandsektioneringarna hela och täta (t.ex. vid kabelstegar och ventilationskanaler i undertak)?

Kommentar

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Bilaga.

Riskbedömning:

37Är utrymningsvägarna:

Kommentar


aMarkerade?

Kommentar

Skyltning och markering för utrymning.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 93 §, 97-98 §§
Riskbedömning:

bMärkta med skyltar som syns även när det är mörkt?

Kommentar

Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas, om det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska vägledande markeringar vara belysta eller genomlysta.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 97-98 §§
Riskbedömning:

cFria (ej blockerade)?

Kommentar

Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 93 §
Riskbedömning:

dÖppningsbara utan nyckel?

Kommentar

System för låsning av utrymningsvägar där behov finns bör väljas så att utrymning av arbetstagare inte försvåras.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 94-95 §§
Riskbedömning:

eMinst två till antalet och oberoende av varandra?

Kommentar

I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 89 §, 92-93 §§
Riskbedömning:

38Finns utrymningslarm som varnar alla i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 99 §

Kommentar

För byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser och arbetslokaler där brand, utströmmande gas, syrebrist eller liknande innebär risk för olycksfall eller akut ohälsa ska det finnas detektorer och larmanordningar i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till byggnadsverkets storlek och användning.

Riskbedömning:

39Har ni brandfarliga arbetsmoment, t.ex. svetsning, skärning, brandfarliga varor, som kan bytas till mindre brandfarliga metoder / varor?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 5 §

Kommentar

Brand och explosion till följd av svetsning och skärning ska förebyggas.

Riskbedömning:

40Om ni har gasflaskor, kan de snabbt och enkelt förflyttas ur lokalerna?

Kommentar

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Bilaga.

Riskbedömning:

Maskiner

41Vid automatiserat produktionssystem:

astoppas farliga funktioner automatiskt då någon går in i riskområdet?

Kommentar

Nödstoppsanordningen ska vid behov utlösa eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser av skyddskaraktär. Nödstoppdon eller lina.

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.4.3
Riskbedömning:

bsker programmering och kontroll av produktionen från säkra platser?

Kommentar

Om nödvändigt ska det finnas anordningar som gör att maskinen bara kan styras från manöverplatser belägna inom vissa i förväg fastställda områden eller på särskilda platser.

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.2
Riskbedömning:

cfinns en intern skyddsfunktion som förhindrar oavsiktlig start vid strömavbrott?

Kommentar

Avbrott, återställning efter avbrott eller variationer i kraftförsörjningen till maskinen får inte leda till riskfyllda situationer.

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.6
Riskbedömning:

42Finns skydd över roterande eller rörliga delar?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.3.8.2

Kommentar

Skydd eller skyddsanordningar som är avsedda att skydda personer mot riskkällor som orsakas av rörliga delar ska finnas.

Riskbedömning:

43Är skydden för alla maskiner hela och rätt inställda?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

Riskbedömning:

44Kan operatören arbeta utan att inta besvärliga kroppsställningar vid arbete vid maskinerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.1.6

Kommentar

Obehag, trötthet och fysisk och psykisk påverkan som operatören kan utsättas för under avsedda användningsförhållanden ska reduceras till ett minimum.

Riskbedömning:

45Är synförhållandena bra vid hantering av arbetsstycke och vid avläsning av skalor och rattar?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.1.4

Kommentar

Maskin ska vara försedd med inbyggd belysning som är lämplig för avsett arbete, om avsaknaden av sådan sannolikt skulle kunna innebära en risk även om den omgivande belysningen är av normal styrka.

Riskbedömning:

46Är arbetsplatsbelysningen god vid inställning, bearbetning och avsyning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer.

Riskbedömning:

47Finns anordningar för säker frånkoppling av energi (elektrisk, pneumatisk, hydraulisk etc)?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 7 eller 8 §§
Riskbedömning:

48Är skyddssystem, exempelvis förreglingar, inkopplade och i funktion?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 11, 17, 19 §§
Riskbedömning:

49Är maskinerna i gott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen ska den hållas aktuell.

Riskbedömning:

50Finns förebyggande underhållsprogram som reducerar orsaken till störningar och tillfälliga stopp vid automatiserat produktionssystem?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen ska den hållas aktuell.

Riskbedömning:

51Känner all personal till och följer maskinernas skötsel- och säkerhetsanvisningar?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Arbetstagare ska göras medvetna om de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen. De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner.

Riskbedömning:

52Finns instruktioner för underhålls- och servicepersonal avseende frånkoppling, låsning, skyltning och återstart?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 11, 14 §§
Riskbedömning:

53Kan man åstadkomma ett säkert stopp utan att manuellt frånkoppla energierna till automatiserad arbetsutrustning?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3-6, 11 §§
Riskbedömning:

Personlig skyddsutrustning

54Finns en skriftlig bedömning av olika arbeten som visar på behovet av användning av personlig skyddsutrustning?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 § AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa.

Riskbedömning:

55Om skyddsutrustning, d.v.s. hörselskydd, skyddskläder, huvudskydd, stövlar, handskar m.m. behövs, är den tillgänglig och i fullgott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 12 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls.

Tips och råd

Utöver den nämnda skyddsutrustningen kan det behövas knäskydd, andningsskydd, skyddsglasögon och varselväst med mera.

Riskbedömning:

56Är viktig personlig skyddsutrustning typkontrollerad och CE-märkt?

Sanktionsbelagt

Kommentar

Försäkran ska intyga att den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Riskbedömning:

57Kan arbetet ändras så att personlig skyddsutrustning inte behövs?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 §

Kommentar

Det är bättre med skyddsåtgärder som eliminerar eller reducerar källan till risken. Skyddsutrustning är en åtgärd som sker om inget annat är möjligt.

Riskbedömning:

58Följer arbetstagarna givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 11 §

Kommentar

Arbetstagare ska följa givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen.

Riskbedömning:

Lyftanordningar

59Är lyftanordningen besiktigad och finns det besiktningsintyg?

Lag eller föreskrift: AFS 2003:6, 4-9 §§

Sanktionsbelagt

Kommentar

Besiktningar: Första besiktning, Montagebesiktning, Revisionsbesiktning, Återkommande besiktning och Internationell besiktning. Olika tidsintervaller för besiktningar för olika typer av lyftanordningar.

Tips och råd

Kontrollera om det finns ett kontrollmärke på lyftanordningen.

Riskbedömning:

60Har en riskbedömning gjorts innan lyftanordning och lyftredskap används?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 3 §

Kommentar

Arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap ska användas. Riskbedömningen ska dokumenteras.

Riskbedömning:

61Har arbetstagaren som ska använda lyftanordningen arbetsgivarens tillstånd?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 29 §

Kommentar

Arbetstagare och inhyrd personal ska ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning.

Riskbedömning:

62Säkerställs att ingen går under hängande last, att respekten för avstängning / avspärrning upprätthålls?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 11 §

Kommentar

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att ingen uppehåller sig under upplyft last. En last får normalt inte transporteras ovanför oskyddade arbetsplatser där personer uppehåller sig. När så ändå sker, om arbetsuppgifterna inte kan utföras effektivt på något annat sätt, ska lämpliga arbetsmetoder fastställas och tillämpas.

Riskbedömning:

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

63Förekommer det att man manuellt lyfter och / eller bär tung last?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §, Bilaga A

Kommentar

Tung manuell hantering innebär risk för överbelastning av framför allt ländryggen men också av skuldrorna och armarna. Detta är särskilt påtagligt när hanteringen är kombinerad med dåliga arbetsställningar. I de flesta fall är det olämpligt att hantera laster över 25 kg.

Riskbedömning:

aUtförs endast enstaka lyft?

Kommentar

Många lyft under längre tid ökar risken för besvär i rörelseorganen.

bÄr det enkelt att greppa lasten?

Kommentar

Är det svårt att greppa lasten ökar risken för besvär i rörelseorganen.

cLyfts och bärs lasten nära kroppen?

Kommentar

Om lyftet sker utanför underarmsavstånd ökar risken för besvär i rörelseorganen.

dUtförs lyftet utan att böja rygg och vrida bålen?

Kommentar

Om arbetsställningen samtidigt är böjd och vriden eller sträckt och vriden ökar risken för skada avsevärt.

eAnvänds lyfthjälpmedel?

Kommentar

Bäst är om den manuella hanteringen kan undvikas helt.

fAnvänds rätt arbetsteknik vid manuell hantering?

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser med mera.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 § AFS 2001:1, 7 §

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

64Förekommer repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 7 §

Kommentar

Om arbetscykeln upprepas flera gånger per minut under minst en timme eller många gånger per timme under minst halva
arbetsdagen finns risk för besvär i rörelseorganen. Se vidare föreskriftens Modell för att identifiera och bedöma repetitivt
arbete.

Riskbedömning:

65Finns det möjlighet för arbetstagaren att påverka upplägg och genomförandet av arbetsuppgiften?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Arbetstagarna ska till exempel ges inflytande över planering och
uppläggning, arbetsmetod, fördelning mellan arbete och paus, arbetstakt, samt anskaffning och användning av hjälpmedel.

Riskbedömning:

66Finns det möjlighet för arbetstagaren att lämna arbetsplatsen för korta stunder utan att service eller produktion störs?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 §

Kommentar

Arbetstagarna ska kunna ta kortare pauser för återhämtning när
arbetstagaren känner att så behövs.

Riskbedömning:

67Används rätt arbetsteknik vid repetitivt arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser med
mera.

Riskbedömning:

Montering och paketering

68Om monteringsarbetet är ensidigt, går det att växla arbetsuppgifter så att arbetet blir mer varierande?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet. Det förebyggande arbetet ska leda till ökad variation i arbetet till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser.

Riskbedömning:

69Om monteringsarbetet är ensidigt, kan belastningen minskas genom användning av andra verktyg eller maskiner?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Behov av organisatoriska åtgärder och användning av hjälpmedel som t.ex. teknisk utrustning kan vara insatser för att minska hanteringen av bördor och laster manuellt.

Riskbedömning:

70Finns höj- och sänkbart lyftbord eller lyfthjälpmedel i anslutning till monteringsplats?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Riskbedömning:

71Har belysningen anpassats till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha en belysning som är anpassad till verksamheten och de synkrav arbetsuppgifterna innebär, samt de enskilda arbetstagarnas syn och övriga förutsättningar.

Riskbedömning:

Varumottagning

72Är det klart hur samordningsansvaret uppfylls mot transportföretagen?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §, 7d §

Kommentar

Den som råder över arbetsstället ska utfärda skyddsregler.

Riskbedömning:

73Finns det regler för hur chaufförer kan låna en truck vid lossningen?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §, 7d §

Kommentar

Den som råder över arbetsstället ska utfärda skyddsregler.

Riskbedömning:

74Är lastkajen placerad så att den inte utgör olycksfallsrisk för angränsande fordons- och gångtrafik?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 52 §

Kommentar

Lastkajer ska vara placerade och utformade så att angränsande trafik och gångtrafik inte utsätts för fara.

Riskbedömning:

75Är lastkajen anpassad till och fungerar bra för verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 51 §

Kommentar

Lastkajer ska ha tillräckligt utrymme för arbete och gods och vara avpassade till arbetets art, omfattning och utrustning.

Riskbedömning:

76Är transportvägarna lättframkomliga, utan trösklar, rymliga, utan trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 30 §

Kommentar

Transportvägar för tyngre transporter ska normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul.

Riskbedömning:

77Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning / lossning eller transport?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsplatsen ska ordnas så att man minskar eller undviker risken för belastningsbesvär. Det ska finnas teknisk utrustning för att undvika manuell hantering av tunga föremål.

Riskbedömning:

Truckar

78Förekommer truckarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 3 §

Kommentar

Arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas när truckar ska användas.

Riskbedömning:

79Har alla truckförare utbildning och arbetsgivarens tillstånd att köra truck?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 18-19 §§

Sanktionsbelagt

Kommentar

En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Sanktionsbelagt av AV.

Riskbedömning:

80Används truckar bara där mark och golv är hårda och jämna, ramper inte lutar för kraftigt och trösklar och kajbryggor inte ger upphov till kraftiga stötar?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 10 §

Kommentar

Truckar får bara användas i miljöer som är lämpade för truckanvändning.

Riskbedömning:

81Finns batteriladdningsplats eller -rum för truckarna?

Lag eller föreskrift: AFS 1988:4, 8 §

Kommentar

Laddning och underhåll av batteri ska utföras på laddningsplats. Denna ska utgöras av särskilt rum eller särskild för verksamheten avsedd plats.

Riskbedömning:

82Finns och används ögonskydd vid batteriarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 1988:4, 5 §

Kommentar

Vid underhåll av batteri, som medför risk för elektrolytstänk, ska skyddsglasögon eller ansiktsvisir användas.

Riskbedömning:

83Är gång- och trucktrafik vid behov tydligt åtskilda?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 11 §

Kommentar

Trucktrafik ska när så är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där personer befinner sig.

Riskbedömning:

84Är truckarna i trafiksäkert skick och kan de köras utan ryck vid växling m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 22 §

Kommentar

En truck ska kontrolleras och underhållas med intervaller som är anpassade till driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer.

Riskbedömning:

85Används skyddsskor av de som kör truck och de som arbetar i anslutning till truck?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 14 §

Kommentar

En truckförare ska använda skyddsskor. Det gäller även för andra som arbetar med godshantering inom truckens arbetsområde.

Riskbedömning:

Transportvägar

86Har riskbedömning gjorts av transporterna, inkl. risken för att som gående bli påkörd?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

87Har förbindelseleder (inom- och utomhus) tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordonstrafik?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 28 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha en belysning som är anpassad till verksamheten och de synkrav arbetsuppgifterna innebär, samt de enskilda arbetstagarnas syn och övriga förutsättningar.

Riskbedömning:

88Är transportvägar markerade vid behov?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 32 §

Kommentar

Förbindelselederna ska, där det behövs, vara tydligt markerade.

Riskbedömning:

89Om det behövs, finns trafikspegel som ger bra sikt i dolda zoner?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 28 §

Kommentar

Förbindelseleder ska vara utformade och dimensionerade så att arbets-tagarna kan förflytta sig utan risk för olycksfall eller ohälsa.

Riskbedömning:

90Är körvägar i fullgott skick, d.v.s. utan djupa hål / ojämnheter?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 35 §

Kommentar

Inte ha upphöjningar, hål eller lutningar som medför risk för ohälsa eller olycksfall.

Riskbedömning:

Lager

91Används rätt lyftteknik vid manuella lyft?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser. Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften.

Riskbedömning:

92Finns behov av palldragare?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär.

Riskbedömning:

93Finns lyfthjälpmedel vid arbete med många lätta eller enstaka tunga varor?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär.

Riskbedömning:

94Kontrolleras pallställ och hyllor regelbundet så att de är hela och inte överlastade?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 § + Bilaga A

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

Riskbedömning:

95Är pallställen märkta med maxlast?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 48 §
Riskbedömning:

96Om det är risk för påkörning, finns stolpskydd på gavlarna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 49 §
Riskbedömning:

Städrum och städning

97Finns väl fungerande städrutiner?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetsplatser underhålls och rengörs, enligt rutiner som är anpassade efter
1. verksamheten på arbetsplatsen,
2. arbetstagarnas förutsättningar, och
3. arbetsplatsens utformning.

Riskbedömning:

98Finns tillräckligt stora ventilerade städförråd med varmt och kallt vatten, avlopp och städvagn, nära de lokaler som ska städas?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha en med hänsyn till verksamheten tillräcklig area och fri höjd, så att risken för ohälsa och olycksfall begränsas. De ska vara lämpligt placerade, utformade och inredda. Placeringen av arbetsplatsens olika delar ska vara sådan att sambanden blir tydliga och funktionella.

Riskbedömning:

99Är städutrymmet lämpligt inrett med hyllor / skåp för förvaring av städmaterial och eventuellt tvättmaskin samt torkskåp m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha en med hänsyn till verksamheten tillräcklig area och fri höjd, så att risken för ohälsa och olycksfall begränsas. De ska vara lämpligt placerade, utformade och inredda. Placeringen av arbetsplatsens olika delar ska vara sådan att sambanden blir tydliga och funktionella.

Riskbedömning:

100Finns behov av att använda maskiner för golvrengöring där det går (entréer, korridorer)?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Riskbedömning:

101Finns det ytor som är svåra att städa p.g.a. sladdar på golvet, stora pappershögar m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Riskbedömning:

Soprum och källsortering

102Har arbetstagarna fått kunskap (om kemiska och mikrobiologiska risker) och information samt instruktioner för hanteringen av sopor och källsorterat avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Riskbedömning:

103Finns det fungerande rutiner för insamling av farligt avfall, t.ex. tonerkassetter m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 11 § AFS 2001:1, 5 §, 7 §

Kommentar

De hanterings- och skyddsinstruktioner samt andra rutiner som behövs för den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen ska fastställas. De ska vara skriftliga när det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Riskbedömning:

104Finns instruktioner för säker användning av komprimator?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Arbetstagare ska göras medvetna om de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen och riskerna från den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara närhet på arbetsplatsen.

Riskbedömning:

105Används lämpliga handskar och redskap vid packning och hantering av avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 6 §

Kommentar

Personlig skyddsutrustning får användas endast om den är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig leder till ökad risk.

Riskbedömning:

106Lämnar ni miljöfarligt avfall (t.ex. olje-, färg-, lim- och lösningsrester) så att de kan tas om hand på rätt sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 8 §

Kommentar

En bedömning ska göras om och när åtgärder behövs för att begränsa risken för att en kemisk riskkälla orsakar ohälsa eller olycksfall i den egna verksamheten.

Riskbedömning:

107Om återvinningskärl eller städvagn transporteras i hiss, används endast hiss som har innerdörr eller fotocell?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 34 §

Kommentar

Transporter mellan olika plan ska kunna ske med hiss eller annan lämplig lyftanordning om de är tunga eller förekommer ofta. Olyckor kan hända i hissar som saknar innerdörr eller grind.

Riskbedömning:

108Är soprummet välskött?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande inredning och utrustning ska underhållas, städas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa.

Riskbedömning:

109Är soprummet försett med golvbrunn och tillgång till vatten?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §, 139-142 §§, 158 §

Kommentar

Tappställen för varmt och kallt vatten ska finnas där det behövs för verksamheten. Golv som behöver spolas eller av andra skäl behöver avrinning ska normalt ha golvbrunn och lämplig lutning mot denna.

Riskbedömning:

110Har soprummet lämplig belysning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135-136 §§

Kommentar

Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

111Är transportgångarna bra utformade så det inte uppstår en fysisk överbelastning vid transport av kärl?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 22 §, 26-27 §§, 46 §

Kommentar

Tillträdesleder till utrymmen ska vara så att transporter kan utföras på ett för kroppen skonsamt sätt och utan inbyggda risker för ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan